Jump to content
➔ ParentsCafe.gr

  • Tell a friend

    Love Parents.org.gr? Tell a friend!

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ-ΒΑΠΤΙΣΗ


Recommended Posts

Απο γνωμοδότηση του Συνήγορου του Πολίτη σχετικά με το θέμα της ονοματοδοσίας και της βάπτισης:

 

 

"Με αφορμή αναφορές γονέων για ζητήματα ληξιαρχικής εγγραφής ονόματος, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε συχνή σύγχυση μεταξύ ονοματοδοσίας και βάπτισης στην τρέχουσα πρακτική των αρμοδίων υπηρεσιών, τριάντα χρόνια μετά την πλήρη διάκριση μεταξύ των δύο διαδικασιών στην οποία είχε προβεί ο νόμος 344/1976. Διαπιστώνοντας ότι η πρακτική αυτή ενίοτε προξενεί φαινόμενα παραβίασης της θρησκευτικής ελευθερίας ή του δικαιώματος γονικής μέριμνας, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέστησε στο Υπουργείο Εσωτερικών την παροχή οδηγιών προς τα Ληξιαρχεία, προκειμένου να καταστούν σαφείς: (α) η διάκριση μεταξύ βάπτισης και ονοματοδοσίας και οι έννομες προϋποθέσεις αμφοτέρων, (β) η υποχρέωση ονοματοδοσίας ανεξάρτητα από τυχόν προηγηθείσα βάπτιση, και (γ) η έλλειψη νομικής ισχύος του «βαπτιστικού ονόματος» εφʼ όσον αυτό καταχωρίσθηκε χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις ονοματοδοσίας. Ανταποκρινόμενο, το Υπουργείο Εσωτερικών παρήγγειλε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και κατόπιν αυτής απέστειλε σχετικές οδηγίες στα Ληξιαρχεία που είχαν εμπλακεί στις συγκεκριμένες ατομικές περιπτώσεις, χωρίς, ωστόσο, να εκδώσει γενική εγκύκλιο όπως είχε προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη".

 

"Η ονοματοδοσία αποτελεί την αποκλειστική διαδικασία κτήσης ονόματος νεογνού, απαιτείται ακόμη και επί ήδη δηλωθείσης (ή ταυτοχρόνως δηλουμένης) βαπτίσεως, και προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση εξουσιοδότηση του απόντος γονέως. Αντίθετα, η καταχώριση βάπτισης έχει ως αποκλειστικό αποτέλεσμα την αναγραφή θρησκεύματος και ουδόλως επιδρά στο ήδη δηλωθέν (ή ταυτοχρόνως δηλούμενο) όνομα, ενώ πράγματι μπορεί να γίνει χωρίς εξουσιοδότηση γονέως ή ακόμη και με πρωτοβουλία άλλων προσώπων απαριθμουμένων στο άρθρο 26 παρ. 2 ν. 344/76. Η εκδοχή, ότι σε ονοματοδοσία προβαίνουν μόνον όσοι δεν τελούν βάπτιση (όπως, μάλιστα, φέρεται νʼαναγράφεται σε σχετικό έντυπο της υπηρεσίας σας), ή ότι επί τελεσθείσης βαπτίσεως παρέλκει η ονοματοδοσία, όχι μόνο δεν παρίσταται σύμφωνη προς τις ανωτέρω διατάξεις, αλλʼ επί πλέον έχει ως αποτέλεσμα τον καταναγκασμό πολιτών σε ακούσια ληξιαρχική καταγραφή θρησκεύματος, δηλαδή ένα ενδεχόμενο σαφώς αντίθετο στο Σύνταγμα (αποφάσεις 2279-2286/2001 Συμβουλίου Επικρατείας: «η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης περιλαμβάνει και το δικαίωμα τουατόμου να μην αποκαλύπτει το θρήσκευμα που ακολουθεί … κανένας δεν μπορεί να εξαναγκασθεί με οποιονδήποτε τρόπο να αποκαλύψει είτε αμέσως είτε εμμέσως, το θρήσκευμα ή τις θρησκευτικές εν γένει πεποιθήσεις του, υποχρεούμενος σε πράξεις ή παραλείψεις από τις οποίες θα τεκμαίρεται η ύπαρξη ή η ανυπαρξία τους, και καμία κρατική αρχή ή κρατικό όργανο δεν επιτρέπεται να επεμβαίνουν στον απαραβίαστο χώρο αυτό της συνείδησης του ατόμου και να αναζητούν το θρησκευτικό του φρόνημα, πολύ δε περισσότερο να επιβάλλουν την εξωτερίκευση των όποιων πεποιθήσεων του ατόμου αναφορικά με το θείο»). Εν όψει των ανωτέρω, αν ένας γονεύς, κατʼ αρχήν προτιθέμενος να προβεί μόνο σε ονοματοδοσία του τέκνου του, εξαναγκασθεί (διά της μη νόμιμης προβολής διοικητικών προσκομμάτων ή διά της παροχής μη ακριβών πληροφοριών ως προς τη νομική φύση των επίμαχων ληξιαρχικών εγγραφών) να προβεί, τελικώς, σε δήλωση βάπτισης, δικαιούται να εγκαλέσει τη διοίκηση για παραβίαση συνταγματικού του δικαιώματος και νʼ αξιώσει επαναφορά των πραγμάτων στη νόμιμη κατάσταση αυτών βάσει της αρχικής του επιθυμίας, ήτοι καταχώριση ονοματοδοσίας και διαγραφή της δήλωσης βάπτισης. Το γεγονός ότι, σήμερα, η ληξιαρχική εγγραφή ονόματος του παιδιού έχει με τον έναν ή τον

άλλο τρόπο συντελεσθεί, δεν σημαίνει ότι το ζήτημα έχει καταστεί «άνευ αντικειμένου», καθʼ όσον η διοίκηση δεν είναι δυνατό, προς στήριξη ισχυρισμού περί αδυναμίας περαιτέρω ενεργειών της, να επικαλείται καταστάσεις τις οποίες η ίδια παρανόμως προκάλεσε."

 

"Σύμφωνα με τα άρθρα 25-26 ν. 344/76 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 15 ν. 1438/84 & 26 παρ. 8 ν. 2130/93, οι ληξιαρχικές καταχωρίσεις ονοματοδοσίας και βάπτισης είναι εντελώς ανεξάρτητες και άσχετες μεταξύ τους. Η ονοματοδοσία αποτελεί την αποκλειστική διαδικασία κτήσης ονόματος νεογνού, απαιτείται ακόμη και επί ήδη δηλωθείσης ή ταυτοχρόνως δηλουμένης βαπτίσεως, και προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση εξουσιοδότηση του απόντος γονέως («το όνομα του νεογνού καταχωρίζεται … ύστερα από δήλωση των γονέων του που ασκούν τη γονική μέριμνα ή του ενός από αυτούς εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. … Αν ο ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η δήλωση του ονόματος γίνεται από τον άλλο γονέα»). Αντίθετα, η καταχώριση βάπτισης έχει ως αποκλειστικό αποτέλεσμα την αναγραφή θρησκεύματος και ουδόλως επιδρά στο ήδη δηλωθέν ή ταυτοχρόνως δηλούμενο όνομα, ενώ μπορεί να γίνει χωρίς εξουσιοδότηση του απόντος γονέως ή ακόμη και με πρωτοβουλία άλλων προσώπων («η βάπτισις καταχωρίζεται εις το περιθώριον της ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως … επί τη προσαγωγή δηλώσεως του τελέσαντος ή

συμπράξαντος εις την ιεροπραξίαν θρησκευτικού λειτουργού. … Υπόχρεοι προς δήλωσιν της βαπτίσεως είναι ο βαπτισθείς, … ο πατήρ ή η μήτηρ …, ο ανάδοχος και οι συγγενείς εξ αίματος του βαπτισθέντος μέχρι και του τρίτου βαθμού. … Η σημειουμένη βάπτισις περιλαμβάνει την χρονολογίαν της βαπτίσεως, το εις το νεογνόν τυχόν δοθέν όνομα, το όνομα και επώνυμον του δηλούντος, του αναδόχου, του ιερέως …»). Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι οι δύο αυτές πράξεις είναι τελείως ξεχωριστές μεταξύ τους, οπότε, ακόμη και αν ενίοτε τυχαίνει στην πράξη να συνενώνονται (ταυτόχρονη δήλωση

ονοματοδοσίας και βάπτισης από τους γονείς, ταυτόχρονη εγγραφή από τον ληξίαρχο), το

κύρος κάθε μιάς απʼ αυτές προϋποθέτει τη συνδρομή των ξεχωριστών ελάχιστων όρων νομιμότητας που προβλέπονται από την οικεία διάταξη. Έτσι, ακριβώς όπως μιά δήλωση ονοματοδοσίας δεν είναι δυνατό να εκληφθεί και ως δήλωση «βάπτισης» αν δεν συνοδεύεται από βεβαίωση θρησκευτικού λειτουργού, έτσι και μιά δήλωση βάπτισης δεν είναι δυνατό να εκληφθεί και ως δήλωση «ονοματοδοσίας» αν δεν συνυπογράφεται από αμφοτέρους τους γονείς ή δεν συνοδεύεται από εξουσιοδότηση του απόντος γονέως, καθʼ όσον η επιλογή ονόματος ανάγεται στον πυρήνα της γονικής μέριμνας, ήτοι αποτελεί

δικαίωμα αμφοτέρων των γονέων ανεξάρτητα από ενδεχόμενη ανάθεση της επιμέλειας του

προσώπου σε έναν εξ αυτών (απόφαση 1321/92 Αρείου Πάγου). Το γεγονός ότι ο νόμος, στην περιγραφή του περιεχομένου της δήλωσης βάπτισης, συμπεριλαμβάνει και «το εις το νεογνόν τυχόν δοθέν όνομα», δεν ιδρύει εναλλακτική διαδικασία ονοματοδοσίας ξεχωριστή από την κανονική, καθʼ όσον, όπως ήδη από μακρού (απόφαση 240/75 Ολομέλειας Αρείου Πάγου) και αδιαλείπτως δέχεται η νομολογία, η λήψη ονόματος δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της βάπτισης. Ενδεχόμενη ληξιαρχική εγγραφή ονόματος

ερήμην ενός εκ των γονέων, θα μπορούσε να οφείλεται είτε σε παράλειψη του ληξιάρχου να ελέγξει τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων ονοματοδοσίας κατά τα ανωτέρω, είτε σε προσκόμιση πλαστής εξουσιοδότησης εκ μέρους του δηλώσαντος γονέως."

 

«Η ονοματοδοσία αποτελεί την αποκλειστική διαδικασία κτήσης ονόματος νεογνού το οποίο καταχωρίζεται στη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ύστερα από δήλωση των γονέων του που ασκούν τη γονική μέριμνα ή του ενός απʼ αυτούς εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Αν ο ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η δήλωση του ονόματος γίνεται από τον άλλο γονέα. Η βάπτιση καταχωρίζεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξεως γέννησης, περιλαμβάνει τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 26 ν. 344/76 και δηλώνεται από τους υποχρέους, όπως καθορίζονται στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει αβίαστα ότι οι δύο ανωτέρω περιγραφόμενες πράξεις είναι ξέχωρες μεταξύ τους και η μεν ονοματοδοσία έχει σαν αποτέλεσμα την κτήση ονόματος, η δε βάπτιση, κατά πάγια νομολογία, την κτήση θρησκεύματος και δεν επιδρά καθόλου στο ήδη δηλωθέν ή ταυτόχρονα δηλούμενο όνομα. Συνεπώς μία δήλωση βάπτισης δεν μπορεί να εκληφθεί και σαν δήλωση ονοματοδοσίας αν δεν γίνεται με τους όρους του άρθρου 25 του ν. 344/76, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν. 1438/84, δηλαδή αν δεν γίνεται και από τους δύο γονείς ή αν δεν συνοδεύεται από εξουσιοδότηση του απόντος γονέως».[/b]

 

edit admin

Τι χρειάζεται για να κάνετε ονοματοδοσία;

Πάτε στον δήμο στον οποίο έχει δηλωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, με την ταυτότητά σας (και οι δυο γονείς ή ο ένας με εξουσιοδότηση του άλλου) ή σχετικά άλλα χαρτιά που να αποδεικνύουν ότι μόνο ο ένας έχει την κηδεμονία κλπ κλπ. Η πράξη βγαίνει αυθημερόν.

Τι να γράφει η εξουσιοδότηση; "Εξουσιοδοτώ τον πατέρα/την μητέρα του παιδιού μου με όνομα και ημ γεν και ΑΔΤ να δώσει όνομα στο παιδί μας το οποίο γεννήθηκε ......... . Επιθυμώ το όνομα να είναι ......" την κάνετε σε αστυνομικό τμήμα ή άλλη υπηρεσία του δήμου/κράτους.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Διαφημίσεις


  • Replies 427
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Εν ολίγης η βάπτιση δεν είναι υποχρεωτική, σωστά;;;;

Θα έχει το παιδί συνέπειες εαν δεν βαπτιστεί;

 

Η βάπτιση είναι θέμα θρησκευτικής συνείδησης και επιλογή της κάθε οικογένειας.

Η ονοματοδοσία είναι ο ΜΟΝΟΣ τρόπος κτήσης ονόματος κατά το Νόμο και την Πολιτεία.

Καμμία διοικητική συνέπεια δεν υπάρχει.

Link to comment
Share on other sites

yogini κατά την δική μου άποψη η βασικότερη συνέπεια αν δεν βαπτιστεί ένα παίδι είναι ότι στιγματίζεται κοινωνικά..το έχω ψάξει μιας και δεν ειμαι πολυ της θρησκείας.. :)

Link to comment
Share on other sites

Δηλαδή πως στιγματίζεται το παιδί κοινωνικά;;; Το ρωτάνε οπου σταθεί κι όπου βρεθεί αν έχει βαπτιστεί ή δεν το δέχονται στο σχολείο;;

Οι μόνοι που στιγματίζουν κοινωνικά έιναι οι δήθεν "καλοί χριστιανοί" που σου λένε ότι το παιδί σου θα πάθει τα χίλια μύρια όσα αν δεν το βαπτίσεις....δηλαδή από τα 6 δις του πλανήτη θα έπρεπε να έχει επιβιώσει μόνο το ένα με βάση αυτή τη λογική!

 

Εγω πιστεύω ότι τα παιδιά θα έπρεπε να επιλέγουν το αν θα βαπτιστούν ή όχι σε μεγάλη ηλικία και όχι να τους επιβάλλουν οι γονείς τη θρησκεία τους και το χειρότερο όλων ειναι ότι δεν ξέρω κανέναν "σωστό" Χ.Ο αλλά όλοι λένε απαπα δεν θα βαφτίσεις το παιδί, ντροπή! Έτσι έχει μάθει ο κόσμος, έτσι λέει....η πίστη είναι μέσα σου και δεν χρειάζεται διατυμπανισμό αλλά ταπεινότητα, αυτά δίδαξε ο Ιησούς αλλά ποιος τον άκουσε.

 

Δεν ξέρω πόσο θα αντέξω την πίεση του οικογενειακού μου περιβάλλοντος αλλά θα καθυστερήσω όσο μπορώ την βάπτιση αν γίνεται να μην την κάνω και καθόλου!

 

Ελπίζω να μην προσβάλεσαι απο αυτά που γράφω αλλά ειναι η δική μου προσωπική άποψη βασισμένη στην δική μου κριτική ικανότητα και διαπεδαγώγιση.

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

Εγω πιστεύω ότι τα παιδιά θα έπρεπε να επιλέγουν το αν θα βαπτιστούν ή όχι σε μεγάλη ηλικία

 

οτι πιο σωστο εχω ακουσει :D

συμφωνω απολυτα μαζι σου αλλα θα περασει καιρος για να το ζησουμε δυστιχως........

Link to comment
Share on other sites

yogini κατά την δική μου άποψη η βασικότερη συνέπεια αν δεν βαπτιστεί ένα παίδι είναι ότι στιγματίζεται κοινωνικά..το έχω ψάξει μιας και δεν ειμαι πολυ της θρησκείας.. :)

:shock:

Link to comment
Share on other sites

Όπως έγραψα και αλλού και εγώ ονοματοθεσία ήθελα να κάνω αλλά πέσαν να πεθάνουν οι γύρω....και τελικά έγινε μια βάφτιση μες το χαβαλέ με κατάληξη τα Εξάρχεια (άλλη ιστορία αυτή). Όμως ο καλός μου στην κόρη του έκανε ονοματοθεσία - πριν 20 χρόνια παρακαλώ - χωρίς καμμιά επίπτωση!!!!

Link to comment
Share on other sites

Το μονο κακο που μπορει να παθει το παιδι κατα τη γνωμη μου ειναι οτι αν δεν ειναι χριστιανος ορθοδοξος μαλλον θα το απαλλαξουν απο το μαθημα των θρησκευτικων στο σχολειο και τα υπολοιπα παιδια ισως του κανουν ερωτησεις και σχολια που δε μπορει να αντεξει αν ειναι μικρο.Το ειχα δει να γινεται σε συμμαθητες μου μικρη και στεναχωριομουν για εκεινους γιατι τους κοροιδευαν τα αλλα παιδια επειδη δεν ηταν σαν ολα τα αλλα.Κατα τα αλλα δε νομιζω πως υπαρχει αλλο προβλημα.Στο κατω-κατω μπορει αν θελει να βαπτιστει πιο μεγαλο με δικη του αποφαση.

Ειναι ο μονος λογος που θα βαπτισω το(μελλοντικο)παιδι μου γιατι δεν ειμαι πολυ της εκκλησιας.Αποψη μου αυτη,δεν ξερω αν συμφωνειτε,απλα την ειπα. :oops:

.png
Link to comment
Share on other sites

αν δεν ειναι χριστιανος ορθοδοξος μαλλον θα το απαλλαξουν απο το μαθημα των θρησκευτικων στο σχολειο και τα υπολοιπα παιδια ισως του κανουν ερωτησεις και σχολια που δε μπορει να αντεξει αν ειναι μικρο.

Που σημαίνει οτι κάποιος θα ρωτήσει άν το παιδί βαφτίστηκε.

Κανείς δεν πρόκειται να ρωτήσει εκτός άν είναι "βαλτός" να δημιουργήσει θέμα εκεί που δεν υπάρχει.

 

Δεν φαντάζομαι οτι υπάρχει εκπαιδευτικός που θα ρωτάει τα παιδιά τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις πριν διδάξει το μάθημα ... άσε που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ απ'το νόμο πια.

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

αν δεν ειναι χριστιανος ορθοδοξος μαλλον θα το απαλλαξουν απο το μαθημα των θρησκευτικων στο σχολειο και τα υπολοιπα παιδια ισως του κανουν ερωτησεις και σχολια που δε μπορει να αντεξει αν ειναι μικρο.

 

Δεν ισχύει πια αυτό. Αν θέλεις το παιδί σου να απαλλαγεί στα θρησκευτικά πάει ογονιός στο σχολείο και το ζητάει. Αλλιώς παρακολουθεί κανονικά.

Link to comment
Share on other sites

Εγω πιστεύω ότι τα παιδιά θα έπρεπε να επιλέγουν το αν θα βαπτιστούν ή όχι σε μεγάλη ηλικία

 

οτι πιο σωστο εχω ακουσει :D

συμφωνω απολυτα μαζι σου αλλα θα περασει καιρος για να το ζησουμε δυστιχως........

Συμφωνω...ειμαστε πισω...πολυ πισω.... :roll:

tRGJp2.png1054268gj3rg6cc5t.gif
Link to comment
Share on other sites

Κ εμεις παντως ειμασταν αποφασισμενοι να μην κανουμε βαφτιση, οπως δεν καναμε κ θρησκευτικο γαμο, κ να δωσουμε απλα το ονομα. Συνεπειες δεν εχεις πουθενα κ αν δε θελει το παιδι να το πει ποτε δεν το μαθαινει κανεις. Αν κ δε βρισκω προσωπικα το λογο να ειναι κατακριτεο. Απλα ο πεθερος μου που ειναι πολυ θρησκος κοντεψε να παθει εγκεφαλικο κ επειδη δε θελαμε να τον στεναχωρησουμε αποφασισαμε να κανουμε βαφτισση τελικα. Παντως οποιος θελει να το κανει να ξερει οτι δεν υπαρχει κανενα προβλημα.

Link to comment
Share on other sites

ΔΗΛΑΔΗ ΤΙ??? ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΦΤΙΣΗ??????

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΑ.

ΑΛΛΑ ''ΑΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΑΝ ΘΑ ΒΑΦΤΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.......''ΟΠΩΣ ΛΕΣ yogini,

ΤΟΤΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ :!::!::?::?:

line_test_beg_16_time_1192161600_text_c720c6cfd5c6cfd520ccc1d320c5c9cdc1c9.gif
Link to comment
Share on other sites

Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με τα θρησκευτικά και δεν θα με πειράξει καθόλου αν το παιδί μου γίνει της "εκκλησία" αλλά δεν θα το κάνω εγω με φασιστικό τρόπο...αυτό ειναι νομίζω το κλειδί που θέλουμε όλες οι μοντέρνες μαμάδες, να φέρουμε στον κόσμο παιδιά ικανά να σκέφτονται και να αποφασίζουν.

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

Χωρίς να είμαι "της εκκλησίας" λέω:

 

Ο κοινωνικός στιγματισμός πλέον δεν υφίσταται γιατί ούτε στην ταυτότητα ούτε πουθενά αλλού αναγράφεται το θρήσκευμα. Το αν θα βαφτίσεις το παιδί είναι υπόθεση των γονέων... και αφορά αυτούς και κανένα άλλο.

 

Η βάπτιση είναι ένα από τα 7 μυστήρια της εκλησίας, το χρήσμα στις καθολικές χώρες γίνεται αργότερα (σε ηλικία που παίζει μεταξύ 13 χρονών ως και πριν τον γάμο του) για να "επιλέξει" το παιδί ή μάλλον να "επικυρώσει" την επιλογή που κάναν οι γονείς του να το βαπτίσουν χριστιανό. Σε εμάς γίνεται κατά την διαδικασία της βάπτισης :evil:

 

Άρα η ορθόδοξη εκκλησία δεν αφήνει και πολλές δυνατότητες επιλογής...

WLn5p2.png

Link to comment
Share on other sites

Ναι βιάζονται να μαζέψουν χρήματα....εμ πιστούς ήθελα να πω συγνώμη...μην χάσουν...

Το ξέρω ότι έχω να δώσω σκληρή μάχη με τα ανεγκέφαλα που με περιβάλλουν όταν θα έρθει η ώρα....εντάξει οι δικοί μου θα το καταπιούν αν και στην αρχή τσινάνε λίγο, περισσότερο για το τί θα πει ο κόσμος...αλλά τα πεθερικά....αστά να πάνε σίγουρα τα έχουν έτοιμα τα εμφράγματα απο τώρα :))))

Τι κρίμα όμως να ειμαι κι εγω μουλάρα του κερατά :)))

 

Μόνο ο πατέρας μου εγκρίνει και επαυξάνει μιας και πιστεύει στο 12θέο και είχε και εκείνος το ίδιο πρόβλημα..

