➔ ParentsCafe.gr

Διάφορα νέα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

 

Eργασία της εκπαιδευτικού Κωνσταντίνας Ζηκούλη, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, MSc.

Αξιοποιώντας το αναρτημένο υλικό της ιστοσελίδας ‘Saferinternet.gr’ στη διδακτική πράξη

Τα τελευταία δύο χρόνια οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχουν εισαχθεί ως μάθημα του ωρολογίου προγράμματος στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.). Το πλαίσιο επαφής των μαθητών με το Διαδίκτυο περιγράφεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), στο Αναλυτικό Πλαίσιο Σπουδών (Α.Π.Σ.) (Εφημερίς της Κυβερνήσεως Αρ. φ. 304/2003, σσ. 4147-4148, 4145) καθώς και σε πολλές νεότερες αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας (π.χ. την απόφαση 113719/Γ1/03-10-2011 σχετικά με την έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους εφαρμογή του διδακτικού πεδίου Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών). Προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή του μαθήματος μοιράστηκε στους εκπαιδευτικούς Τ.Π.Ε. των 800 ολοήμερων σχολείων με Ε.Α.Ε.Π. σχετικός οδηγός στον οποίο περιλαμβάνονται δραστηριότητες σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Το γεγονός της μη ύπαρξης σχετικού βιβλίου που θα διανέμεται στους μαθητές πιστεύουμε ότι αφήνει μεγάλα περιθώρια αυτενέργειας στους Πληροφορικούς που διδάσκουν Τ.Π.Ε. που καλούμαστε να διαμορφώσουμε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για ένα αντικείμενο που διαρκώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται. Η ανά χείρας εργασία παρουσιάζει την αξιοποίηση του υλικού που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr προκειμένου να διαμορφωθούν διδακτικές προτάσεις υπό τη μορφή δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου για μαθητές Δημοτικού Σχολείου (Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης). Η προαναφερθείσα ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό διδακτικό μέσο στα χέρια του εκπαιδευτικού και των μαθητών προκειμένου να καλλιεργήσουν δεξιότητες σωστής και ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου προσαρμοσμένα στην ηλικία και τις ανάγκες τους.

Διαφημίσεις

Διδακτικές προτάσεις ανά τάξη

Η ως τώρα εμπειρία μας στη διδασκαλία των Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με συγκεκριμένο στόχο την ασφαλή χρήση του Dιαδικτύου και των υπηρεσιών του, έχει δείξει ότι: Α) οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού έχουν ήδη διαμορφώσει στάσεις και δεξιότητες στη χρήση του Διαδικτύου.

Β) η ηλικία στην οποία οι μαθητές έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του τείνει να μειώνεται. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κρίνεται απαραίτητος ο προσεκτικός σχεδιασμός δραστηριοτήτων που εμπλέκουν μαθητές ακόμα και της Α’ Δημοτικού σε θέματα δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων, χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προστασίας των κωδικών κ.λπ.

Οι διδακτικές προτάσεις που ακολουθούν αφορούν και τις τέσσερις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου όπως υλοποιήθηκαν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ψυχικού και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου στο μάθημα των Τ.Π.Ε. και στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

Πρόκειται για απλές δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα, είτε στο μάθημα των Τ.Π.Ε., είτε να ενταχθούν σε κάποιο από τα υπόλοιπα μάθημα του αναλυτικού προγράμματος της συγκεκριμένης τάξης.

ΣΤ’ Δημοτικού

Ως αφόρμηση θέσαμε τη συμμετοχή μας στην «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου». Οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://www.saferinternet.gr/ προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή του Σχολείου στον εορτασμό.

Παράλληλα εργάζονται σε ομάδες προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες (ιστορικά στοιχεία, τεχνολογία, χρήσεις κ.λπ.) για υπηρεσίες του Διαδικτύου όπως παγκόσμιος ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές αγορές, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακά παιχνίδια κ.λπ. Μέσα από συζήτηση και με προβολή κατάλληλων βίντεο που υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.saferinternet.gr/ ενημερώνονται για τους κινδύνους και για την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών.

Κατά το έτος 2012 τα Δημοτικά Σχολεία συμμετέχουν στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου με τη δημιουργία αφίσας. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν το θέμα της αφίσας του Σχολείου. Επιλέγουν την «Εξάρτηση» και αποτυπώνουν τις σκέψεις τους σε ζωγραφιές με το ελεύθερο λογισμικό Revelation Natural Art. Αυτές οι ζωγραφιές χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί η τελική αφίσα με τίτλο «Μην κολλάς…» που παρουσιάστηκε στις δράσεις του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

Έτσι, για την ΣΤ΄ Δημοτικού, η ιστοσελίδα της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr χρησιμοποιήθηκε ως πηγή έμπνευσης, άντλησης πληροφοριών, και προβληματισμού.

Ε’ Δημοτικού

Στην τάξη αυτή στόχος μας ήταν να προσεγγίσουμε τις έννοιες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου π.χ. κατάλληλος κωδικός πρόσβασης, προστασία προσωπικών δεδομένων, συνομιλία κ.λπ. μέσα από το παιχνίδι.

Αρχικά, διερευνήθηκαν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών και μέσα από τη συζήτηση ανασκευάστηκαν παρανοήσεις που είχαν οι μαθητές σχετικά με τη δομή του Διαδικτύου και τη λειτουργία του. Στη συνέχεια, οι μαθητές κατασκεύασαν ερωτηματολόγιο με το οποίο θα διερευνούσαν τις συνήθειες των συμμαθητών τους στη χρήση του Διαδικτύου. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε σε ερωτήσεις που διατύπωσαν οι ίδιοι οι μαθητές, αποτέλεσε αντικείμενο επεξεργασίας με ειδικό λογισμικό και εξήχθησαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Η ιστοσελίδα της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr χρησιμοποιήθηκε για την εμπέδωση των εννοιών που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου μέσα από το παιχνίδι «Ιντερνετοδάσος».

Δ’ Δημοτικού

Η εισαγωγή των μαθητών της Δ’ Δημοτικού στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου ξεκίνησε με αφορμή τις ‘Δέκα Συμβουλές’ που περιλαμβάνονται στο αναρτημένο υλικό της ιστοσελίδας της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr.

Μετά από κατάλληλη αφόρμηση και πολλή συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με θέματα που αφορούν τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τον παγκόσμιο ιστό, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις υπηρεσίες συνομιλίας κ.λπ. ζητήθηκε από τους μαθητές να συντάξουν τον Δεκάλογο καλής χρήσης του Διαδικτύου της τάξης τους. Επίσης, τους ζητήθηκε προαιρετικά να καθαρογράψουν τη λίστα που θα προέκυπτε σε χαρτόνι που θα αναρτούσαμε στην τάξη και στο εργαστήριο Πληροφορικής.

Οι μαθητές φάνηκαν να γνωρίζουν κάποιους βασικούς κανόνες σωστής χρήσης και συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο, τους οποίους παραθέσανε στον ‘Δεκάλογο’ που ακολουθεί και ο οποίος συντάχθηκε από τις γνώμες των μαθητών.

Γ’ Δημοτικού

Στόχος μας στην Γ’ Δημοτικού ήταν να προλάβουμε κάποιες παρανοήσεις των μαθητών οι οποίοι έρχονται σε επαφή με πολλές υπηρεσίες του Διαδικτύου μέσω των γονέων ή των μεγαλύτερων αδελφών και φίλων. Έχουμε παρατηρήσει ότι οι μικροί μας μαθητές – επειδή δεν έχουν το απαραίτητο γνωστικό και εννοιολογικό υπόβαθρο – συγχέουν έννοιες του Διαδικτύου (π.χ. το Διαδίκτυο ταυτίζεται με την ιστοσελίδα) το οποίο θεωρούν ως το διαβατήριο τους στον κόσμο των μεγάλων αδελφών, των γονέων, και σίγουρα σε μια σφαίρα ανώτερη από αυτήν των υπόλοιπων συμμαθητών τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της σχέσης αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ηλικιακής αυτής ομάδας αγνοούνται οι πραγματικές διαστάσεις του Διαδικτύου και οι τρόποι σωστής χρήσης του.

Και στην τάξη αυτή χρησιμοποιήσαμε – παράλληλα με τη διδασκαλία της αναζήτησης στον παγκόσμιο ιστό και της αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στο πλαίσιο συγκεκριμένης διαθεματικής δραστηριότητας – ως βοηθητικό υλικό στον προβληματισμό μας σχετική αφίσα από την ιστοσελίδα της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr.

Πρόκειται για την αφίσα που παρατίθεται στα δεξιά, στην οποία θίγονται θέματα εγκυρότητας των πληροφοριών που αναρτώνται στον Παγκόσμιο Ιστό, θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, πρόληψης αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και θέματα κλοπής ταυτότητας.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης των μαθητών του δημοτικού σχολείου σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου πιστεύουμε ότι ο Πληροφορικός που καλείται να υπηρετήσει στην εκπαιδευτική αυτή βαθμίδα μπορεί να σχεδιάσει πρωτότυπες δραστηριότητες βασιζόμενος στην αγάπη του για τους μαθητές, στις γνώσεις του αλλά και σε πιστοποιημένο υλικό που μπορεί να αναζητήσει τόσο σε έντυπα όσο και σε ψηφιακά μέσα. Μια ιστοσελίδα που περιέχει εγκεκριμένο υλικό προς αξιοποίηση είναι και η ιστοσελίδα της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr.

Στο ανά χείρας εργασία παρουσιάστηκαν κάποιες ενδεικτικές δράσεις που βασίστηκαν στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα και οι οποίες υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν μέσα στην τάξη με πολύ καλά αποτελέσματα.

 BIK Better Internet for Kids

Ο online οδηγός στη διαδικτυακή διεύθυνση

https://www.betterinternetforkids.eu/

έχει δημιουργηθεί σε έντεκα Ευρωπαϊκές γλώσσες ως αποτέλεσμα της γνώσης του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, Insafe, με πρωτοβουλία του European Schoolnet, συντονιστή του Δικτύου Insafe. Υλοποιήθηκε στην Ελληνική γλώσσα από τη δράση Saferinternet.gr με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.

Ο ιστοχώρος αναδεικνύει τέσσερα βασικά θέματα:

  • Ασφάλεια
  • Επικοινωνία
  • Ηλεκτρονική παρενόχληση
  • Διασκέδαση και κατέβασμα αρχείων

Στην online πλατφόρμα τα παιδιά αλλά και οι γονείς τους θα βρουν συμβουλές, χρυσούς κανόνες, κουίζ, πάζλ και παιχνίδια για τα θέματα αυτά, μαθαίνοντας έτσι με διασκεδαστικό τρόπο. Επίσης, ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη προς παιδιά αυτών των ηλικιών.

Από την online πλατφόρμα, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να «κατεβάσουν» τον ειδικό PDF Οδηγό Ασφάλειας: περιλαμβάνει δύο βιβλιαράκια ασφάλειας στο Διαδίκτυο – τον οικογενειακό οδηγό διασκέδασης και τον οδηγό για γονείς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι εκπαιδευτικοί – μαζί με 12 κάρτες περιπτώσεων γύρω από θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου, τις οποίες μπορούν να κόψουν τα παιδιά και στη συνέχεια να διαβάσουν και να συζητήσουν μαζί με τους γονείς ή τους δασκάλους τους.

Νέους κανόνες στο «διαδικτυακό τζόγο» φέρνει η Κομισιόν

Ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων (on-line gambling) εξετάζει η Ευρωπαική Επιτροπή. Το νέο πλαίσιο που προτείνεται στοχεύει, αφ’ενός, στην εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου των κρατών-μελών με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου στον καλύτερο έλεγχο της αγοράς των τυχερών διαδικτυακών παιγνίων.

Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο, ο online τζόγος καλπάζει στην Ε.Ε και από 9,3 δις ευρώ το 2011, μέχρι το 2015 θα ανέλθει στα 15 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση πάνω από 40%. Ο γρήγορος αυτός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται στα πολλαπλά και ευέλικτα κανάλια διανομής που προσφέρει η τεχνολογία μέσω Η/Υ, κινητού τηλεφώνου και ψηφιακής τηλεόρασης.

Το νέο προτεινόμενο πλαίσιο που θα συζητηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρέπει να αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο τη ρύθμιση της αγοράς, ενώ επιπλέον θα πρέπει να επιτευχθούν πιο ισχυροί μηχανισμοί ελέγχου των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων σε επίπεδο Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο, η Κομισιόν αναγνωρίζει διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη της Ε.Ε, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δε συμμορφώνονται με το κοινοτικό δίκαιο. Επίσης, υπάρχουν αδειοδοτημένοι πάροχοι εγκατεστημένοι σε ορισμένα κράτη-μέλη, οι οποίοι εμποδίζονται να προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη-μέλη. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίθει καταγγελιών για παραβιάσεις των άρθρων 49 και 56 της συνθήκης της Ε.Ε. Για να επιλυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, προτείνεται η Κομισιόν να λάβει μέτρα κατά των κρατών-μελών που δε συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του δικαστηρίου της Ε.Ε. αλλά και τη συνθήκη της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά στη διασυνοριακή ελευθερία παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης. Το θέμα αυτό απασχολεί και τη χώρα μας.

Η δεύτερη βασική επιδίωξη θα είναι ο έλεγχος της αγοράς των online παιχνιδιών, και κυρίως του διαδικτυακού στοιχηματισμού, όπου εμφανίζονται συχνά προβλήματα απάτης και διαφθοράς για την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Προτείνεται η

συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών τυχερών παιγνίων των κρατών-μελών και η αξιοποίηση του συστήματος IMI (Internal Market Information System), που πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία τους επόμενους μήνες.

Τέλος προτείνεται να αναληφθούν πρωτοβουλίες από την Κομισιόν, που θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων εθισμού στα τυχερά παίγνια και ενίσχυσης του υπεύθυνου παιχνιδιού (gaming).

Πηγή: εφημερίδα «Καθημερινή» (16.10.2012)

Ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων στη γη!

Εννιά στους δέκα ανθρώπους επάνω στον πλανήτη διαθέτουν τουλάχιστον ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, αγγίζει τα 6 δισεκατομμύρια.

Στην ουσία, αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των τηλεφώνων πολύ σύντομα θα ξεπεράσει τον παγκόσμιο πληθυσμό. Τα εντυπωσιακά αυτά στοιχεία που καταδεικνύουν τη σχεδόν απόλυτη πλέον εξάρτηση του σύγχρονου ανθρώπου από την κινητή τηλεφωνία, ανακοίνωσε στη Γενεύη η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Αναφορικά με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο από τα α κινητά τηλέφωνα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένας στους τρεις χρήστες, περίπου 2,3 δισεκατομμύρια δηλαδή, είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από τις συσκευές τους στα τέλη του 2011, αριθμός που αυξάνεται συνεχώς.

Η ITU υπολογίζει πως το 70% των χρηστών με πρόσβαση στο Ίντερνετ προέρχονται από πλούσιες και βιομηχανοποιημένες χώρες, ενώ μόλις το 24% βρίσκονται σε φτωχές ή βιομηχανοποιημένες χώρες.

Πηγή: εφημερίδα «Αδέσμευτος Τύπος» (17.10.2012)

Η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης του Twitter: όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Μετά το Facebook, ο δημοφιλέστερος ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης είναι σίγουρα το Twitter με περίπου 500.000.000 χρήστες παγκοσμίως1. Ωστόσο, Twitter και Facebook είναι τελείως διαφορετικές πλατφόρμες. Στο Twitter, κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να στείλει ένα μήνυμα 140 χαρακτήρων ή λιγότερο, που είναι εξ’ ορισμού δημόσιο και μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες, βίντεο και συνδέσμους άλλων σελίδων (links). Ουσιαστικά το Twitter είναι μια “μικρό-blogging” υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να απαντήσουν σε ερωτήσεις του τύπου «Τι κάνεις αυτή τη στιγμή;» στέλνοντας απλά μηνύματα που ονομάζονται “tweets” σε φίλους ή, όπως λέγονται στη γλώσσα του Twitter, “followers” (το δίκτυο των ανθρώπων που ακολουθούν ένα χρήστη).

Παρ’ όλο που ακόμα δεν έχει κατακτήσει τα μεγέθη του Facebook, το Twitter κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος σε όλες τις ηλικίες. Σήμερα, μπορεί να γίνει μέλος της υπηρεσίας οποιοσδήποτε έχει συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας του. Στην Ελλάδα, υπάρχουν περίπου 200.000 χρήστες στο Twitter και ο αριθμός αυξάνει καθημερινά2. Είναι, λοιπόν, ιδιαιτέρως σημαντικό να κατανοήσουμε πλήρως τους

όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της δημοφιλούς αυτής υπηρεσίας που αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων και δη νέων.

1 Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά αποτελέσματα, http://www.mediabistro.com/alltwitter/twitter-statistics-2012_b18914

2 Πηγή: http://trending.gr/

Πληροφορίες Τοποθεσίας: Εάν επιλέξετε να δημοσιεύσετε την τοποθεσία σας στα “tweets” σας και στο προφίλ σας στο Twitter, ή ορίσετε την τοποθεσία σας στο “Twitter.com”, ή ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας ή το κινητό σας τηλέφωνο για να στείλετε πληροφορίες για το πού βρίσκεστε, το Twitter ενδέχεται να χρησιμοποιήσει και να αποθηκεύσει πληροφορίες για την τοποθεσία σας για να παρέχει – όπως αναγράφει στην πολιτική απορρήτου του- πιο βελτιωμένες υπηρεσίες και να προσαρμόσει, για παράδειγμα, πιο σχετικό περιεχόμενο στα στοιχεία που προβάλλει στους χρήστες, όπως τοπικές τάσεις, διαφημίσεις κ.λπ.

Η Πολιτική του Twitter για τα παιδιά

Το Twitter δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 13 ετών. Σε περίπτωση που οι γονείς διαπιστώσουν ότι τα παιδιά τους, χωρίς την άδειά τους, έχουν δώσει τα προσωπικά τους δεδομένα, μπορούν να επικοινωνήσουν στο mail privacy[at]twitter.com. Αν το Twitter διαπιστώσει ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών έχει δώσει προσωπικές πληροφορίες, λαμβάνει μέτρα κατάργησης του λογαριασμού αυτού.

Τα δικαιώματά σας

Στο Twitter, αναφέρεται ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στον ιστοχώρο του σας ανήκει. Ταυτόχρονα, όμως, δίνετε στον ιστοχώρο μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, δωρεάν άδεια χρήσης (μαζί με το δικαίωμα της περαιτέρω μεταβίβασης της άδειας αυτής) να χρησιμοποιεί, αντιγράφει, αναπαράγει, επεξεργάζεται, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιεύσει, προωθεί και διαμοιράζει το περιεχόμενο αυτό σε οποιοδήποτε μέσο και με τη βοήθεια οποιασδήποτε μεθόδου διανομής (που είναι γνωστή ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον). Με άλλα λόγια, με την άδεια αυτή εξουσιοδοτείτε το Twitter να διαθέτει όλα τα “tweet” σας σε όλο τον κόσμο και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους να κάνουν το ίδιο.

 

Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιου Πατρών – Εκπαιδευτική Δράση «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Γνωρίζοντας τις επιπτώσεις της τεχνολογίας που τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς σήμερα, αλλά και τους κανόνες για σωστή χρήση και προστασία των παιδιών σε σχέση με το Διαδίκτυο, το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) Πατρών υλοποιεί, ήδη από την άνοιξη του 2011, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο Διαδίκτυο», για μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και για μαθητές Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την πρόληψη και ενημέρωση των παιδιών και εφήβων για τους κινδύνους που υπάρχουν στο Διαδίκτυο. Μέσα από μια 90λεπτη παρουσίαση των σημαντικών σταδίων εξέλιξης του Διαδικτύου, τη σύγκρισή του με παλαιότερες μεθόδους επικοινωνίας και την παρουσίαση υλικού από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και συγκεκριμένα τη δράση Saferinternet.gr, οι μαθητές εξοικειώνονται με τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του Διαδικτύου. Παράλληλα, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τη συζήτηση, τα παιδιά αναπτύσσουν μια βιωματική εμπειρία σε σχέση με το τι πρέπει να προσέχουν όταν «σερφάρουν» στο Διαδίκτυο.

Από την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει 43 σχολεία. Πιο συγκεκριμένα, 25 από την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 18 από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο από το Νομό Αχαΐας αλλά και από την Ηλεία, την Αιτωλοακαρνανία, την Αττική, τη Μεσσηνία, την Κορινθία κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε με το Μουσείο στα τηλέφωνα 2610 996732 / 969972 / 969973 ή μέσω email: stmuseum[at]upatras.gr.

«Ακολουθείστε» μας στο Facebook / Twitter! Γίνετε φαν της ιστοσελίδας μας στο Facebook ή στο Twitter. Ακολουθείστε μας στη διεύθυνση http://www.facebook.com/saferinternet.gr  ή http://twitter.com/SaferinternetGR  αντίστοιχα (@SaferinternetGR), για να μαθαίνετε σε διαρκή βάση τα νέα μας από «πρώτο χέρι»! Ελπίζουμε να σας ‘συναντήσουμε’ στα νέα διαδικτυακά κανάλια πληροφόρησης!

Τι συμβαίνει στο Διαδίκτυο κάθε λεπτό!

Δύο εταιρείες που ειδικεύονται στη συγκέντρωση δεδομένων και στη δημιουργία γραφημάτων δημιούργησαν ένα νέο «χάρτη» που δείχνει τη ροή των δεδομένων και γενικότερα τι συμβαίνει στο Διαδίκτυο κάθε λεπτό. Ειδικότερα, η Domo και η Column Five Media, παρουσιάζουν όλα όσα γίνονται στον κυβερνοχώρο κάθε 60 δευτερόλεπτα σε ένα πολύ ενδιαφέρον γράφημα. Κάθε λεπτό αποστέλλονται περίπου 204 εκατομμύρια emails, η μηχανή αναζήτησης της Google δέχεται 2 εκατομμύρια αιτήματα, οι χρήστες του Facebook ανταλλάσουν περίπου 684.000 πληροφορίες και δεδομένα, στο YouTube «ανεβαίνουν» βίντεο συνολικής διάρκειας 48 ωρών, αποστέλλονται 100.000 “tweets”, δημιουργούνται 571 δικτυακοί τόποι (sites), ενώ ξοδεύονται περισσότερα από 270.000 δολάρια σε “online” αγορές!

Πηγή: εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής (01.07.2012)»

Τεύχος 4 – 2012

Εκδότης: Safer Internet Hellas

Eπικεφαλής Δράσης Ενημέρωσης Saferinternet.gr,

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου

Email: info[at]saferinternet.gr

Επικοινωνία: Δρ. Βερόνικα Σαμαρά, Τηλ. 210 6212365, Email: vsamara[at]sihellas.org

Όλοι, όσοι έχουμε εγγραφεί στο Facebook, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με το αναδυόμενο κουτάκι:«πατώντας Εγγραφή πιστοποιείτε ότι διαβάσατε και συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου». Όμως, οι περισσότεροι έφηβοι, αλλάκαι μερίδα ενηλίκων δεν έχουν διαβάσει και δε γνωρίζουν τα κείμενα αυτά με τα οποία αυτομάτως συμφωνούν με την εγγραφή τους. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, λοιπόν, να τα κατανοήσουμε πλήρως, γνωρίζοντας τόσο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας στον ιστοχώρο, αλλά και τι είδους πληροφορίες συλλέγονται από εμάς και πώς χρησιμοποιούνται.

Σε αυτό το τεύχος θα αναφερθούμε, επίσης, στο καινούριο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να επωφεληθούν πλήρως και με ασφάλεια από τον ψηφιακό κόσμο.

Το Facebook είναι ίσως η δημοφιλέστερη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως1. Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2004 από τον τότε φοιτητή του Harvard, Mark Zuckerberg, και αρχικά η χρήση της περιοριζόταν μόνο σε φοιτητές του πανεπιστημίου αυτού. Σύντομα επεκτάθηκε και σε άλλα πανεπιστήμια, ώσπου σταδιακά άνοιξε τις πύλες του στο ευρύ κοινό. Σήμερα μπορεί να γίνει μέλος του Facebook οποιοσδήποτε έχει συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας του.

Στη «λίστα του Facebook», η Ελλάδα καταλαμβάνει την 41η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης «Social Bakers», η διείσδυση του Facebook στη χώρα μας έχει αγγίξει πλέον το 33,14%. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, λοιπόν, να κατανοήσουμε πλήρως την δήλωση απορρήτου και τους όρους χρήσης του Facebook, για να γνωρίζουμε σε τι έχουμε συναινέσει, χρησιμοποιώντας τον ιστοχώρο αυτό.

Σύμφωνα με τα στατιστικά του Facebook, τον Ioύνιο του 2012 υπολογίστηκε ότι ο ιστοχώρος είχε πάνω από 900 εκ. χρήστες παγκοσμίως.

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/

Σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, ο λόγος που το Facebook ζητά την ημερομηνία γέννησής σας είναι για να σας εμφανίζει περιεχόμενο και διαφημίσεις που είναι κατάλληλα για την ηλικία σας. Επίσης, το Facebook συμμορφώνεται με το νόμο COPPA («Children’s Online Privacy Protection Act» περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων παιδιών στο Διαδίκτυο) και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να πιστοποιήσει ότι οι χρήστες δεν είναι κάτω των 13 ετών, προκειμένου να μπορεί να προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτίσει ένα σχέδιο ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να επωφεληθούν πλήρως και με ασφάλεια από τον ψηφιακό κόσμο.

Το Διαδίκτυο δεν έχει σχεδιαστεί έχοντας υπόψη τα παιδιά, πάντως σήμερα το 75% των παιδιών το χρησιμοποιούν – το ένα τρίτο από αυτά μέσω κινητού τηλεφώνου. Η νέα στρατηγική συνίσταται στη δημιουργία της αγοράς για διαδραστικό, δημιουργικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, των κατασκευαστών συσκευών κινητής τηλεφωνίας και των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Neelie Kroes, δήλωσε: «Επιθυμία μου είναι κάθε παιδί να αποκτήσει σύνδεση – όμως τα παιδιά χρειάζονται απλά, διαφανή και συνεκτικά διαδικτυακά εργαλεία, καθώς και τις γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση τους. Η πρωτοβουλία μας συγκεντρώνει όλους τους συντελεστές, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν περισσότερο από το ποιοτικό περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και την προστασία που χρειάζονται για να απολαύσουν θετικές διαδικτυακές εμπειρίες».

Η αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη, δήλωσε: «Το Διαδίκτυο προσφέρει στα παιδιά και τους εφήβους νέες ευκαιρίες για να είναι δημιουργικοί και για να εκφραστούν ελεύθερα Καθώς το Διαδίκτυο είχε αρχικά σχεδιαστεί για ενήλικες και όχι για τα παιδιά, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά είναι ασφαλή στη διαδικτυακή σύνδεση. Η νέα στρατηγική της Επιτροπής θα συμβάλει στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας έναντι βίας. Πρόκειται για εύλογη προσέγγιση που θα συμβάλει ώστε το Διαδίκτυο να προσαρμοστεί στις ανάγκες των παιδιών».

Η Επίτροπος της ΕΕ για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, κα Cecilia Malmström, δήλωσε: «Ζούμε στην ψηφιακή εποχή και οι νεότερες γενιές είναι οι πλέον δραστήριες στο Διαδίκτυο. Αυτοί οι νέοι είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη χρήση του Διαδικτύου, παραμένουν, ωστόσο, ευάλωτοι σε ηλεκτρονικές απειλές. Είναι καθήκον μας ως γονείς να παραμείνουν τα παιδιά μας ασφαλή – και αυτό περιλαμβάνει και το Διαδίκτυο.

Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, και ιδιαίτερα των πλέον αποτρόπαιων πράξεων, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση και η διάδοση υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο Διαδίκτυο».

Η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών προσεγγίσεων συνεπάγεται ότι τα παιδιά σε όλη την ΕΕ έχουν διαφορετικά επίπεδα διαδικτυακής υπευθυνότητας και προστασίας. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει και για τις επιχειρήσεις τη διάθεση στην αγορά – σε ενωσιακή κλίμακα – υπηρεσιών και προϊόντων φιλικών προς τα παιδιά. Για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, η Επιτροπή έχει σχεδιάσει σειρά μέτρων, που θα υλοποιηθούν με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της αυτορρύθμισης του κλάδου, τα οποία αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε ευέλικτες και γρήγορες λύσεις στο πεδίο αυτό. Ζωτικής σημασίας εν προκειμένω θα είναι η συνεργασία σε φόρουμ, όπως ο συνασπισμός που αποβλέπει στη δημιουργία καλύτερου και ασφαλέστερου διαδικτύου για τα παιδιά. Οι δράσεις ομαδοποιούνται γύρω από τέσσερις κύριους στόχους:

  • Τόνωση της παραγωγής δημιουργικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου για παιδιά και ανάπτυξη πλατφορμών που παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία.
  • Αναβάθμιση της ευαισθητοποίησης και της διδασκαλίας της διαδικτυακής ασφάλειας σε όλα τα σχολεία της ΕΕ, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τον ψηφιακό και επικοινωνιακό γραμματισμό (digital literacy) και την υπευθυνότητά τους στο Διαδίκτυο.
  • Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά παρέχοντας σε γονείς και παιδιά τα απαραίτητα εργαλεία για την εξασφάλιση της προστασίας τους στο Διαδίκτυο – όπως εύχρηστοι μηχανισμοί για την καταγγελία βλαβερού περιεχομένου και διαδικτυακή διεξαγωγή διαφανών, προεπιλεγμένων ηλικιακών ρυθμίσεων απορρήτου ή εύχρηστων γονικών ελέγχων.
  • Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου για τα παιδιά και τους εφήβους
  • Καταπολέμηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο μέσω προώθησης της έρευνας και της χρήσης καινοτόμων τεχνικών λύσεων για τις έρευνες της αστυνομίας.

Ιστορικό

Η ασφαλής διαδικτυακή παρουσία των παιδιών είναι βασική δέσμευση του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη.

Μολονότι το Διαδίκτυο δε δημιουργήθηκε για τα παιδιά, το χρησιμοποιούν και μάλιστα από ολοένα μικρότερη ηλικία. Τέσσερα στα δέκα παιδιά αναφέρουν ότι έχουν αντιμετωπίσει κινδύνους, όπως ο κυβερνοεκφοβισμός, η έκθεση σε περιεχόμενο άλλων χρηστών που προβάλλει την ανορεξία ή τον αυτοτραυματισμό ή την κατάχρηση των προσωπικών τους δεδομένων. Ενώ έως το 2015 αναμένεται ότι για το 90% των θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς θα απαιτούνται τεχνολογικές δεξιότητες, μόνο το 25% των νέων σε ολόκληρη την ΕΕ δηλώνουν ότι διαθέτουν «υψηλό» επίπεδο βασικών διαδικτυακών δεξιοτήτων (όπως η χρήση Διαδικτύου για τηλεφωνήματα, δημιουργία ιστοσελίδας, ή χρήση ομότιμης ανταλλαγής αρχείων).

Αν εισακουστούν οι απαιτήσεις των παιδιών διανοίγεται ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών. Η παγκόσμια αγορά ψηφιακού περιεχομένου αναμένεται φέτος να φτάσει τα 113 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αγορά των κινητών διαδικτυακών εφαρμογών (apps) ανέρχεται σε 5 δις ευρώ, ενώ έως το 2015 αναμένεται να αυξηθεί σε 27 δις ευρώ, κυρίως από τα παιχνίδια και τις περισσότερες από 5 δισεκατομμύρια συσκευές που είναι εξοπλισμένες με κινητή διαδικτυακή σύνδεση σε όλο τον κόσμο. Με την ευρεία διάδοση που έχουν οι ταμπλέτες, τα έξυπνα τηλέφωνα και οι φορητοί υπολογιστές – που τα παιδιά χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό – είναι σημαντικό το δυναμικό της αγοράς για διαδραστικό, δημιουργικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τόσο για μικρά παιδιά όσο και εφήβους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Σύνοψη για τους πολίτες:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Πηγή: Saferinternet.gr: e-newsletter, τεύχος 3/2012

Σχολιασμός της έρευνας EU Kids Online για τη χρήση του Διαδικτύου από τους ανήλικους

Πριν από λίγες εβδομάδες είδε το φως της δημοσιότητας η τελευταία πανευρωπαϊκή έρευνα EU Kids Online που διεξήχθη σε 25 χώρες στην Ευρώπη σε παιδιά ηλικίας 9-16 ετών και σε έναν από τους γονείς τους.  Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, τα Ελληνόπουλα βρίσκονται ακόμα αρκετά πίσω στη χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με τα άλλα παιδιά στην Ευρώπη – καθώς το πρώτο «κλικ» στο Διαδίκτυο γίνεται 3-4 χρόνια αργότερα από ότι από συνομήλικούς τους στην υπόλοιπη Ευρώπη – με το 33% των ανήλικων χρηστών να έχει εμπειρία κάποιου διαδικτυακού κινδύνου, το 2% να έχει ανταλλάξει εικόνες ή μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου, και το 54% να έχει προφίλ σε κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια στιγμή οι Έλληνες γονείς συνεχίζουν να δηλώνουν άγνοια για τις αρνητικές εμπειρίες των παιδιών τους στο Διαδίκτυο.

Διαβάζοντας τα λεπτομερή αποτελέσματα της έρευνας1, δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι χρήστες του Διαδικτύου είναι όλο και νεότεροι, παρόλα αυτά, τα υψηλά ποσοστά παιδιών και νέων που έχουν υπολογιστή και πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο δωμάτιό τους θα πρέπει να μας προβληματίσει, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι συνιστάται ο υπολογιστής να είναι τοποθετημένος σε σημείο του σπιτιού προσβάσιμο από όλη τη οικογένεια, ακόμα δε περισσότερο αν συνδυαστεί με την άγνοια των γονέων για τους κινδύνους του Διαδικτύου. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη να είναι οι γονείς ενήμεροι, να είναι μέντορες για το παιδί τους, και να θέτουν ξεκάθαρους κανόνες για τη χρήση του υπολογιστή στο σπίτι.  Από την έρευνα φαίνεται ότι 9 στα 10 παιδιά στη Ευρώπη χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, ενώ 6 στα 10 παιδιά τα χρησιμοποιούν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά.

Τα παραπάνω ποσοστά πρέπει επίσης να αφυπνίσουν τους γονείς, ειδικά αυτούς που απορρίπτουν το Διαδίκτυο και δεν πιστεύουν ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουν, είτε γιατί θεωρούν τον εαυτό τους πολύ απασχολημένο ή πολύ μεγάλο για την τεχνολογία αυτή, είτε γιατί απλά δεν θέλουν να το γνωρίσουν. Πώς σκοπεύουν όμως να συμβουλέψουν και να προστατεύσουν οι γονείς το παιδί τους, αν δεν ξέρουν καν περί τίνος πρόκειται;  Ο μέσος όρος του χρόνου σύνδεσης στο Διαδίκτυο που μας αποκαλύπτει η έρευνα – περίπου 1,5 ώρες καθημερινά (σχεδόν 2 ώρες για τα παιδιά 15-16 χρονών) – δεν είναι μικρός. Η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής (American Academy of Pediatrics) συνιστά ως μέγιστο χρόνο καθημερινής παραμονής μπροστά σε οθόνη το πολύ 2 ώρες για παιδιά και νέους (συμπεριλαμβανόμενης της τηλεόρασης, του υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας μπροστά σε οθόνη). Πρόσφατη έρευνα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Pediatrics, δείχνει ότι η εβδομαδιαία χρήση του Διαδικτύου άνω των 10 ωρών μπορεί να οδηγήσει σε παθολογική χρήση στο μέλλον, συμφωνώντας με τις οδηγίες της Αμερικάνικης Παιδιατρικής Ακαδημίας που παραθέσαμε παραπάνω.

Σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων από παιδιά και νέους, θα πρέπει να δούμε με πολύ προσοχή το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη πρώτη θέση της έρευνας με 68%, όταν μάλιστα ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 21%!

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι παιδιά ηλικίας 11 ή 12 χρονών δίνουν απαντήσεις σχετικά με την ιδιωτικότητα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,Τwitter κ.λπ.), όταν στα πιο δημοφιλή από αυτά υποτίθεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση από άτομα κάτω των 13 ετών. Σε κάθε περίπτωση, η ανυπαρξία βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων από τους ανήλικους χρήστες αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση σε αυτές πρέπει πλέον να αρχίζει σε πολύ νεαρή ηλικία.

Δεν αποτελεί έκπληξη ο τρόπος που χρησιμοποιούν τα παιδιά το Διαδίκτυο: μετά τη μελέτη για το σχολείο, στις υψηλότερες θέσεις χρήσης βρίσκουμε την θέαση βίντεο, τα παιχνίδια, την επικοινωνία και το «κατέβασμα» δεδομένων. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι 3 στα 10 παιδιά χρησιμοποιούν web κάμερες, αποκαλύπτοντας έτσι στο Διαδίκτυο το παρουσιαστικό τους – ειδικά σεσχέση με το φαινόμενο grooming, δηλαδή την προσέγγιση ανήλικων από παιδεραστές με σκοπό την κακοποίηση και με το ζήτημα συναντήσεων με αγνώστους.

Σχετικά με την επικοινωνία στο Διαδίκτυο, θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα το γεγονός, ότι 1 στα 2 παιδιά βρίσκει ευκολότερο να είναι ο εαυτός του στο Διαδίκτυο από ότι στον πραγματικό κόσμο. Είναι επίσης ανησυχητικό ότι 1 στα 3 παιδιά μιλούν για προσωπικά πράγματα online, σε σχέση με το πόσο καλά διαφυλάσσουν την προσωπική τους σφαίρα, αναφερόμενοι για άλλη μια φορά στο grooming ή στις συναντήσεις με αγνώστους στον πραγματικό κόσμο.  Κατά μέσο όρο, 1 στα 12 παιδιά (και 1 στα 7 για ηλικίες 15-16 χρονών) συναντούν εκτός Διαδικτύου μια online επαφή τους, ενημερώνοντας για αυτό είτε συνομηλίκους τους είτε απλά κανένα. Σε συνδυασμό με την άγνοια των γονέων, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η συνάντηση αυτή φαίνεται υψηλού κινδύνου.

Αλλά η άγνοια των γονέων φαίνεται εξίσου μεγάλη και για τους υπόλοιπους κινδύνους του Διαδικτύου, σύμφωνα με την έρευνα.  1 στα 7 παιδιά έχει δει εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου ή έλαβε τέτοιου είδους εικόνες ή μηνύματα online, αλλά η πλειοψηφία αυτών των παιδιών δεν ενοχλήθηκε. Τι σημαίνει αυτό για τη σωστή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας και την ανάπτυξη μιας φυσιολογικής σεξουαλικής ζωής; Μήπως τέτοιου είδους ερεθίσματα σε τόσο νεαρές ηλικίες μπορούν να βλάψουν σε μεγάλο βαθμό το παιδί στην κατανόηση του φύλου του και τη υγιή σχέση με το άλλο φύλο;

Τέλος, σε θέματα αντιμετώπισης των online κινδύνων, ακόμα και αν τα νούμερα δεν είναι τελείως αποθαρρυντικά, πρέπει να γίνουν πολλά για να καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη των παιδιών προς τους γονείς τους και προς άτομα που πραγματικά μπορούν να τα βοηθήσουν σε σχέση με άσχημες online εμπειρίες.  Επίσης, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά για να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να λάβουν ενεργή δράση απέναντι σε δυνάμενους κινδύνους, και όχι να περιμένουν απλά ότι η κακή εμπειρία θα «εξαφανιστεί» από μόνη της, ή να αισθάνονται ένοχα για κάτι κακό που τους συνέβη και που δεν ευθύνονται.  Συμπερασματικά, πιστεύουμε ότι η περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε εθνικό επίπεδο θα δώσει περισσότερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Σχολίασε η Δρ. Βερόνικα Σαμαρά

Συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

1: Οι συγκριτικές μελέτες του δικτύου EU Kids Online, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τα

προγράμματα EU Kids Online I και ΙΙ είναι διαθέσιμες στις διαδικτυακές διευθύνσεις

http://www.eukidsgreece.gr και www.eukidsonline.net__

Αναγνωρίστε τα συμπτώματα της εξάρτησης από το Διαδίκτυο

Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει το Νοσοκομείο Παίδων «Π & A Κυριακού», ενημερώνει ότι η πρόληψη από την «εξάρτηση» στο Διαδίκτυο είναι εύκολη, αρκεί να λάβετε εγκαίρως υπόψη σας τα σημάδια που σας δίνει το ίδιο σας το παιδί και να ζητήσετε άμεσα βοήθεια από τους ειδικούς. Και ως γονέας είναι πολύ εύκολο να επισημάνετε αλλαγές του τρόπου συμπεριφοράς του παιδιού σας.
Αν παρατηρήσετε τα παρακάτω συμπτώματα:
– Εκνευρισμός όταν το παιδί σας είναι εκτός Διαδικτύου
– Χρήση του Διαδικτύου πολύ περισσότερο από το προτιθέμενο
– Ξαφνική σχολική αποτυχία
– Διαταραχές ύπνου και αλλαγή των συνηθειών ύπνου
– Μειωμένη φυσική δραστηριότητα
– Διαταραχή στις οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις
– Αλλαγή των συνηθειών του παιδιού σας, όπως π.χ. παραμέληση φίλων, αγαπημένων χόμπι
– Παραμέληση της προσωπικής υγιεινής
επικοινωνήστε άμεσα με τη Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15 / [email protected], του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

Η Γραμμή αυτή, απευθύνεται σε εφήβους και τις οικογένειές τους, παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (παρενόχληση, εξάρτηση, επιβλαβές περιεχόμενο, παιδοφιλία, κ.α.).  Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 80011 80015 είναι χωρίς χρέωση για αστικές και υπεραστικές κλήσεις, στελεχώνεται από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους σε θέματα χρήσης – κατάχρησης διαδικτύου για τα παιδιά και τους εφήβους. Λειτουργεί στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), στο Παράρτημα του Νοσοκομείου Παίδων “Π. & Α. Κυριακού», Μεσογείων 24, Γουδί, Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09:00-15:00.

 

Πώς να αποκλείσετε ακατάλληλα αποτελέσματα αναζήτησης στη μηχανή Google

Πολύ συχνά τα αποτελέσματα μια αναζήτησης στο Διαδίκτυο περιλαμβάνουν ακατάλληλες για τους ανήλικους ιστοσελίδες. Γι αυτό το λόγο, η μηχανή αναζήτησης Google υλοποίησε το φίλτρο SafeSearch, με στόχο να διαχωρίζει τους ιστότοπους που περιλαμβάνουν πορνογραφικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο και να τους αποκλείει από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Το SafeSearch εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς διαδικτύου της google (τα Google domains). Για την ενεργοποίηση του φίλτρου χρειάζεται:
1. να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στο Google (αν δεν έχετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν, πηγαίνοντας
στην διεύθυνση www.gmail.com),
2. να πάτε στην αρχική σελίδα της μηχανής Google,
3. να πάτε στις «Ρυθμίσεις αναζήτησης / Search settings» (θα το βρείτε επάνω αριστερά, δίπλα στο όνομα του
λογαρισμού σας),
4. να επιλέξετε από το «φιλτράρισμα ασφαλούς αναζήτησης / safe search filtering», την επιλογή «Κλείδωμα Aσφαλούς Αναζήτησης LockSafeSearch». Με το κλείδωμα αυτό χρησιμοποιείται η αυστηρή ρύθμιση φιλτραρίσματος και περιορίζεται η δυνατότητα των χρηστών να την αλλάξουν.
Έχετε τελειώσει. Αν όλα έχουν πάει καλά, θα δείτε επάνω δεξιά στην οθόνη τις πολύχρωμες μπάλες της Google, όπως εμφανίζονται παρακάτω στη φωτογραφία. Βλέπετε ότι η σελίδα των αποτελεσμάτων με το SafeSearch έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε αμέσως να δείτε εάν το φίλτρο είναι ενεργό ή όχι ακόμα και από το άλλο άκρο του δωματίου που βρίσκεται ο υπολογιστής. Εάν κάποια στιγμή θέλετε να
απενεργοποιήσετε το φίλτρο, επιλέγετε το «Ξεκλείδωμα – Unlock» από την σελίδα των ρυθμίσεων αναζήτησης.

Πηγή: www.google.gr (μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα από το Saferinternet.gr)

. Attachment Babywearing Bonding Bιβλία ENCA Kids in Athens KMOP LaLeche Online Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Origami Quilling S.O.S. Saferinternet STEM vbac Όρια Αγόρια Αδερφάκι Αθήνα Αθλητισμός Αιματολογική εξέταση Ανάπτυξη Ανακύκλωση Ανοσοκαταστολή Απόκριες Ασφάλεια Ασφάλιση Αυτισμός Αυτοάνοσα Βάφτιση Βίντεο Βιβλιάριο Υγείας Βιβλιοθήκες Βοήθεια Βρώμικο παιχνίδι Γεωγραφία Γεωμετρία Γλουτολίνη Γυναικολογία ΔΕΠΥ Δημιουργικότητα Διάστημα Διαγωνισμοί Διαδίκτυο Διαδραστικό Διαζύγιο Διακρίσεις Διαταραχές Διατροφή Δικαιοσύνη Δώρο ΕΨΥΠΕ Εγκυμοσύνη Εθελοντισμός Ειδική Αγωγή Εκδρομή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικές δράσεις Εκτυπώσεις Εκφοβισμός Εμβόλια Εξωσωματική Επιμέλεια Επιστημονικά νέα Ευεξία Εφηβεία Εφημερίες Ζάχαρη Ζήλεια Θεσσαλονίκη Θετική ενίσχυση Θηλασμός Θυμός Ιατρική Ιστορία Ισχίο ΚΑΡΠΑ Καλοκαίρι Καρκίνος Κατάθλιψη Κατοικίδια Κοινωνικοποίηση Κορωνοϊός Κουράκης Κουτάκι Κρίση ΛΟΑΤΚΙ Λεπτή Κινητικότητα Μαθηματικά Μαιευτήρια Μουσεία Μουσική Μπαμπάς Μυθολογία Νεογέννητο Νηπιαγωγείο Νησί Νοσοκομεία Ξύλο Ολοήμερο Ορθοπεδική Ουρολογία Πάρτυ Πάσχα Παιδικός Παιχνίδια Παλιές κακές συνήθειες Πανεπιστήμιο Παππούς & Γιαγιά Παχυσαρκία Πετιμέζι Ποτέ πια μόνα Προγεννητική Προς Ετήσια Ανανέωση Πρωτοχρονιά Ρολό τουαλέτας Σαπουνόφουσκες Σαπούνι Σεμινάρια Σπίτι Συμβουλές Σχολείο Σώμα Ταξίδι Ταυτότητα φύλου Τηλεφωνικές γραμμές Τηλεόραση & Η/Υ Τοκετός Τυρί ΥΛΑ Υπερδιέγερση Υποστήριξη Φαρμακεία Φθηνές κατασκευές Φωτιά Φόρουμ Φύση Χανιά Χαρτί Χορηγία Επικοινωνίας Χριστούγεννα Χρυσόσκονη Χωρίς ΖάχαρηΔιαφημίσεις (5)
"Με την παραμονή σας σε αυτή τη σελίδα συμφωνείτε στους όρους χρήσης & την πολιτική απορρήτου/cookies. Το φόρουμ συζητήσεων είναι δημόσιο. Θα είναι καλό να τηρείτε την ανωνυμία σας και να μην δημοσιεύετε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Ότι δημοσιεύετε στο διαδίκτυο μένει για πάντα στο διαδίκτυο. "

      © parents.org.gr - Ελληνική Εταιρία Ενημέρωσης Γονέων 2008
Υποστηρικτές: