➔ ParentsCafe.gr

Ειδική αγωγή: Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων Ανθρώπου & Ομάδα Γονέων

 Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την επιστολή της ομάδας Γονέων “Παρέμβαση για την ειδική αγωγή”

Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την επιστολή της ομάδας Γονέων “Παρέμβαση για την ειδική αγωγή”  που κατατέθηκε 28/1 σε ΠτΔ, Πρωθυπουργό ΕΕΔΑ.
Η επιστολή είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς θα παραδοθεί και στον ευρωπαίο επίτροπο.
Αναφέρεται στις υποχρεώσεις του κράτους/πολιτείας να διασφαλίσει την διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα στις υπηρεσίες της ειδικής αγωγής & την ποιότητά τους, υποχρεώσεις οι οποίες είναι δεσμευτικές μέσω διαφόρων νόμων όπως και διεθνές συνθήκες αλλά και στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του παιδιού.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΔΑ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής  30 Ιανουαρίου 2017
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Έχει συσταθεί με το Ν 2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων».  Σε αυτήν μετέχουν πρόσωπα οριζόμενα από τριάντα δύο φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών
επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (εφεξής ΕΕΔΑ), το ανεξάρτητο
συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Εθνικός Θεσμός Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ελλάδα, προκρίνει ως υψίστης προτεραιότητας την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και των δικαιωμάτων του παιδιού.
Καθότι η παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως είναι η ειδική αγωγή και οι ειδικές θεραπείες 1
, συνδέεται άρρηκτα με την προστασία των ως άνω δικαιωμάτων, η ΕΕΔΑ παρακολουθεί με ιδιαίτερο προβληματισμό τη διαδικασία σε σχέση με τη διαμόρφωση ενιαίας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για συνεδρίες ειδικής αγωγής μεταξύ του ΕΟΠΠΥ και ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας.
Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της διάταξης του Άρθρου 34 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/23.12.2016), με την οποία εσπευσμένα τροποποιήθηκαν διατάξεις αναφορικά με τη ρύθμιση της διαδικασίας δαπανών του ΕΟΠΥΥ για παρεχόμενες συνεδρίες ειδικής αγωγής από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.
H EEΔA επισημαίνει ότι, υπό το φως των γενικών αρχών για την προστασία των κοινωνικών,
οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, η Πολιτεία πρέπει να διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας-ειδικής αγωγής, ανεξάρτητα από το αν αυτές παρέχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους, πρέπει να είναι διαθέσιμες, χωρίς διάκριση, προς όλους τους δικαιούχους, προσβάσιμες και ποιοτικές.
Ιδίως, η θεσμική αποτύπωση κατάλληλων όρων και προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών υγείας-ειδικής αγωγής σε παιδιά και ενηλίκους με αναπηρίες από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας είναι αναγκαία.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΔΑ καλεί την Πολιτεία να εξασφαλίσει ότι κανένα άτομο με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν θα στερηθεί των αναγκαίων εξατομικευμένων υπηρεσιών ειδικής αγωγής, ιδίως όταν η τρέχουσα τροποποίηση των προϋποθέσεων για την παροχή των υπηρεσιών διενεργείται μεσούσης της θεραπευτικής-εκπαιδευτικής-αποκαταστασιακής περιόδου.
Προς την κατεύθυνση αυτή και για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες κρίνεται αναγκαίο να διασφαλιστούν εγγυήσεις για τη χωρίς διάκριση διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υγείας, την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες, ιδίως σε απομακρυσμένες ή/και νησιωτικές περιοχές, όπου ο αριθμός των υποψήφιων συμβεβλημένων παρόχων είναι περιορισμένος και για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας-ειδικής αγωγής.
Η ΕΕΔΑ προτείνει στην Πολιτεία να εξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα υπό το φως των ως άνω αρχών και στη βάση των στοιχείων που ήδη διαθέτει ως προς τις δυσκολίες εφαρμογής του ψηφισθέντος μέτρου, λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι τα θιγόμενα πρόσωπα είναι στην πλειονότητά τους παιδιά, των οποίων το δικαίωμα στην υγεία και την ανάπτυξη πρέπει να προστατεύεται αδιακρίτως.
Περαιτέρω στις αποφάσεις που αφορούν παιδιά είτε λαμβάνονται από τα νομοθετικά όργανα είτε από τις διοικητικές αρχές πρέπει να διασφαλίζεται το υπέρτερο συμφέρον τους (Ν. 2101/1992, ΦΕΚ Α΄192/2.12.1992) υπό την οπτική και της βελτιστοποίησης της συμμετοχής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι ως μελλοντικών ενηλίκων, όπως αυτό επισημαίνεται ομόθυμα και από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην προαγωγή και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Σε κάθε περίπτωση, η πολυπλοκότητα των ζητημάτων που αφορούν στη διασφάλιση υπηρεσιών υγείας-ειδικής αγωγής-θεραπευτικής αποκατάστασης σε πρόσωπα με αναπηρίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, καθιστά αναγκαία την σφαιρική και συνεκτική εξέτασή τους, στο πλαίσιο της υποχρέωσης σεβασμού, προστασίας και εκπλήρωσης των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ Α΄88/11.4.2012), πολύ περισσότερο όταν η Πολιτεία έχει δεσμευτεί να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για την ορθή ενσωμάτωση της ως άνω Σύμβασης.
 Υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ στις 30.1.2017.
1
«Ειδική αγωγή»: οι ειδικές θεραπείες για παιδιά ασφαλισμένων σε ειδικά εκπαιδευτήρια, ιδρύματα περίθαλψης, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, εργαστήρια φυσικοθεραπείας (Άρθρο 2 Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ, ΦΕΚ Β΄3054/18.11.2012).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Νεοφύτου Βάμβα 6, 106 74 Αθήνα, Τηλ.: 210 72 33 221-2, 210 72 33 216, Fax: 210 72 33 217 Website: www.nchr.gr E-mail: [email protected]
1/2/2017 Δελτίο τύπου   ομάδας γονέων Παρέμβαση για την ειδική αγωγή
Το περιεχόμενο της συζήτησης δημοσιοποιήθηκε με ανακοίνωση της Ομάδας Συντονισμού:
«Εμείς οι γονείς με παιδιά του φάσματος, παιδιά με οποιοδήποτε σύνδρομο, παιδιά με νοητική υστέρηση, με εγκεφαλική παράλυση, κινητικά ελλείμματα
αλλά και εμείς οι γονείς με παιδιά με πλήθος διαταραχές, όπως ΔΕΠΥ, Βαρηκοΐα, Αρθρωτικές / φωνολογικές διαταραχές, Τραυλισμό, Γλωσσική καθυστέρηση, Δυσλεξία / δυσορθογραφια / Δυσαριθμησια / Δυσαναγνωσία κοκ.
Ενημερώνουμε:
Στα πλαίσια διεκδικήσεων μας για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην Ειδική Αγωγή των παιδιών μας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Ιανουαρίου συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ αντιπροσωπεία 4 γονέων συναντήθηκε με εκπρόσωπο του Προεδρείου της Δημοκρατίας (Γενικό Γραμματέα κο Γεννηματά Γεώργιο) και
με εκπροσώπους του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού (Ιωάννα Πεππέ,
Γενική Γραμματέας του πρωθυπουργού και τον Προϊστάμενο του Γραφείου
Κοινωνικής Πολιτικής κο Σταύρο Παναγιωτίδη).
Κατά τη συνάντηση με τον κο Γενημματά είχαμε τη χαρά να διαπιστώσουμε την πλήρη ενημέρωση του σε θέματα που σχετίζονται όχι μόνο με θέματα αναπηρίας αλλά και για όλο το φάσμα των αναπτυξιακών δυσκολιών που παρατηρείται στα παιδιά.
Μας υποσχέθηκε ότι θα μεταφέρει τους προβληματισμούς και θέσεις μας στον ΠτΔ ο οποίος θα διατηρεί μια εποπτική ματιά για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών μας.
Κατά τη συνάντηση μας με τους εκπροσώπους του πολιτικού γραφείου του
Πρωθυπουργού, χαιρετήσαμε ως ευπρόσδεκτη την πρόταση σύναψης σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Παρόχων Ειδικής Αγωγής, ως μιας αναγκαίας λύσης στο χρόνιο πρόβλημα δυσβάστακτης οικονομικής επιβάρυνσης που αντιμετώπιζαν οι γονείς και απίστευτης γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας τους. Χρειάστηκε όμως να καταστήσουμε σαφές ότι αντικειμενικά το προτεινόμενο σχέδιο σύμβασης από το Υπουργείο σε συνδυασμό με την υπαγωγή της Ειδικής Αγωγής στο άρθρο 100 του Νη4172/2013 (μηχανισμό claw back και rebate) και τη δραστική περικοπή της δαπάνης κατά 40%, καθιστά τη σύμβαση απαγορευτική για τους παρόχους.
Συζητήθηκαν εκτός άλλων τα ακόλουθα θέματα:
1. Ανάγκη παράστασής μας στις διαβουλεύσεις που γίνονται μεταξύ
Υπουργείου/ΕΟΠΥΥ και οργανώσεων Παρόχων Ειδικής Αγωγής. Εσφαλμένα το
ζήτημα της Ειδικής Αγωγής αντιμετωπίζεται ως ένα συντεχνιακό ζήτημα μεταξύ
επαγγελματιών και Υπουργείου αλλά πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό ότι οι
άμεσα θιγόμενοι είναι τα παιδιά που χρήζουν Ειδικής Αγωγής και βεβαίως οι γονείς
τους που φέρουν όλο το βάρος οικονομικής εξυπηρέτησης των θεραπειών τους.
2. Ανάγκη σύστασης επιστημονικής διεπιτροπής η οποία θα επιληφθεί των εργασιών για την κατάρτιση οριστικής σύμβασης αλλά και εξυγίανσης του χώρου Ειδικής Αγωγής. Δεν μπορεί να αποφασίζονται αλλαγές με στενά τεχνοκρατικά κριτήρια χωρίς τη συνδρομή και αιγίδα ειδικών που εκτός των άλλων θα
– Καταγράψουν και θα αξιολογήσουν τις ανάγκες των ωφελούμενων από τις
θεραπείες
– Θα αξιολογούν επιστημονικά τις υποβαλλόμενες προτάσεις και θα εισηγούνται
την επιστημονική τους ορθότητα και πληρότητα
3. Το κονδύλι για την ειδική αγωγή θα πρέπει να διαμορφώνεται με βάση τις
θεραπευτικές ανάγκες των παιδιών και όχι από τυχόν δημοσιονομικούς στόχους της Κυβέρνησης. Επιπλέον είναι απαράδεκτο να περικόπτεται δαπάνη που καλύπτει μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα μόνο και μόνο επειδή παρουσιάζεται ως υψηλή σε σχέση με άλλη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, εντελώς διαφορετικής φύσης και στόχευσης (ιατροφαρμακευτική). Χωρίς στατιστικά στοιχεία και επιδημιολογικές μελέτες οι οποίες θα υποδεικνύουν το πλήθος αλλά και το είδος των ωφελούμενων (πλήθος ατόμων που λαμβάνουν ειδική αγωγή καταμετρημένο κατά πάθηση) και θα καθόριζαν με τρόπο αξιόπιστο και αντικειμενικός το ύψος της απαιτούμενης
χρηματοδότησης.
Καίτοι οι συνομιλητές μας δεν ήταν αρμόδιοι, η δήλωσή τους ότι το ποσό των
60εκατ. προϋπολογισμού μάλλον θα επαναπροσδιοριστεί.
4. Σε κάθε περίπτωση η καθορισμένη από τον ΕΟΠΥΥ αμοιβή θα πρέπει να είναι
οριστική ή τουλάχιστον να μη γίνει αντικείμενο αναγκαστικής έκπτωσης 40% λόγω
εφαρμογής clawback, ποσοστό που διαμορφώνεται λόγω της περικοπής της
συνολικά προβλεπόμενης δαπάνης 40% κάτω του πραγματικού/δεδουλευμένου
του ΕΟΠΥΥ κατά τα προηγούμενα έτη.
5. Επανατέθηκε το θέμα διόρθωσης του προτεινόμενου χρόνου λογοθεραπείας, από ελάχιστο χρόνο 30 λεπτών σε 45 λεπτών, ο οποίος επί της ουσίας μειώνει τη
θεραπευτική δυναμική ανά συνταγογράφηση.
6. Παρουσιάστηκε εκτενώς η ιδιαιτερότητα της σχέσης μεταξύ θεραπευτή του παιδιού και της οικογένειας. Πόσο θα διαταραχθεί η ευαίσθητη ισορροπία της
καθημερινότητας των παιδιών μας με τυχόν αλλαγές θεραπευτή εν μέσω της
θεραπευτικής περιόδου.
7. Επισημάνθηκε η ανεπάρκεια δομών της Πολιτείας, η οποία δεν μπορεί να
ανταπεξέλθει στις τρέχουσες διαγνωστικές ανάγκες, που οδηγούν σε πολύμηνες
λίστες αναμονής ενώ εκφράστηκε ο βαθύς μας σκεπτικισμός για τυχόν εγχείρημα
δημιουργίας δημόσιων δομών Ειδικής Αγωγής.
8. Ο περιορισμένος αριθμός ιδιωτικών δομών σε μεγάλο τμήμα της περιφέρειας
οδηγεί σε απελπισία πολλούς γονείς που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να μην
υπάρξει συμβεβλημένος πάροχος στη περιφέρειά τους με το νέο καθεστώς.
9. Αναφερθήκαμε στη νέα πίεση που ασκείται στους γονείς, μέσα από την
προαναγγελθείσα καθυστέρηση καταβολής των αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΥΥ για
τις δαπάνες που πληρώνονται από αυτούς κατά τη μεταβατική περίοδο.
Στο περιθώριο της συζήτησης αναφέρθηκαν και οι άλλες δυσκολίες που βαραίνουν τα παιδιά, γονείς και οικογένειες, ειδικά σε θέματα παράλληλης στήριξης, σχολείου,
θεραπείες που δεν εμπίπτουν στον ΕΟΠΥΥ».
Η νέα ανακοίνωση/δελτίο τύπου , περιλαμβάνει και υπογραφές 638 οικογενειών με παιδιά που χρήζουν ειδικής αγωγής.
Για να υπογράψετε και εσείς πατήστε εδώ https://www.facebook.com/groups/1841591319452349/ 
. Bιβλία ENCA Kids in Athens LaLeche Online Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Origami S.O.S. STEM vbac Όρια Αγόρια Αδερφάκι Αθήνα Αθλητισμός Αιματολογική εξέταση Ανάπτυξη Ανακύκλωση Απόκριες Ασφάλεια Ασφάλιση Αυτισμός Αυτοάνοσα Βάφτιση Βίντεο Βιβλιάριο Υγείας Βιβλιοθήκες Βοήθεια Βρώμικο παιχνίδι Γεωγραφία Γεωμετρία Γλουτολίνη Γυναικολογία Δημιουργικότητα Διάστημα Διαγωνισμοί Διαδίκτυο Διαδραστικό Διαζύγιο Διακρίσεις Διατροφή Δικαιοσύνη Δώρο Εγκυμοσύνη Εθελοντισμός Ειδική Αγωγή Εκδρομή Εκπαίδευση Εκτυπώσεις Εκφοβισμός Εμβόλια Εξωσωματική Επιμέλεια Επιστημονικά νέα Ευεξία Εφηβεία Εφημερίες Ζάχαρη Ζήλεια Θεσσαλονίκη Θετική ενίσχυση Θηλασμός Θυμός Ιατρική Ιστορία Καλοκαίρι Καρκίνος Κατάθλιψη Κορωνοϊός Κουράκης Κουτάκι Κρίση ΛΟΑΤΚΙ Λεπτή Κινητικότητα Μαθηματικά Μαιευτήρια Μουσεία Μουσική Μυθολογία Νεογέννητο Νηπιαγωγείο Νησί Νοσοκομεία Ξύλο Ολοήμερο Ουρολογία Πάρτυ Πάσχα Παιδικός Παιχνίδια Παλιές κακές συνήθειες Πανεπιστήμιο Παππούς & Γιαγιά Παχυσαρκία Πετιμέζι Ποτέ πια μόνα Προγεννητική Προς Ετήσια Ανανέωση Πρωτοχρονιά Σαπουνόφουσκες Σαπούνι Σεμινάρια Σπίτι Συμβουλές Σώμα Ταξίδι Ταυτότητα φύλου Τηλεόραση & Η/Υ Τοκετός Τυρί ΥΛΑ Υποστήριξη Φαρμακεία Φθηνές κατασκευές Φόρουμ Φύση Χανιά Χαρτί Χορηγία Επικοινωνίας Χριστούγεννα Χρυσόσκονη Χωρίς Ζάχαρη


This is the First Placement in the SidebarThis is the Second Placement in the Sidebar
"Με την παραμονή σας σε αυτή τη σελίδα συμφωνείτε στους όρους χρήσης & την πολιτική απορρήτου/cookies. Το φόρουμ συζητήσεων είναι δημόσιο. Θα είναι καλό να τηρείτε την ανωνυμία σας και να μην δημοσιεύετε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Ότι δημοσιεύετε στο διαδίκτυο μένει για πάντα στο διαδίκτυο. "

      © parents.org.gr - Ελληνική Εταιρία Ενημέρωσης Γονέων 2008
Υποστηρικτές: