➔ ParentsCafe.gr

Αποκλειστικός θηλασμός & συνδιαμονή: εγκύκλιος, δήλωση

Νόμοι κ δικαιώματα του βρέφους για το μαιευτήριο – εκτυπώστε!

Η παρακάτω δήλωση είναι απαραίτητη και χρήσιμη όταν εκ των προτέρων είναι γνωστή η μη ορθή πρακτική κλινικής ή νοσοκομείου σχετικά με την συνδιαμονή του βρέφους ή την απαγόρευση χορήγησης υποκατάστατου μητρικού γάλακτος χωρίς να υπάρχει ιατρική ένδειξη για κάτι τέτοιο.Δυστυχώς σε πολλά νοσοκομεία ακόμα πανελλαδικά, δεν εφαρμόζονται αυτά που περιγράφει και η σχετική εγκύκλιος την οποία παραθέτουμε πιο κάτω σε μορφή συνδέσμου.  Επεξηγητικό κείμενο απο την συντάκτρια της υπεύθυνης δήλωσης
“Η πρόληψη είναι προτιμότερη της θεραπείας, έτσι άλλωστε είναι εφικτή η ισορροπία μεταξύ άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ασθενή. Η ιατρική πράξη είτε συνίσταται σε διάγνωση είτε σε θεραπεία ισοδυναμεί με επέμβαση στην προσωπικότητα, στη ζωή, την υγεία και την σωματική ακεραιότητα του ανθρώπου. Γι’ αυτό το λόγο ο ίδιος ο ασθενής πρέπει να αποφασίζει για το αν, πώς, πότε και σε ποια ιατρική πράξη θα υποβληθεί, ασκώντας το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. ” Σέβη Δημοσίου, Δικηγόρος.

Διαφημίσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):Χ κλινική, γυναικολόγο, παιδίατρο
Ο – Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:Ημερομηνία γέννησης(2):Τόπος Γέννησης:Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:Τηλ:Τόπος Κατοικίας:Οδός:Αριθ:ΤΚ:Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:Επιθυμώ να νοσηλευθώ στην Χ μαιευτική κλινική με την Ψ χρέωση του τιμοκαταλόγου που μου γνωστοποιήθηκε από τον χειρούργο γυναικολόγο  …… στις  ..ημέρα- μηνας-2014 (αναγραφή αμοιβής κ για τις δύο επιλογές, προτιμότερη η αναλυτική αναγραφή της χρέωσης), προκειμένου να γεννήσω με φ.τ. ή καισαρική τομή, με τους γυναικόλογο κ…… κ παιδίατρο τον κ ….., με τους κάτωθι όρους:1)συνδιαμονή μου με το βρέφος (κατά τα προβλεπόμενα στον Αστικό Κώδικα κ τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού άρθρα)
2)αποκλειστικό θηλασμό του βρέφους με μητρικό γάλα (δεν συγκατατίθεμαι σε διατροφή του βρέφους με άλλη τροφή-υγρό, πέραν του μητρικού γάλακτος) (ομοίως στα ίδια άρθρα και κυρίως στην υπ. Απόφαση του 2008 για τα παρασκευάσματα γάλακτος, όπως τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση του 2012, ερμηνευόμενη σύμφωνα με την οδηγία Υ3γ/36189/ 9-10-95, του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, η οποία αναφέρεται στα προτεινόμενα 10 βήματα της ΠΟΥ και της UNICEF και η οποία τονίζει ότι:α) η συνταγογράφηση ξένου γάλακτος πρέπει να συνοδεύεται  από ιατρική γνωμάτευση που να εξηγεί τους λόγους που  το μωρό δεν μπορεί να θηλάσει αποκλειστικά β) απαγορεύεται η παρακαταθήκη και διαφήμιση υποκατάστατων μητρικού γάλακτος από τα μαιευτήρια.)3)απαγόρευση χρησιμοποίησης-μεταβίβασης των προσωπικών μου δεδομένων, όσο και του τέκνου μου, από την κλινική ή εργαζόμενους σε αυτήν, ιδίως σε και από εταιρείες βρεφικών παρασκευασμάτων και παρασκευασμάτων βρεφικού γάλακτος 1ης ή 2ης βρεφικής ηλικίας (νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα).4)) όλες οι ιατρικές εξετάσεις που αφορούν στο τέκνο μου θα γίνονται ενώπιον τουλάχιστον ενός εκ των γονέων του κ η όποια ιατρική πράξη, θα έπεται της προφορικής συναίνεσής μας.
Οποιαδήποτε αλλαγή-προς το δυσμενέστερο για μένα ή το παιδί στους ως άνω όρους νοσηλείας εμού και του βρέφους μου πρέπει για να είναι ισχυρή και να με δεσμεύει, να γίνει γραπτώς και να φέρει την υπογραφή μου ή έστω την υπογραφή του συζύγου μου, αν δεν είμαι εγώ σε θέση να συναινέσω προς τούτο (σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής δεοντολογίας, τα δικαιώματα του ασθενή αρ.47Ν. 2071/1992),
άλλως η όποια μονομερής αλλαγή των όρων νοσηλείας μου ή του βρέφους μας στην ως άνω αναφερθείσα κλινική, θα θεωρηθεί ως μη ισχυρή, άρα άκυρη, πέραν του γεγονότος ότι θα αποτελεί λόγο για περαιτέρω δικαστική αποζημίωσή μου για αθέτηση των συμφωνηθέντων και για κάθε ζημία που θα έχω υποστεί εξ αυτού του λόγου, τόσο εγώ όσο και το βρέφος μου. (4)
Πόλη, Ημερομηνία:        2014
Η Δηλούσα.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.(2) Αναγράφεται ολογράφως.(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

—————————————οι παρακάτω προτάσεις προσθέτονται όταν υπάρχει πλάνο τοκετού κλπ.
Τα παραπάνω αφού διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν, έγιναν ανεπιφύλακτα δεκτά και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους,
Η κλινικήΤόπος, ΗμερομηνίαΣφραγίδα, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου

Ο γυναικολόγοςΤόπος, ΗμερομηνίαΣφραγίδα, υπογραφή

Ο παιδίατροςΤόπος, ΗμερομηνίαΣφραγίδα υπογραφήΟδηγίες χρήσης:   Εκτυπώστε το παραπάνω κείμενο είτε απο εδώ είτε απο το αρχείο pdf για εύκολη εκτύπωση : http://parents.org./wp-content/legacy-upload/ypeyth_dilosi_syndiamoni_apoklistikos_plano.pdf  http://parents.org./wp-content/legacy-upload/Syndiamoni_apoklistikos_egkyklios.pdf   Εκτυπώνετε την υπεύθυνη δήλωση, την συμπληρώνετε και την υπογράφετε, δεν χρειάζεται το γνήσιο της υπογραφής. Στο νοσοκομείο είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν το έγγραφο αυτό και να το πρωτοκολλήσουν. Μετά θα πρέπει να προσθέσουν το έγγραφο αυτό (την φωτοτυπία του στην ουσία) στο φάκελο ασθενούς αυτού που υπογράφει.   Τα δικαιώματα του βρέφους στο μαιευτήριο
http://parents.org./wp-content/legacy-upload/rights_infant.pdf
Εκτυπώστε το κείμενο έτσι ώστε να το έχετε στην τσάντα του μαιευτηρίου!  Το κείμενο όπως βρίσκεται στο αρχείο  rights_infant.pdf :

Δικαιώματα παιδιού στο μαιευτήριο, θηλασμός, συνδιαμονή με μαμά, παρουσία γονέων σε ιατρικές πράξεις στα βρέφη.

Προς κάθε μέλλουσα μαμά

Το μωρό, από τη στιγμή που θα γεννηθεί υγιές, τελειόμηνο κ δεν θα χρειαστεί τίποτα άλλο… το εύχομαι για όλες μας! είτε γεννηθεί με κ.τ. είτε με φ.τ. θα είναι μαζί σουθα εξετάζεται παρουσία των γονέων του ή του γονέα του πάντα!!!!!!

Το προσωπικό του νοσοκομείου-κλινικής έχει δικαίωμα-υποχρέωση να ολοκληρώσει την εξέταση του βρέφους εντός μισής ώρας, κατά την οποία μισή ώρα ο πατέρας δικαιούται να είναι παρών!!!! υπάρχει σχετική εγκύκλιος στα αρχεία της ομάδας!!!!!!τύπωσέ την κ έχε την μαζί σου.

Η παρουσία του γονέα-των γονέων κατά την τέλεση ιατρικών πράξεων στο παιδί τους είναι δικαίωμα κ υποχρέωση των γονέων. Οι γιατροί έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τους γονείς για κάθε ιατρική πράξη, να λαμβάνουν τη συναίνεση των γονέων πριν προβούν σε τέλεση ιατρικής πράξης. Ιατρική πράξη είναι ενδεικτικά κ η εξέταση, η συνταγογράφηση, η σύσταση για σίτιση με άλλον τρόπο πλην του θηλασμού (αυτή πρέπει να αιτιολογείται γραπτώς από τον νεογνολογο), η σίτιση με άλλον τρόπο πλην του θηλασμού ή της σίτισης με μητρικό γάλα, η αιμοληψία…..

Στην Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού αναφέρεται ρητά ότι το συμφέρον του παιδιού είναι να βρίσκεται με τους γονείς του. Η απομάκρυνση του παιδιού από τους γονείς του πρέπει να γίνεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους κ μόνο για λόγους που ανάγονται στο συμφέρον του ίδιου του παιδιού κ αναφέρονται συγκεκριμένα κ δη εκ των προτέρων π.χ. αν ο γονιός είναι ακατάλληλος κ κακοποιεί το παιδί, το εκθέτει σε κίνδυνο κλπ

Ο θηλασμός πάλι από την ίδια Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού συνάγεται ότι πρέπει να προωθείται από το Κράτος, από το σύστημα περίθαλψης, τα μμε για το συμφέρον της υγείας του παιδιού, σώματος κ ψυχής. Η συνδιαμονή μαμάς-βρέφους βοηθά το θηλασμό. Η απομάκρυνση του βρέφους από τη μαμά του μετά τον τοκετό, αποθαρρύνει το θηλασμό, οδηγεί στατιστικά σε αποθηλασμό, αποδυναμώνει το δεσμό μάνας-παιδιού, στρεσάρει ψυχολογικά μάνα κ παιδί!

Στην ελληνική νομοθεσία ο αποκλειστικός θηλασμός για τους πρώτους 6 μήνες είναι το επιθυμητό, το φυσιολογικό, ο κανόνας που προωθείται κ πρέπει να προωθείται, διαφορετικά υπάρχουν κ προβλέπονται κυρώσεις ποινικές, διοικητικές, πειθαρχικές, χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση άδειας, διακοπή λειτουργίας.

Οποιαδήποτε απόκκλιση από τον κανόνα, δηλ μόνο γάλα μαμάς δια θηλασμού, είναι εξαίρεση κ πρέπει να δικαιολογείται.

Συγκεκριμένα:

Δεν επιτρέπεται σε μωρό που θηλάζει αποκλεισιτκά οποιοδήποτε άλλο υγρό δια του στόματος από τη γέννησή του κ για τους πρώτους 6 μήνες.

Απαγορεύεται το συμπλήρωμα!

Δεν επιτρέπεται σε μωρό που θηλαζει αποκλειστικά το μπιμπερό κ τα λαστιχένια αντικείμενα (πιπίλα)! Οι επαγγελματίες υγείας αν δώσουν λαστιχένιο αντικείμενο σε μωρό που θηλάζει αποκλειστικά πρέπει να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους γονείς για τους κινδύνους διακοπής του θηλασμού, τη δυσκολία επαναφοράς της γαλουχίας.

Δεν επιτρέπεται σε επαγγελματία υγείας που ασχολείται με τη φροντίδα μαμάς κ μωρού που θηλάζει αποκλειστκά να συστήνει φόρμουλα, χωρίς να αιτιολογεί ειδικά στη συνταγογράφηση το λόγο μη αποκλειστικού θηλασμού.

Σε περίπτωση συνταγογράφησης κ αιτιολόγησης, θα πρέπει να ενημερώσει τους γονείς για τις συνέπειες στο μωρό κ τη μαμά, αλλά κ στην οικογένεια από τη σίτιση με φόρμουλα, συνέπειες στην υγεία, στον οικονομικό προυπολογισμό της οικογένειας, κοινωνικά!

Διάβασε σε παρακαλώ τα αρχεία κ δες κ την υπεύθυνη δήλωση που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, αφού ενημερωθείς πλήρως κ κατασταλλάξεις τί θέλεις για τον τοκετό σου κ το παιδί σου κ γιατί. Τροποποίησε την υπεύθυνη δήλωση στα μέτρα της δικής σου οικογένειας! Αφού ενημερωθείς, υποστήριξέ το κατάλληλα. Όλες μπορούμε!

Λάρισα, 2-2-2015, Σεβαστή Δημοσίου, Δικηγόρος   (edit February 2016)

Τα κείμενα συνέταξε η Σέβη ΔημοσίουΔικηγόρος παρ’ Εφέταις Λάρισας, Μ.Δ. Δημοσίου Δικαίου, sevastidimosiou(at)gmail.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 6974952297.Νομική σύμβουλος www.IBFAN.gr

. Attachment Babywearing Bonding Bιβλία ENCA Kids in Athens KMOP LaLeche Online Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Origami Quilling S.O.S. Saferinternet STEM Tourette vbac Άγχος Όρια Αγόρια Αδερφάκι Αθήνα Αθλητισμός Αιματολογική εξέταση Ανάπτυξη Ανακύκλωση Ανοσοκαταστολή Απόκριες Ασφάλεια Ασφάλιση Αυτισμός Αυτοάνοσα Βάφτιση Βίντεο Βιβλιάριο Υγείας Βιβλιοθήκες Βοήθεια Βρώμικο παιχνίδι Γεωγραφία Γεωμετρία Γλουτολίνη Γυναικολογία ΔΕΠΥ Δημιουργικότητα Διάστημα Διαγωνισμοί Διαδίκτυο Διαδραστικό Διαζύγιο Διακρίσεις Διαταραχές Διατροφή Δικαιοσύνη Δωρεά ωαρίων Δώρο ΕΨΥΠΕ Εγκυμοσύνη Εθελοντισμός Ειδική Αγωγή Εκδρομή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικές δράσεις Εκτυπώσεις Εκφοβισμός Εμβόλια Εξωσωματική Επιμέλεια Επιστημονικά νέα Ευεξία Εφηβεία Εφημερίες Ζάχαρη Ζήλεια Θεσσαλονίκη Θετική ενίσχυση Θηλασμός Θυμός Ιατρική Ιστορία Ισχίο ΚΑΡΠΑ Κακοποίηση Καλοκαίρι Καρκίνος Κατάθλιψη Κατοικίδια Κοινωνικοποίηση Κορωνοϊός Κουράκης Κουτάκι Κρίση ΛΟΑΤΚΙ Λεπτή Κινητικότητα Μαθηματικά Μαιευτήρια Μουσεία Μουσική Μπαμπάς Μυθολογία Νεογέννητο Νηπιαγωγείο Νησί Νοηματική Νοσοκομεία Ξύλο Ολοήμερο Ορθοπεδική Ουρολογία Πάρτυ Πάσχα Παιδικός Παιχνίδια Παλιές κακές συνήθειες Πανεπιστήμιο Παππούς & Γιαγιά Παρασυμπαθητικό Παχυσαρκία Πετιμέζι Ποτέ πια μόνα Προγεννητική Προς Ετήσια Ανανέωση Προσκόλληση Πρωτοχρονιά Πρόληψη Ρολό τουαλέτας Σαπουνόφουσκες Σαπούνι Σεμινάρια Σεξουαλική αγωγή Σπίτι Στατιστικές Συμβουλές Συμπαθητικό Σχολείο Σώμα Ταξίδι Ταυτότητα φύλου Τηλεφωνικές γραμμές Τηλεόραση & Η/Υ Τοκετός Τυρί ΥΛΑ Υπερδιέγερση Υποστήριξη Φαρμακεία Φθηνές κατασκευές Φοβίες Φωτιά Φόβος Φόρουμ Φύση Χανιά Χαρτί Χορηγία Επικοινωνίας Χριστούγεννα Χρυσόσκονη Χωρίς Ζάχαρη ΩάριοΔιαφημίσεις (5)
"Με την παραμονή σας σε αυτή τη σελίδα συμφωνείτε στους όρους χρήσης & την πολιτική απορρήτου/cookies. Το φόρουμ συζητήσεων είναι δημόσιο. Θα είναι καλό να τηρείτε την ανωνυμία σας και να μην δημοσιεύετε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Ότι δημοσιεύετε στο διαδίκτυο μένει για πάντα στο διαδίκτυο. "

      © parents.org.gr - Ελληνική Εταιρία Ενημέρωσης Γονέων 2008
Υποστηρικτές: