➔ ParentsCafe.gr

Καμπύλες ανάπτυξης ΠΟΥ στο Βιβλιάριο Υγείας

Δείτε εδώ τις νέες καμπύλες !

Χρήση καμπυλών ανάπτυξης νέου Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού

Οι νέες καμπύλες: Καμπύλες Ανάπτυξης

Διαφημίσεις

Με εγκύκλιο στις 31/1/18 το Υπουργείο δημοσιεύει τα εξής:

Το Υπουργείο Υγείας ανέθεσε το 2016 στη Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) την αναμόρφωση του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού. Η ομάδα εργασίας λαμβάνοντας υπόψη και τις «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη Συστηματική Παρακολούθηση της Υγείας και της Ανάπτυξης των Παιδιών Ηλικίας 0-18 ετών» (ΙΥΠ 2015), συμπεριέλαβε στο νέο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού τα Πρότυπα Διαγράμματα Αύξησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO Child Growth Standards) για τις ηλικίες 0-5 ετών και τα Διαγράμματα Αναφοράς (WHO References Growth Charts)
για τις ηλικίες 5-18 ετών.

Επιπλέον, για την εκτίμηση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) , συμπεριλήφθηκαν τα διαγράμματα της Διεθνούς Ομάδας Δράσης για την Παχυσαρκία (Ιnternational Obesity Task Force Revised BMI cut-offs,2012), η χρήση των οποίων προτείνεται για καλύτερη εκτίμηση του υπερβάλλοντος βάρους και της παχυσαρκίας.

Το αναθεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας με το υπ.αριθμ. (4) σχετικό, και από την 01-07-2017 διατίθεται από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και φορείς, ανεξαρτήτως της υπόλοιπης διαθέσιμης ποσότητας βιβλιαρίων προγενέστερου τύπου.

Το Υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας την αξία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της παιδικής παχυσαρκίας, καθώς και την ανάγκη εφαρμογής των ενδεδειγμένων εργαλείων αξιολόγησης που συστήνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, συνιστά σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που καλούνται να αξιολογήσουν την ανάπτυξη των βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων (όπως παιδιάτρους, γενικούς γιατρούς, παθολόγους, επισκέπτες υγείας, μαίες-τες, διαιτολόγους κλπ), την χρήση των Πρότυπων Διαγραμμάτων Αύξησης και Διαγραμμάτων Αναφοράς του ΠΟΥ και της Διεθνούς Ομάδας Δράσης για την Παχυσαρκία, τα οποία περιλαμβάνονται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού νέου τύπου (έκδοσης 2017).

Πηγή:http://www.moh.gov.gr/

Σημείωση σύνταξης: Από τις καμπύλες λείπει η κρίσιμη καμπύλη του πρώτου εξαμήνου, που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΟΥ, στην οποία υπάρχει εβδομαδιαία μέτρηση, προς καλύτερη παρακολούθηση της ανάπτυξης του βρέφους.

Οι καμπύλες που ακόμα λείπουν είναι οι εξής:

http://www.who.int/childgrowth/standards/cht_wfa_girls_p_0_6.pdf

Διαφημίσεις


http://www.who.int/childgrowth/standards/cht_wfa_boys_p_0_6.pdf

 

H  εγκύκλιος:

Αθήνα 31/1/2018
Αρ. Πρωτ. Δ1β/ΓΠ 9031
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 10187
Πληροφορίες: Ι. Κοντελέ
Τηλέφωνο: 213 2161514

ΘΕΜΑ: «Χρήση καμπυλών ανάπτυξης νέου Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού»
ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ.πρωτ.29/11-1-2018 έγγραφο του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού με θέμα «Έγκριση
χρήσης πρότυπων διαγραμμάτων αύξησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.»
2. Η υπ.αρ.πρωτ. Γ3δ/Δ.Φ.8.5/ΓΠοικ.11771/15-2-2017 (ΑΔΑ: Ψ4Η3465ΦΥΟ-ΔΔΟ) εγκύκλιος της Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας
3. Η υπ.αρ.πρωτ. Γ1α/ΓΠ76309/11-10-2017 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ68Α465ΦΥΟ-Γ7Φ) της υπηρεσίας μας
4. Η αρ. 3 Απόφαση της 258ης/21-10-2016 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Διατροφής, σύμφωνα με το ΠΔ
121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α/2017) άρθρο 22, παρ.2β, έχοντας μεταξύ
άλλων ως αρμοδιότητα τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση εθνικής διατροφικής πολιτικής με κύριο άξονα
την προστασία και την προαγωγή της υγείας σε εθνικό επίπεδο, ενημερώνει για τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ο τακτικός έλεγχος της ανάπτυξης αποτελεί
ένα από τα βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης των βρεφών, των παιδιών και
των εφήβων και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των παιδιατρικών υπηρεσιών παροχής υγείας. Τα πρότυπα
διαγράμματα σωματικής αύξησης προσδιορίζουν τα φυσιολογικά όρια για το βάρος, το ύψος, τον δείκτη
μάζας σώματος και τη περίμετρο κεφαλής του παιδιού, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του.
Το 2006 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημοσίευσε Πρότυπα Διαγράμματα Αύξησης (WHO
Child Growth Standards) παιδιών ηλικίας 0–5 χρόνων, τα οποία αντανακλούν την «επιθυμητή» αύξηση των
παιδιών κάτω από ιδανικές συνθήκες, όπως υιοθέτηση των συστάσεων θηλασμού, επαρκής διατροφή και
αποφυγή καπνίσματος από τη μητέρα. Τα δεδομένα τους είναι διεθνή, και παρά το διαφορετικό γενετικό,
γεωγραφικό και κοινωνικό-οικονομικό υπόστρωμα παρατηρήθηκαν ελάχιστες διαφορές στην αύξηση των
παιδιών, και γι’ αυτό ο ΠΟΥ συστήνει την χρήση τους σε διεθνή κλίμακα. Τα Πρότυπα Διαγράμματα Αύξησης
του ΠΟΥ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα παιδιά του κόσμου, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και το είδος της διατροφής.
Για την παρακολούθηση της αύξησης παιδιών και εφήβων ηλικίας 5-19 ετών, ο ΠΟΥ δημοσίευσε το
2007 Διαγράμματα Αναφοράς (WHO References Growth Charts), τα οποία προέκυψαν μετά από
2
επεξεργασία παλαιότερων δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα Πρότυπα Διαγράμματα Αύξησης του
ΠΟΥ, όσο και την επιδημία παιδικής παχυσαρκίας και τα όρια παχυσαρκίας των ενηλίκων. Τα Διαγράμματα
Αναφοράς επιτρέπουν την ομαλή μετάβαση από τα πρότυπα διαγράμματα των μικρότερων ηλικιών, ενώ
στην ηλικία των 19 ετών οι τιμές αναφοράς για την υπερβαρία και την παχυσαρκία αντιστοιχούν στις τιμές
(25 και 30 Kg/m2) των αντίστοιχων ορισμών για τους ενήλικες.
Μέχρι το 2011 περισσότερες από 125 χώρες είχαν υιοθετήσει τα νέα Πρότυπα Διαγράμματα
Αύξησης του ΠΟΥ και 25 χώρες ήταν σε διαδικασία αξιολόγηση και πιθανής υιοθέτησης τους. Οι λόγοι που
έκαναν δυνατή την τόσο ευρεία υιοθέτηση είναι ότι αποτελούν αξιόπιστο εργαλείο για τον έλεγχο της
ανάπτυξης, το οποίο παράλληλα είναι συμβατό με την Παγκόσμια Στρατηγική για τη Διατροφή του Βρέφους
και του Μικρού Παιδιού, ότι προστατεύουν, προάγουν και υποστηρίζουν τον μητρικό θηλασμό, επιτρέπουν
την καταγραφή και παρακολούθηση τόσο της υποθρεψίας όσο και της παχυσαρκίας, προάγουν την υγιή
ανάπτυξη και προστατεύουν τα δικαιώματα του παιδιού και τέλος, επιτρέπουν τον εναρμονισμό των
εθνικών συστημάτων αξιολόγησης της ανάπτυξης ανά τον κόσμο.
Το Υπουργείο Υγείας ανέθεσε το 2016 στη Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) την αναμόρφωση του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού. Η ομάδα
εργασίας λαμβάνοντας υπόψη και τις «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη Συστηματική Παρακολούθηση της
Υγείας και της Ανάπτυξης των Παιδιών Ηλικίας 0-18 ετών» (ΙΥΠ 2015), συμπεριέλαβε στο νέο Βιβλιάριο
Υγείας του Παιδιού τα Πρότυπα Διαγράμματα Αύξησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO Child
Growth Standards) για τις ηλικίες 0-5 ετών και τα Διαγράμματα Αναφοράς (WHO References Growth Charts)
για τις ηλικίες 5-18 ετών. Επιπλέον, για την εκτίμηση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) , συμπεριλήφθηκαν
τα διαγράμματα της Διεθνούς Ομάδας Δράσης για την Παχυσαρκία (Ιnternational Obesity Task Force
Revised BMI cut-offs,2012), η χρήση των οποίων προτείνεται για καλύτερη εκτίμηση του υπερβάλλοντος
βάρους και της παχυσαρκίας.
Το αναθεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας με το
υπ.αριθμ. (4) σχετικό, και από την 01-07-2017 διατίθεται από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και
φορείς, ανεξαρτήτως της υπόλοιπης διαθέσιμης ποσότητας βιβλιαρίων προγενέστερου τύπου.
Το Υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας την αξία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της
παιδικής παχυσαρκίας, καθώς και την ανάγκη εφαρμογής των ενδεδειγμένων εργαλείων αξιολόγησης
που συστήνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, συνιστά σε όλους τους επαγγελματίες υγείας
που καλούνται να αξιολογήσουν την ανάπτυξη των βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων (όπως
παιδιάτρους, γενικούς γιατρούς, παθολόγους, επισκέπτες υγείας, μαίες-τες, διαιτολόγους κλπ), την
χρήση των Πρότυπων Διαγραμμάτων Αύξησης και Διαγραμμάτων Αναφοράς του ΠΟΥ και της Διεθνούς
Ομάδας Δράσης για την Παχυσαρκία, τα οποία περιλαμβάνονται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού νέου
τύπου (έκδοσης 2017).
Τα προαναφερόμενα διαγράμματα βρίσκονται διαθέσιμα στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας
(www.moh.gov.gr άξονας «Υγεία» ενότητα «Δημόσια Υγεία» υποενότητα «Μεταδοτικά και Μη Μεταδοτικά
Νοσήματα») καθώς και στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (www.ich.gr ) .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

. Bιβλία ENCA Kids in Athens LaLeche Online Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Origami S.O.S. STEM vbac Όρια Αγόρια Αδερφάκι Αθήνα Αθλητισμός Αιματολογική εξέταση Ανάπτυξη Ανακύκλωση Απόκριες Ασφάλεια Ασφάλιση Αυτισμός Αυτοάνοσα Βάφτιση Βίντεο Βιβλιάριο Υγείας Βιβλιοθήκες Βοήθεια Βρώμικο παιχνίδι Γεωγραφία Γεωμετρία Γλουτολίνη Γυναικολογία Δημιουργικότητα Διάστημα Διαγωνισμοί Διαδίκτυο Διαδραστικό Διαζύγιο Διακρίσεις Διατροφή Δικαιοσύνη Δώρο Εγκυμοσύνη Εθελοντισμός Ειδική Αγωγή Εκδρομή Εκπαίδευση Εκτυπώσεις Εκφοβισμός Εμβόλια Εξωσωματική Επιμέλεια Επιστημονικά νέα Ευεξία Εφηβεία Εφημερίες Ζάχαρη Ζήλεια Θεσσαλονίκη Θετική ενίσχυση Θηλασμός Θυμός Ιατρική Ιστορία Καλοκαίρι Καρκίνος Κατάθλιψη Κορωνοϊός Κουράκης Κουτάκι Κρίση ΛΟΑΤΚΙ Λεπτή Κινητικότητα Μαθηματικά Μαιευτήρια Μουσεία Μουσική Μυθολογία Νεογέννητο Νηπιαγωγείο Νησί Νοσοκομεία Ξύλο Ολοήμερο Ουρολογία Πάρτυ Πάσχα Παιδικός Παιχνίδια Παλιές κακές συνήθειες Πανεπιστήμιο Παππούς & Γιαγιά Παχυσαρκία Πετιμέζι Ποτέ πια μόνα Προγεννητική Προς Ετήσια Ανανέωση Πρωτοχρονιά Σαπουνόφουσκες Σαπούνι Σεμινάρια Σπίτι Συμβουλές Σώμα Ταξίδι Ταυτότητα φύλου Τηλεόραση & Η/Υ Τοκετός Τυρί ΥΛΑ Υποστήριξη Φαρμακεία Φθηνές κατασκευές Φόρουμ Φύση Χανιά Χαρτί Χορηγία Επικοινωνίας Χριστούγεννα Χρυσόσκονη Χωρίς Ζάχαρη


This is the First Placement in the SidebarThis is the Second Placement in the Sidebar
"Με την παραμονή σας σε αυτή τη σελίδα συμφωνείτε στους όρους χρήσης & την πολιτική απορρήτου/cookies. Το φόρουμ συζητήσεων είναι δημόσιο. Θα είναι καλό να τηρείτε την ανωνυμία σας και να μην δημοσιεύετε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Ότι δημοσιεύετε στο διαδίκτυο μένει για πάντα στο διαδίκτυο. "

      © parents.org.gr - Ελληνική Εταιρία Ενημέρωσης Γονέων 2008
Υποστηρικτές: