Recommended Posts

  Αθήνα, 7/2/13

  Αρ. Πρωτ.: 6046

   

  πηγη:ΕΟΠΥΥ

   

  ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Νόμου 2519/97 προβλέπεται η έκδοση

  Προεδρικού Διατάγματος από το Υπουργείο Υγείας, που θα ορίζει τους όρους και τις

  προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους Λογοθεραπευτές.

  Η έκδοση του σχετικού Π.Δ. δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και ως εκ τούτου ο

  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν δύναται να συνάπτει συμβάσεις με τους ανωτέρω αναφερόμενους

  παρόχους υγείας (ατομικές επιχειρήσεις λογοθεραπευτών ή Κέντρα ή Εταιρείες).

  Συμβάσεις με Λογοθεραπευτές που τυχόν ήταν σε ισχύ σε κάποιο από τα ενταχθέντα

  στον ΕΟΠΥΥ ασφαλιστικά ταμεία παύουν να ισχύουν και ακολουθούνται τα

  παρακάτω:

   

  Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

  Υπηρεσιών Υγείας

  Προς:

  1. Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες

  Υγείας (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

  2. Υποκαταστήματα & Παραρτήματα

  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για τις υπηρεσίες

  υγείας ΕΟΠΥΥ που δεν λειτουργούν με

  αυτοτέλεια)

  3. Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ

  4. ΙΚΑ- Γενική Δ/νση Ασφαλιστικών

  Υπηρεσιών – Δ/νση Παροχών (να ενημερωθούν τα

  Υποκ/τα)

  5. ΟΑΕΕ – Γενική Δ/νση Παροχών

  (να ενημερωθούν τα Υποκ/τα)

  6. ΟΠΑΔ –Δ/νση Υγειον. Περίθαλψης

  – Τμήμα Παροχών

  7. ΟΓΑ – Τμήμα Παροχών

  8. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. – Τμήμα Παροχών

  9.Οίκος Ναύτου – Τμήμα Παροχών

  10. ΤΑΥΤΕΚΩ– Τμήμα Παροχών

  11. ΕΤΑΑ– Τμήμα Παροχών

  Δ/νση: Σχεδιασμού

  Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη

  Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795

  Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ. 15123 Μαρούσι

  E-mail: [email protected]

  Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ε. Κ. Π. Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως

  αυτό τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΕΜΠ5 (ΦΕΚ 3054/Τ. Β./

  18.11.12), η δαπάνη πράξεων θεραπείας ειδικής αγωγής δύναται να αποδίδεται στους

  ασφαλισμένους από τις Υπηρεσίες Παροχών των ενταχθέντων στον Οργανισμό

  Ασφαλιστικών Φορέων μετά από την υπʼ άριθ. 45/88/22.1.2013 Απόφαση του ΔΣ του

  ΕΟΠΥΥ χωρίς συμμετοχή, εφʼ όσον οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι προσκομίσουν:

  1. Ιατρική γνωμάτευση εκδιδόμενη από τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 17

  του Ε.Κ.Π.Υ.(σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι αναφερόμενες

  ειδικότητες ιατρών{Παιδοψυχίατρος, Ψυχίατρος, Νευρολόγος, Αναπτυξιολόγος},

  αποδεχόμαστε ιατρικές γνωματεύσεις και από Παιδιάτρους και από

  Ορθοπαιδικούς) στην οποία θα αναγράφεται η πάθηση του ασθενούς, το είδος και ο

  αριθμός των θεραπειών στις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται ανά μήνα, για τη

  βελτίωση της κατάστασής του, καθώς και το χρονικό διάστημα της απαιτούμενης

  θεραπείας.

  Η διάρκεια ισχύς της ανωτέρω γνωμάτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1)

  έτος και ανανεώνεται μετά την λήξη της. Σε ασφαλισμένους άνω των 18 ετών που

  εμπίπτουν στο άρθρο 17 η ιατρική γνωμάτευση θα επικαιροποιείται κάθε έτος για

  όσα έτη παρατείνεται η χορήγηση των θεραπειών Ειδικής Αγωγής, όπως ορίζεται

  στον τροποποιημένο ΕΚΠΥ.

  2. Η ανωτέρω ιατρική γνωμάτευση θα σφραγίζεται από τον ελεγκτή ιατρό ΕΟΠΥΥ και

  θα κατατίθεται στον Ατομικό Φάκελο του ασφαλισμένου που θα τηρείται στην

  Υπηρεσία Παροχών για κάθε ασφαλισμένο που δικαιούται ειδική αγωγή.

  Σημειώνεται ότι κάθε φορά που θα υποβάλλεται απόδειξη δαπάνης θα συνοδεύεται

  από ακριβές φωτοαντίγραφο της παραπάνω γνωμάτευσης.

  3. Όλες οι πράξεις – θεραπείες που αναφέρονται στην ετήσια ιατρική γνωμάτευση των

  εξουσιοδοτημένων Φορέων θα αναγράφονται υποχρεωτικά από τον ελεγκτή του

  ΕΟΠΥΥ, εφάπαξ ετησίως και στο ατομικό Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλισμένου σε

  ξεχωριστή σελίδα με αναγραφή της ένδειξης «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» με ημερομηνία,

  υπογραφή και σφραγίδα ελεγκτή. Σημείωση: Οι ελεγκτές του ΕΟΠΥΥ, θα

  αντιγράφουν από την ιατρική γνωμάτευση το Φορέα που παραπέμπει, την

  ημερομηνία της ιατρικής γνωμάτευσης, τον ονοματεπώνυμο και ειδικότητα του

  υπογράφοντα ιατρού, τη διάγνωση, το είδος και τον αριθμό των θεραπειών

  (σύμφωνα με το υπόδειγμα), εντός του βιβλιαρίου υγείας του ασφ/νου.

  4. Νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών των θεραπευτών (όταν οι θεραπείες γίνονται

  σε διαφορετικούς θεραπευτές) ή νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Κέντρου/εταιρείας η οποία, στο πίσω μέρος, θα φέρει τη σφραγίδα του εκάστοτε

  ειδικού θεραπευτή που διενέργησε στον ασφαλισμένο τις θεραπείες και για όσες

  έγιναν στο συγκεκριμένο Κέντρο/εταιρεία.

  5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών των Λογοθεραπευτών – Λογοπεδικών

  (μεταφρασμένο για πτυχία εξωτερικού) το οποίο θα κατατίθεται σε σφραγισμένο

  φάκελο εφάπαξ από κάθε ασφαλισμένο στις Υπηρεσίες Παροχών.

  6. Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου ότι το παιδί του δεν λαμβάνει ειδική

  αγωγή από ειδικά εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία, άσυλα και Κ.Α.Α Διημέρευσης

  Ημερήσιας Φροντίδας. Εξαιρούνται τα ειδικά σχολεία του Υπουργείου Παιδείας, τα

  παιδιά που φοιτούν σε αυτά δύναται να λαμβάνουν ειδική αγωγή του άρθρου 17 και

  να αποζημιώνονται απευθείας οι ασφαλισμένοι γονείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

  παρόν.

  7. Η Υπηρεσία Παροχών θα σημειώνει στο ατομικό βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου

  τον κάθε μήνα κατάθεσης των δικαιολογητικών.

  Επισημαίνεται: ότι το ατομικό βιβλιάριο υγείας αποτελεί το ατομικό ιστορικό κάθε

  ασφαλισμένου και δεν αφαιρείται κανένα στέλεχός του, για την απόδοση δαπάνης των

  θεραπειών.

  Για δαπάνες ειδικής αγωγής συμπεριλαμβανομένων και των φυσικοθεραπειών

  παιδιών/ασφαλισμένων που εμπίπτουν στο άρθρο 17 παρ. 2 όπως έχει τροποποιηθεί

  και ισχύει δύναται να αποζημιώνονται απευθείας οι ασφαλισμένοι αφού οι

  συγκεκριμένες θεραπείες μπορούν να εκτελεσθούν και σε μη συμβεβλημένους

  παρόχους μέχρι της υπογραφής σύμβασης.

  Διευκρινίζουμε ότι:

  α) οι λογοθεραπείες κοστολογούνται 1 ½ φορά της ιατρικής επίσκεψης και

  διενεργούνται από εξειδικευμένους θεραπευτές λόγου (Λογοθεραπευτές-

  Λογοπεδικούς), των οποίων το επιστημονικό υπόβαθρο μπορεί να είναι διαφορετικό

  (νευρολόγοι, ψυχίατροι, ψυχολόγοι κ.α) οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίζουν

  πιστοποιητικό ανάλογης εξειδίκευσης στη Λογοθεραπεία. β) οι ψυχοθεραπείες (ομαδική - ατομική, θεραπεία συμπεριφοράς,

  συμβουλευτική γονέων) όταν αυτές εκτελούνται από παιδοψυχιάτρους, ψυχιάτρους και

  νευρολόγους κοστολογούνται 1½ φορά της ιατρικής επίσκεψης.

  Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ΦΕΚ 262

  Α

  /2011 η ιατρική

  επίσκεψη ορίζεται στα 10? για τους συμβεβλημένους γιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ και

  συνεπώς για τις συγκεκριμένες πράξεις θεραπείας που κοστολογούνται 1 ½ φορά της

  ιατρικής επίσκεψης θα καταβάλλεται στους ασφαλισμένους το ποσό των 15? ανά

  συνεδρία.

  Οι ψυχοθεραπείες που διενεργούνται από ψυχολόγους και οι θεραπείες ειδικής

  αγωγής (πχ εργοθεραπεία και ειδική διαπαιδαγώγηση) που εκτελούνται από τους

  αντίστοιχους θεραπευτές, αποζημιώνονται βάσει του ισχύοντος κάθε φορά κρατικού

  τιμολογίου.

  Πράξεις - θεραπείες που δεν αναφέρονται στην παραπάνω Κ.Υ.Α. ΕΜΠ5 (ΦΕΚ

  3054/Τ. Β./ 18.11.12) δεν αποζημιώνονται από τις Υπηρεσίες Παροχών.

  Οι γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από Α.Υ.Ε. και Δημόσιους Φορείς (διάρκειας

  ενός έτους) και είναι σε ισχύ θα γίνονται αποδεκτές από τις Υπηρεσίες Παροχών μέχρι

  λήξεως της ισχύος τους εφʼ όσον αυτές είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό Παροχών

  Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Στην ανωτέρω περίπτωση θα χορηγείται, ο

  προβλεπόμενος αριθμός πράξεων- θεραπείας ανεξαρτήτως εάν αναφέρει περισσότερες

  η γνωμάτευση. Για παράδειγμα, ιατρική γνωμάτευση εκδοθείσα την 1/9/12 αναφέρει

  ότι το παιδί χρήζει 20 συνεδρίες λογοθεραπείας/εργοθεραπείας, ο Οργανισμός θα

  αποζημιώνει 15 συνεδρίες για κάθε κατηγορία από 18/11/12.

  Όλες οι ανωτέρω δαπάνες αποδίδονται σύμφωνα με τα μέγιστα αποδιδόμενα

  ποσά όπως ορίζονται στον κάθε φορά ισχύοντα ΕΚΠΥ και αφού πρώτα υπολογιστούν τα

  ακριβή ποσά σύμφωνα με τις ανωτέρω οριζόμενες τιμές και τις πράξεις θεραπείας για

  τις οποίες έχει παραπεμφθεί ο κάθε ασφαλισμένος.

  Υπενθυμίζουμε ότι η ισχύς του τροποποιημένου άρθρου 17 της υπ΄αριθ. ΕΜΠ5

  Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 3054/Τ. Β./ 18.11.12) ξεκινάει την 18/11/12 ημέρα δημοσίευσης του Ενιαίου

  Κανονισμού Παροχών Υγείας. Ειδικότερα για τον μήνα Νοέμβριο 2012 και μετά

  αποζημιώνονται :

  15 συνεδρίες Λογοθεραπείας/Εργοθεραπείας/Ειδικής Διαπαιδαγώγησης ανά

  μήνα.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Διαφημίσεις


  Τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη εγκυκλιο;;

  Δεν βλέπω καμιά διαφορά...

