aglaia

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Ασθενών

  Recommended Posts

  http://www.mednet.gr/archives/2000-1/101.html

   

  4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

   

  Κάθε ασθενής νοσηλευόμενος σε Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα έχει ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 2071/ 1992 και την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία. Αυτά είναι τα εξής:

   

  4.1. Δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς

   

  Όλοι οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν την ίδια ιατρική, νοσηλευτική και άλλη φροντίδα στο Νοσοκομείο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 & 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Συντάγματος.

  Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσέγγισης στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, οι οποίες είναι απόλυτα ενδεδειγμένες για τη φύση της ασθένειάς του.

  Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού του προσώπου του και της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς του.

  Ο ασθενής, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο ασφαλιστικός οργανισμός, δικαιούται και την αντίστοιχη κατηγορία κλίνης στο Νοσοκομείο, με την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.

  Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σʼ αυτόν. Σε περίπτωση που ο ίδιος έχει μερική ή ολική διανοητική ανικανότητα, τότε το δικαίωμα αυτό το ασκεί το άτομο το οποίο έχει κατά νόμο την επιμέλειά του.

  Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί σε ό,τι αφορά στην κατάσταση της υγείας του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η ενημέρωση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων της κατάστασής του και να παίρνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων που είναι δυνατό να προδικάσουν το μετέπειτα βίο του.

  Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση ιατρικού συμβουλίου, προκειμένου να εξεταστεί η περαιτέρω κατάσταση της υγείας του και κυρίως επί σοβαρών περιπτώσεων ασθενειών.

  Ο ασθενής έχει το δικαίωμα σεβασμού και αναγνώρισης σʼ αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών πεποιθήσεών του.

  Ο ασθενής έχει δικαίωμα να ζητήσει την προσέλευση σʼ αυτόν συμβολαιογράφου ή άλλου δημόσιου λειτουργού προς τακτοποίηση οποιασδήποτε υπόθεσής του.

  Ο ασθενής έχει το δικαίωμα επισκεπτηρίου, στις καθορισμένες από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ώρες, συγγενών ή φίλων του. Κατʼ εξαίρεση και ιδίως σε περιπτώσεις βαρέων περιστατικών, τα οποία χρήζουν συνεχούς παρουσίας ενός ατόμου, επιτρέπεται με γραπτή άδεια του Διευθυντή γιατρού της Κλινικής ή του νόμιμου αναπληρωτή του και με έγκριση του Διοικητικού Διευθυντή του Νοσοκομείου η είσοδος και η συνεχής παραμονή των ανωτέρω ατόμων στο πλευρό του ασθενούς. Επίσης, στα παιδιατρικά τμήματα επικρατεί η αρχή, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται με γραπτή άδεια των αρμοδίων ανωτέρω οργάνων του Νοσοκομείου η συνεχής παραμονή της μητέρας πλησίον του ασθενούς παιδιού της, προκειμένου αυτό να μη στερηθεί τη μητέρα του και διακοπεί η επαφή μεταξύ τους, αλλά και για να το περιποιούνται συνεχώς – τόσο η ίδια όσο και το προσωπικό της Κλινικής. Εκτός όμως αυτών υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες, εάν ο γιατρός κρίνει ότι ο ασθενής, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, δεν επιτρέπεται να καταπονείται από τυχόν επισκέψεις συγγενών του, είναι δυνατό νʼ απαγορεύσει τελείως το επισκεπτήριο, αναρτώντας μάλιστα ειδική πινακίδα προς τούτο στην είσοδο του θαλάμου του.

  Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του, σε περίπτωση ανικανότητάς του, έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί πλήρως και εκ των προτέρων για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν ή να προκύψουν από την εφαρμογή σʼ αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εκτέλεση των πράξεων αυτών γίνεται στον ασθενή μετά από συγκατάθεσή του, η οποία μπορεί νʼ ανακληθεί από τον ίδιο ανά πάσα στιγμή. Επίσης, ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται πλήρως ελεύθερος στην απόφασή του να δεχθεί ή νʼ απορρίψει κάθε συνεργασία του, που αποβλέπει σε ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η συναίνεσή του αυτή για τη συνεργασία του μπορεί να ανακληθεί επίσης ανά πάσα στιγμή.

  Ο ασθενής έχει δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Γιʼ αυτό, κάθε στοιχείο ή έγγραφο του φακέλου του θα πρέπει να είναι απόλυτα εγγυημένο ως προς τη φύλαξή του, ισχύοντος προς τούτο του ιατρικού απορρήτου προς κάθε τρίτο. Κατʼ εξαίρεση, πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα μπορούν να δοθούν στον ενδιαφερόμενο μόνο από τον αρμόδιο γιατρό (Ν. 1599/1986 άρθρο 16 παράγραφος 5 εδάφιο 2).

  Ο ασθενής έχει δικαίωμα εγγράφως ή προφορικώς να διαμαρτυρηθεί ή να καταθέσει ενστάσεις και ακολούθως να λάβει γνώση των επʼ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

  Ο ασθενής έχει δικαίωμα για οποιοδήποτε λόγο, ο οποίος ανάγεται στον ίδιο, να ζητήσει από το θεράποντα γιατρό του να εξέλθει του Νοσοκομείου, διακόπτοντας τη θεραπεία της νόσου του για την οποία εισήχθη προς τούτο. Στην περίπτωση αυτή, καλείται ο ίδιος από το γιατρό της Κλινικής να υπογράψει στο βιβλίο νοσηλείας ότι εξέρχεται οικειοθελώς και με δική του αποκλειστική ευθύνη. Σε περίπτωση όμως που ο ίδιος έχει διανοητική ανικανότητα, τότε καλείται από το θεράποντα γιατρό το άτομο το οποίο έχει την κατά νόμο επιμέλειά του να αποφασίσει για την τύχη του.

  Ο ασθενής έχει δικαίωμα να δωρίσει όργανο του σώματός του για θεραπευτικούς σκοπούς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, υπογράφοντας σχετική δήλωση συγκατάθεσης.

  Ο ασθενής έχει δικαίωμα να δώσει τη σορό του μετά θάνατο για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, υπογράφοντας σχετική προς τούτο δήλωση.5

  4.2. Υποχρεώσεις του νοσοκομειακού ασθενούς

   

  Ο ασθενής υποχρεούται να πειθαρχεί και να εφαρμόζει τον κανονισμό του Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται. Ειδικότερα, ορισμένες από τις βασικές διατάξεις του κανονισμού αυτού είναι οι ακόλουθες:

  α. Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να καπνίζει εντός του θαλάμου νοσηλείας. Αντιθέτως και εφόσον αυτό του το επιτρέπει ο θεράπων γιατρός, μπορεί να καπνίζει στους ειδικούς γιʼ αυτό χώρους του Νοσοκομείου.

  β. Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να παίζει τυχερά παιχνίδια.

  γ. Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να θορυβεί ή να κάνει χρήση μουσικών οργάνων εντός του Νοσοκομείου.

  δ. Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να κάνει χρήση οινοπνευματωδών ποτών.

  ε. Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να εισέρχεται στα γραφεία των γιατρών ή άλλων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στους βοηθητικούς χώρους, όπου δεν έχουν καμία εντολή να μεταβούν, σε άλλους θαλάμους νοσηλείας και μάλιστα σʼ αυτούς όπου νοσηλεύονται λοιμώδη περιστατικά ή βαρέως πάσχοντες ή όπου αλλού τηρούνται όροι ασηψίας.

  στ. Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να συμπεριφέρεται απρεπώς στο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου.

  Ο ασθενής υποχρεούται να παραμείνει εντός του Νοσοκομείου καθόλη τη διάρκεια της νοσηλείας του και μόνον όταν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την προσωρινή έξοδό του απʼ αυτό, μπορεί να ζητήσει άδεια από το Διευθυντή γιατρό της Κλινικής όπου νοσηλεύεται ή από το νόμιμο αναπληρωτή του και εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία ο ασθενής εξέλθει του Νοσοκομείου χωρίς την άδεια της Κλινικής, τότε θεωρείται ότι εξέρχεται με δική του ευθύνη και, στη συνέχεια, θα υποστεί τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την υποχρεωτική έξοδό του από το Νοσοκομείο, με πειθαρχικό εξιτήριο, και φυσικά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η κατάσταση της υγείας του δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Για το λόγο αυτόν, ο ασθενής, ευθύς αμέσως μετά την είσοδό του στο Νοσοκομείο, υποχρεούται να παραδώσει όλον τον ιματισμό της εξόδου που φέρει μαζί του, καθώς και κάθε άλλο προσωπικό αντικείμενο, στην ειδική Υπηρεσία του Ιδρύματος, το ιματιοφυλάκιο της Κλινικής.

  Ο ασθενής υποχρεούται, ευθύς μετά την είσοδό του στο Νοσοκομείο, να δηλώσει στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών, διαμέσου της Προϊσταμένης της Κλινικής όπου νοσηλεύεται, τον ασφαλιστικό του φορέα, εφόσον είναι ασφαλισμένος, ή ότι θα καταβάλει ο ίδιος όλες τις δαπάνες νοσηλείας του.

  Ο ασθενής υποχρεούται να εφαρμόζει τις εντολές των γιατρών του και να εκτελεί πιστά τη φαρμακευτική αγωγή.

  Ο ασθενής υποχρεούται να λαμβάνει την παρεχόμενη από το Νοσοκομείο τροφή, απαγορευομένης της λήψης από αυτόν κάθε άλλης τροφής που προσφέρεται σʼ αυτόν από τους οικείους του, προς αποφυγή αλλοίωσης του διαιτολογίου του, το οποίο καθορίζεται από το θεράποντα γιατρό.

  Ο ασθενής οφείλει, ευθύς μετά την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο, να δώσει στον αρμόδιο γιατρό της Κλινικής όπου θα νοσηλευθεί πλήρες ιστορικό της ασθένειάς του.

  Ο ασθενής έχει υποχρέωση, σε περίπτωση που του χορηγηθεί γενική ή μερική νάρκωση για την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης, να υπογράψει γραπτή δήλωση συγκατάθεσης προς τούτο. Σε περιπτώσεις διανοητικής ανικανότητας αυτού ή σε επείγουσες καταστάσεις, όπου ο ασθενής δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, ζητείται η συγκατάθεση του κηδεμόνα ή του πλησιέστερου συγγενή ή του προσώπου το οποίο έχει την επιμέλειά του.6


  IBCLC

  International Board Certified Lactation Consultant

  Για να δείτε τις νέες δημοσιεύσεις του μέλους επισκεφθείτε το σύνδεσμο επιστημονικού συνεργάτη της ΕΕΕΓ: Aglaia Papadima

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Διαφημίσεις


  Τα ιδια ισχυουν κ για τα ιδιωτικα νοσοκομεια ?

   

  Ναι, δεν υπόκεινται σε διαφορετικό νόμο!


  IBCLC

  International Board Certified Lactation Consultant

  Για να δείτε τις νέες δημοσιεύσεις του μέλους επισκεφθείτε το σύνδεσμο επιστημονικού συνεργάτη της ΕΕΕΓ: Aglaia Papadima

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Βασικα ωραια τα λεει ο νομος αλλα εχει πολλες ασαφειες που μπορουν να πατησουν με τη σειρα τους οι αρμοδιοι της κλινικης. Δεν διευκρινιζει πουθενα για μητερα-παιδι αλλα μιλαει μονο αν ο ασθενης εισαι εσυ ο ιδιος. Ουτε λεει καπου οτι μονο με την συγκαταθεση της μητερας μπορει να παρασχεθει ξενο γαλα. Επισης λεει οτι ο ασθενης οφειλει να συμμορφωθει με τους κανονισμους του νοσοκομειου και μπορουν να το χρησιμοποιησουν σαν επιχειρημα.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σʼ αυτόν. Σε περίπτωση που ο ίδιος έχει μερική ή ολική διανοητική ανικανότητα, τότε το δικαίωμα αυτό το ασκεί το άτομο το οποίο έχει κατά νόμο την επιμέλειά του.