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

θα το επαναφερω το θεμα αν και εχουν περασει πολλες μερες.Οντως στην αρχαια ελλαδα τα παιδια τα βαφτιζαν μετα τα 18 .Ο Χριστος βαφτιστηκε σε ενα ποταμι χωρις δεξιωσεις και μπουμπουνιερες ,ετσι απλα , εαν εβλεπε το τι γινεται τωρα θα γελουσε,αν ξαναερχοταν θα ηταν αυτος που θα τα καταργουσε ολα αυτα .Η εμπορευματοποιηση ολης της υποθεσης ειναι φοβερη ξεκινωντας απο της εκκλησιες ,νομιζω οτι ο Χριστος διδασκε την λυτοτητα -αυτο που γινεται στα βαφτισια μονο λυτοτητα δεν ειναι - τα πανακριβα ρουχα του μωρου ............και πολλα πολλα αλλα δεν θα εβρισκαν συμφωνο τον Χριστο φανταζομαι ,αραγε για ποια θρησκεια μηλαμε τοτε :?::?:

Link to comment
Share on other sites

Συμφωνώ με την yogini στο οτι η θρησκεία είναι μεσα μας..Και φυσικά με την valeri..η βαπτηση είναι ένα μυστήριο με θρησκευτική σημασία και όχι με εμπορευματοποιημένη μορφη που ξεκινάει απο τους καταστηματάρχες κυρίως αλλά και συνεχίζεται με την διάθεση των γονιών για εντυπωσιασμους..όσο για να απαντίσω σε αυτο που είχα πει για τον κοινωνικο στιγματισμο έχει τύχει σε φίλη μου άριστη καθιγήτρια να μην την δεχτουν σε φροντιστήριο επειδη λόγω άλλης θρησκείας ειναι αβάπτιστη..Η διευθύντρια ισχυρίστικε χωρις κανένα δικαίωμα οτι η κοπελα είναι άλλης θρησκείας άρα ανεμπιστη :?:? Ντροπη σε όλους όσους κρίνουν τον κόσμο έτσι αλλα εδω ζούμε :evil:

Link to comment
Share on other sites

Κακώς νομίζουμε ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή, απλά επειδή το να μην κάνεις κάτι που κάνουν όλοι είναι δύκολο και δεν έχουμε τη μαγκιά να το κάνουμε. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα! Έχουμε και παραέχουμε και όλα αυτά που λέμε ότι θα στιγματιστεί κοινωνικά το παιδί είναι (sorry) δικαιολογίες! Έχω γνωστούς που δεν έχουν βαφτίσει τα παιδιά τους, δεν το κρύβουν, και μία χαρά είναι κοινωνικά. Έχω άλλους που τα βάφτισαν (για τους παπούδες) και δεν έχουν δηλώσει τη βάφτιση, οπότε για την πολιτεία είναι σαν να μην τα βάφτισαν. Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που δεν τα βαφτίζουν, το πρόβλημα είμαστε εμείς (και βάζω σαφέστατα και τον εαυτό μου μέσα) που ενώ δεν πολυπιστεύουμε στη βάφτιση, κάνουμε το πανηγύρι, επείδή 'έτσι συνηθίζεται'. Τα παιδιά τους θα έπρεπε να βαφτίζουν μόνο όσοι θέλουν να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε η εκκλησία να επιμένει σε αυτό, όχι να είναι μία αυτόματη διαδικασία.

Link to comment
Share on other sites

Κορίτσια εγώ έχω κάνει ήδη ονοματοδοσία από τον Μάρτιο και θα το βαφτίσω τον Σεπτέμβριο (χωρίς να είναι απαραίτητο) Μάλιστα πρόσφατα που έγινα νονά ο παπάς μου είπε ότι επειδή πλέον δεν αναγράφεται στις ταυτότητες το θρήσκευμα, το χαρτί που σου δίνει η εκκλησία μετά την βάφτιση πρέπει να το φυλάξεις για να μπορεί το παιδί σου να κάνει θρησκευτικό γάμο όταν μεγαλώσει

Link to comment
Share on other sites

Κακώς νομίζουμε ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή, απλά επειδή το να μην κάνεις κάτι που κάνουν όλοι είναι δύκολο και δεν έχουμε τη μαγκιά να το κάνουμε. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα! Έχουμε και παραέχουμε και όλα αυτά που λέμε ότι θα στιγματιστεί κοινωνικά το παιδί είναι (sorry) δικαιολογίες! Έχω γνωστούς που δεν έχουν βαφτίσει τα παιδιά τους, δεν το κρύβουν, και μία χαρά είναι κοινωνικά. Έχω άλλους που τα βάφτισαν (για τους παπούδες) και δεν έχουν δηλώσει τη βάφτιση, οπότε για την πολιτεία είναι σαν να μην τα βάφτισαν. Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που δεν τα βαφτίζουν, το πρόβλημα είμαστε εμείς (και βάζω σαφέστατα και τον εαυτό μου μέσα) που ενώ δεν πολυπιστεύουμε στη βάφτιση, κάνουμε το πανηγύρι, επείδή 'έτσι συνηθίζεται'. Τα παιδιά τους θα έπρεπε να βαφτίζουν μόνο όσοι θέλουν να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε η εκκλησία να επιμένει σε αυτό, όχι να είναι μία αυτόματη διαδικασία.

 

 

ΣΥΜΦΩΝΩ

Link to comment
Share on other sites

Πάντως όταν με το καλό γεννηθεί το πιτσιρίκι μας, σκοπεύω να κάνω ονοματοδοσία, αν συμφωνήσει και ο σύζυγος φυσικά :wink:

Αργότερα θα κάνουμε και βάφτιση χωρίς φανφάρες, μπαλόνια, φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Απλά πράγματα, λίγοι καλεσμένοι, χωρίς δεξιώσεις και τραπεζώματα...

Link to comment
Share on other sites

Εγω δυστυχώς χτες ξεκίνησα τήν πρώτη διαφωνία με το σύζυγο ο οποίος μου είπε το εντελώς παράλογο " το παιδί θα επιλέξει θρησκεία όταν μεγαλώσει αλλα εγω θέλω να γίνει βάπτιση, γιατί απλά έτσι θέλω"....βάφτιση δεν ξέρω αν θα γίνει αλλά 3ο παγκόσμιος μάλλον θα γίνει!!!! Επειδή θέλει αυτός να μην στεναχωρέσει τη μανούλα μου νομίζει ότι θα μου επιβάλλει κάτι;;;; τον αγαπάω και είμαστε χρόνια μαζί αλλά πάντα ήξερε ποια ειμαι και τι πιστεύω, πάντα ήμουν κατά της Εκκλησίας αλλά για τα πιστεύω του ένας άνθρωπος πρέπει να παλευει με όποιοδήποτε κόστος....με βλέπω να ψάχνω για δικηγόρο λοιπόν σε λίγους μήνες :)

Φυσικά δεν μπορεί να το βαφτίσει ή να κάνει ονοματοδοσία χωρίς εμένα, να δουμε λοιπόν που θα φτάσουμε κι εμεις!

 

Ειμαι μουλάρα και το απολαμβάνω, πειράζει;;;;

Link to comment
Share on other sites

τον αγαπάω και είμαστε χρόνια μαζί αλλά πάντα ήξερε ποια ειμαι και τι πιστεύω, πάντα ήμουν κατά της Εκκλησίας αλλά για τα πιστεύω του ένας άνθρωπος πρέπει να παλευει με όποιοδήποτε κόστος....

 

Ομως, απο τήν άλλη μεριά κι εσύ τον ήξερες τόσο χρόνια και ήξερες, άλλως υποψιαζόσουν, τις επιφυλάξεις του. :roll:

Αυτά τα θέματα, ονόματος, βάφτισης και θρησκείας συζητιώνται και προσυμφωνούνται, διαφορετικά οι ακραίες καταστάσεις κατόπιν εορτής δεν έχουν νόημα.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...