  IBCLC

  International Board Certified Lactation Consultant

  Για να δείτε τις νέες δημοσιεύσεις του μέλους επισκεφθείτε το σύνδεσμο επιστημονικού συνεργάτη της ΕΕΕΓ: Aglaia Papadima

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Να το εκτυπωσουμε να το πλαστικοποιησουμε και να το παιρνουμε μαζι μας για να το τριβουμε στη μουρη τους!Οσο σε βλεπουν ανεκτικο και ευγενικο τοσο χειροτεροι ειναι! :evil:


  03HJp2.png

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Να το εκτυπωσουμε να το πλαστικοποιησουμε και να το παιρνουμε μαζι μας για να το τριβουμε στη μουρη τους!Οσο σε βλεπουν ανεκτικο και ευγενικο τοσο χειροτεροι ειναι! :evil:

   

  Με ολόκληρο ντοσιέ πρέπει να κυκλοφορούμε!

   

  στην αρχή αυτό και μετά όσα επιστημονικώς τεκμηριωμένα μας χρειάζονται και τα αγνοούν αυτοί που θα έπρεπε να τα γνωρίζουν!


  IBCLC

  International Board Certified Lactation Consultant

  Για να δείτε τις νέες δημοσιεύσεις του μέλους επισκεφθείτε το σύνδεσμο επιστημονικού συνεργάτη της ΕΕΕΓ: Aglaia Papadima

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Τι να λεμε τωρα!! Εδω το δικο μου το παιδι το βαλανε στη θερμοκοιτιδα και οταν περνουσε η ωρα και δεν μου το φερνανε (μετα απο 4 ωρες) ρωτησα 3 φορες που ειναι ο γιος και με την τριτη μου το ειπανε. Καμια ενημερωση κανενα ενδιαφερον. Ειπα τον παιδιατρο να βγαλω το πρωτογαλα με θηλαστρο και να του το δωσουνε στο γαλα που του δινανε και μονο που δεν μ'εβρισε. Μ'επιασε απελπισια οτι αυτες οι πολυτιμες σταγονες θα πανε χαμενες. Μου ειπε να μην πινω πολλα υγρα και νερο για να μην κατεβει γρηγορα το γαλα μεχρι να βγει το παιδι απο τη θερμοκοιτιδα. Τελικα την αλλη μερα μια νοσοκομα μου λεει "εσυ γιατι δεν μας φερνεις το γαλα σου?". Της λεω μπορω να το φερω?και μου λεει ναι φυσικα τις ωρες που θηλαζουν τα αλλα. Πεταξα απο τη χαρα μου. Η μονη που μου δειξε λιγη ανθρωπια και με λυπηθηκε που μ'εβλεπε να πηγαινοερχομαι εξω απο τον θαλαμο νεογνων την ωρα που οι αλλες μανουλες ειχανε τα μωρα τους στο στηθος και το δικο μου ητανε με το σωληνακι στο στομα για να θρεφεται.Μια φορα την ημερα ειχα το δικαιωμα να τον δω. Οταν πηγα να τον δω δευτερη φορα μου ειπανε δεν επιτρεπεται για να μη μολυνεις τον αερα που αναπνεει. Και η αλλη η κοτα φορουσε 3 κιλα κολωνια και ητανε πανω απο το μωρο μου που ειχε αναπνευστικο προβλημα. Μου ρθε να τους τα σπασω ολα εκει μεσα. Δημοσιο νοσοκομειο την αλλη φορα ΔΑΓΚΩΤΟΟΟ. Τουλαχιστον αν γινει στραβη να λεω οτι δεν με μου τα πηρανε και απο πανω.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Έχω κάποιον δικό μου στο νοσοκομείο αυτές τις μέρες και επειδή είμαι γενικά επιφυλακτική με τα φάρμακα γενικότερα προσπαθώ να τηρήσω ένα προσωπικό αρχείο της θεραπείας του σημειώνοντας ποια φάρμακα λαμβάνει και πότε. Ωστόσο, βλέπω μεγάλη δυσαρέσκεια από τις νοσοκόμες και τους γιατρούς κάθε φορά που φέρνουν ένα φάρμακο και τους ρωτάω ποιο είναι. Μου είπαν μάλιστα ότι δεν είναι δεοντολογικά σωστό να ρωτάω και ότι μόνο ο γιατρός αν θέλει μου λέει, και να μη ρωτάω τις νοσοκόμες κάθε φορά "ποιο φάρμακο είναι αυτό;"

  Ξέρω ότι σε κάποιες χώρες δεν σου δίνουν φάρμακο αν δεν σου πουν ποιο είναι και το ίδιο και σε ιδιωτικό νοσοκομείο που νοσηλεύτικα, πριν μου δώσουν κάτι μου έλεγαν σας φέραμε το τάδε φάρμακο να πάρετε κλπ

  Τι ισχύει τελικά; Όντως απαγορεύεται να ρωτάει ο ασθενής ποια φάρμακα παίρνει; (με ευγενικό τρόπο εννοείται και απλά για πληροφόρηση χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα). Πάντως έχω εκπλαγεί με την κρυψίνεια ορισμένων...

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Διαφημίσεις


  Έχω κάποιον δικό μου στο νοσοκομείο αυτές τις μέρες και επειδή είμαι γενικά επιφυλακτική με τα φάρμακα γενικότερα προσπαθώ να τηρήσω ένα προσωπικό αρχείο της θεραπείας του σημειώνοντας ποια φάρμακα λαμβάνει και πότε. Ωστόσο, βλέπω μεγάλη δυσαρέσκεια από τις νοσοκόμες και τους γιατρούς κάθε φορά που φέρνουν ένα φάρμακο και τους ρωτάω ποιο είναι. Μου είπαν μάλιστα ότι δεν είναι δεοντολογικά σωστό να ρωτάω και ότι μόνο ο γιατρός αν θέλει μου λέει, και να μη ρωτάω τις νοσοκόμες κάθε φορά "ποιο φάρμακο είναι αυτό;"

  :shock::shock::shock:

   

  Αντιδεοντολογικό είναι να λένε ψέματα, γνωρίζοντας πολύ καλά τα δικαιώματα των ασθενών.

   

   

   

  Ξέρω ότι σε κάποιες χώρες δεν σου δίνουν φάρμακο αν δεν σου πουν ποιο είναι και το ίδιο και σε ιδιωτικό νοσοκομείο που νοσηλεύτικα, πριν μου δώσουν κάτι μου έλεγαν σας φέραμε το τάδε φάρμακο να πάρετε κλπ

  Τι ισχύει τελικά; Όντως απαγορεύεται να ρωτάει ο ασθενής ποια φάρμακα παίρνει; (με ευγενικό τρόπο εννοείται και απλά για πληροφόρηση χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα). Πάντως έχω εκπλαγεί με την κρυψίνεια ορισμένων...

   

  Όχι μόνο δεν απαγορεύεται, αλλά είναι υπχρέωση του νοσηλευτικού προσωπικού να ενημερώνει.

   

  Αν δεν θέλει να ενημερώσει, υπάρχει και ο συνήγορος του πολίτη.

   

  http://www.synigoros.gr/ygeia/epikoinonia.htm

   

  και ο συνήγορος του παιδιού:

   

  http://www.0-18.gr/contact-info

   

  κάνεις μια αναφορά του γεγονότος και αν θέλεις την κοινοποιείς και στη διεύθυνση του νοσοκομείου


  IBCLC

  International Board Certified Lactation Consultant

  Για να δείτε τις νέες δημοσιεύσεις του μέλους επισκεφθείτε το σύνδεσμο επιστημονικού συνεργάτη της ΕΕΕΓ: Aglaia Papadima

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Έχω κάποιον δικό μου στο νοσοκομείο αυτές τις μέρες και επειδή είμαι γενικά επιφυλακτική με τα φάρμακα γενικότερα προσπαθώ να τηρήσω ένα προσωπικό αρχείο της θεραπείας του σημειώνοντας ποια φάρμακα λαμβάνει και πότε. Ωστόσο, βλέπω μεγάλη δυσαρέσκεια από τις νοσοκόμες και τους γιατρούς κάθε φορά που φέρνουν ένα φάρμακο και τους ρωτάω ποιο είναι. Μου είπαν μάλιστα ότι δεν είναι δεοντολογικά σωστό να ρωτάω και ότι μόνο ο γιατρός αν θέλει μου λέει, και να μη ρωτάω τις νοσοκόμες κάθε φορά "ποιο φάρμακο είναι αυτό;"

  Ξέρω ότι σε κάποιες χώρες δεν σου δίνουν φάρμακο αν δεν σου πουν ποιο είναι και το ίδιο και σε ιδιωτικό νοσοκομείο που νοσηλεύτικα, πριν μου δώσουν κάτι μου έλεγαν σας φέραμε το τάδε φάρμακο να πάρετε κλπ

  Τι ισχύει τελικά; Όντως απαγορεύεται να ρωτάει ο ασθενής ποια φάρμακα παίρνει; (με ευγενικό τρόπο εννοείται και απλά για πληροφόρηση χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα). Πάντως έχω εκπλαγεί με την κρυψίνεια ορισμένων...

   

  ελα, δε σε ενημερωσαν οι ιατροι ενω προσπαθησες να μαθεις για την αγωγη που λαμβανει ο ασθενης? ιατρος λεμε, σε καμια περιπτωση νοσηλευτικο προσωπικο. και στο εξητηριο δεν εγραψαν οι κακοι -τι φαρμακα ελαβε, τις εξετασεις του, τη διαγνωση εξοδου, την πορεια της νοσου?

  δε νομιζω οτι γραφεις την αληθεια, εκτος βεβαια αν δε ξερεις ποιος πρεπει να σε δινει αυτες τις πληροφοριες (ειπαμε-οχι νοσηλευτρια και πολυ καλα κανανε και δεν απαντησανε ,αλλιως θα ρωτουσαμε και το βοηθο θαλαμου).

  μετα την επισκεψη ιατρων, αγαπητη μου, παιρνεις ολες τις απαντησεις στις ερωτησεις. μαζι με το εξητηριο παιρνεις και ενα πληροφοριακο σημειωμα-στο οποιο γραφει τη διαγνωση, τις εξετασεις, τι φαρμακα παιρνεις.

  αυτα...

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Παραπάνω λέει ότι η ενημέρωση είναι δικαίωμα του ίδιου του ασθενή και την κάνει ο γιατρός. Εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα "ανικανότητας" του ασθενή, το να μην απαντάνε σε κάποιον τρίτο, προβλέπεται από το παραπάνω έγγραφο

   

  "Ο ασθενής έχει δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Γιʼ αυτό, κάθε στοιχείο ή έγγραφο του φακέλου του θα πρέπει να είναι απόλυτα εγγυημένο ως προς τη φύλαξή του, ισχύοντος προς τούτο του ιατρικού απορρήτου προς κάθε τρίτο. Κατʼ εξαίρεση, πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα μπορούν να δοθούν στον ενδιαφερόμενο μόνο από τον αρμόδιο γιατρό (Ν. 1599/1986 άρθρο 16 παράγραφος 5 εδάφιο 2).

  "

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

  Για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο θα χρειαστεί να είστε εγγεγραμμένο μέλος. Είναι δωρεάν.

  Δημιουργήστε νέα εγγραφή

  Κάντε εγγραφή να συμμετάσχετε στις συζητήσεις - είναι εύκολη και γρήγορη!

  Δημιουργήστε νέα εγγραφή

  Σύνδεση

  Έχετε ήδη έναν λογαριασμό χρήστη; Συνδεθείτε εδώ.

  Συνδεθείτε τώρα