   

  edit:

  Μάλλον ο αριθμός των συνεδριών που αποζημιώνονται έχει αλλάξει...

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη εγκυκλιο;;

  Δεν βλέπω καμιά διαφορά...

   

  edit:

  Μάλλον ο αριθμός των συνεδριών που αποζημιώνονται έχει αλλάξει...

  Να σας πω εγώ τι έχει αλλάξει...

  Εκτος τον αριθμό των συνεδριών, άλλαξε κ η πληρωμή.

  Απ'το Φεβρουάριο δεν έχω πάρει φράγκο.

  Αφήνω τα δάνεια απλήρωτα, με το ζόρι πληρώνω τους τρέχων λογαριασμούς μόνο κ μόνο για να μπορώ να πληρώνω τις λογοθεραπείες κ ο ΕΟΠΠΥ, δε τρέχει κάστανο. Ούτε τα τηλέφωνα σηκώνουν στα κεντρικά.

  'Οσο κατέθετα τα χαρτιά στον ΟΑΕΕ, έπαιρνα την επιταγή του μήνα σχεδόν αμέσως, απ'όταν καταθέτω στον ΕΟΠΥΥ, τίποτα.

  Ρωτάω στο τοπικό παράρτημα, λένε περίμενε, σε 6 μήνες κ μπορεί κ περισσότερο. Τι περισσότερο; Ρωτάς αν μπορώ;

  Τελικά υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη αλλά μόνο γι'αυτούς που έχουν, αυτοί που δεν έχουν ας μείνουν με το πρόβλημα.

  Κ πληρώνουμε σαν τους βλάκες κάθε δίμηνο τις ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι πότε...

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Να σας πω εγώ τι έχει αλλάξει...

  Εκτος τον αριθμό των συνεδριών, άλλαξε κ η πληρωμή.

  Απ'το Φεβρουάριο δεν έχω πάρει φράγκο.

  Αφήνω τα δάνεια απλήρωτα, με το ζόρι πληρώνω τους τρέχων λογαριασμούς μόνο κ μόνο για να μπορώ να πληρώνω τις λογοθεραπείες κ ο ΕΟΠΠΥ, δε τρέχει κάστανο. Ούτε τα τηλέφωνα σηκώνουν στα κεντρικά.

  'Οσο κατέθετα τα χαρτιά στον ΟΑΕΕ, έπαιρνα την επιταγή του μήνα σχεδόν αμέσως, απ'όταν καταθέτω στον ΕΟΠΥΥ, τίποτα.

  Ρωτάω στο τοπικό παράρτημα, λένε περίμενε, σε 6 μήνες κ μπορεί κ περισσότερο. Τι περισσότερο; Ρωτάς αν μπορώ;

  Τελικά υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη αλλά μόνο γι'αυτούς που έχουν, αυτοί που δεν έχουν ας μείνουν με το πρόβλημα.

  Κ πληρώνουμε σαν τους βλάκες κάθε δίμηνο τις ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι πότε...

   

  Εγώ έκανα περίπου 10 μήνες να πληρωθώ. Δηλαδή το σχεδόν αμέσως που μου λες ότι τα έπαιρνες μου φαίνεται άπιαστο όνειρο...

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Εγώ έκανα περίπου 10 μήνες να πληρωθώ. Δηλαδή το σχεδόν αμέσως που μου λες ότι τα έπαιρνες μου φαίνεται άπιαστο όνειρο...

  10 ΜΗΝΕΣ;;; 'Οχι, θέλω να ελπίζω ότι δε θ'αργήσουν τόσο!!!

  Ναι, από τον Ιούλιο του '12 μέχρι κ φέτος το Φεβρουάριο τα έπαιρνα αμέσως πίσω. Κατέθετα τα δικαιολογητικά στον τοπικό ΟΑΕΕ κ έπαιρνα επιταγή. Αλλά απο τότε που άλλαξαν κ καταθέτω τα δικαιολογητικά στον κοντινό ΕΟΠΠΥ, τίποτα... γίνεται λέει η εκκαθάριση απο τα κεντρικά στην Αθήνα κ αργούν. :(

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Λόγω δουλειάς γνωρίζω ακριβώς τί γινεται με τον ΕΟΠΥΥ και τις λογοθεραπείες. Παρότι ο ΕΟΠΥΥ είναι ένας, οι πληρωμές διαφέρουν ανάλογα με το ταμείο που είχε ο καθένας παλιά. Παράδειγμα...όσοι ήταν στο ΙΚΑ πληρώνονται κανονικά κάθε μήνα. Όσοι ήταν ΟΑΕΕ από το 2013 σταμάτησαν να παίρνουν επιταγές και τα χρήματα μπαινουν σε τραπεζικό λογαριασμό, με αυτό το σύστημα καθυστερούν λίγο, μέχρι τώρα που σας γράφω έχουν πληρωθεί ΚΑΙ το Μάρτιο. Όσοι ήταν στον ΟΠΑΔ και σε ταμεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθυστερούν όσο καθυστερούσαν και τα τρία προηγούμενα χρόνια... δηλαδή στο 6μηνο παίρνουν χρήματα στην πολύ καλύτερη των περιπτώσεων αλλιώς στο 10μηνο ή στο έτος. Αυτά συμβαίνουν σε επαρχιακή πόλη που ζω και εργάζομαι εγώ...αλλά φαντάζομαι ισχύουν σε όλη την Ελλάδα. Αν έχετε απορίες εδώ είμαι...

   

  edit

  Nikkki Μόλις πρόσεξα πως σου είπαν για 6 μήνες...από πότε έχουν να σου βάλουν χρήματα και πότε έκανες πρώτη φορά δαπάνη; Ρωτάω για να σε κατατοπίσω μήηηπως και έκαναν κανένα λάθος με τα χαρτιά σου.


  as1cxHCFg2B0010MzUzNjZsfDQwMzk2Mmx8d2UgYXJlIGluIGxvdmUgZm9y.gif

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Λόγω δουλειάς γνωρίζω ακριβώς τί γινεται με τον ΕΟΠΥΥ και τις λογοθεραπείες. Παρότι ο ΕΟΠΥΥ είναι ένας, οι πληρωμές διαφέρουν ανάλογα με το ταμείο που είχε ο καθένας παλιά. Παράδειγμα...όσοι ήταν στο ΙΚΑ πληρώνονται κανονικά κάθε μήνα. Όσοι ήταν ΟΑΕΕ από το 2013 σταμάτησαν να παίρνουν επιταγές και τα χρήματα μπαινουν σε τραπεζικό λογαριασμό, με αυτό το σύστημα καθυστερούν λίγο, μέχρι τώρα που σας γράφω έχουν πληρωθεί ΚΑΙ το Μάρτιο. Όσοι ήταν στον ΟΠΑΔ και σε ταμεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθυστερούν όσο καθυστερούσαν και τα τρία προηγούμενα χρόνια... δηλαδή στο 6μηνο παίρνουν χρήματα στην πολύ καλύτερη των περιπτώσεων αλλιώς στο 10μηνο ή στο έτος. Αυτά συμβαίνουν σε επαρχιακή πόλη που ζω και εργάζομαι εγώ...αλλά φαντάζομαι ισχύουν σε όλη την Ελλάδα. Αν έχετε απορίες εδώ είμαι...

   

  edit

  Nikkki Μόλις πρόσεξα πως σου είπαν για 6 μήνες...από πότε έχουν να σου βάλουν χρήματα και πότε έκανες πρώτη φορά δαπάνη; Ρωτάω για να σε κατατοπίσω μήηηπως και έκαναν κανένα λάθος με τα χαρτιά σου.

  Καλησπέρα!

  Είχα πάρει από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι το Δεκέμβριο 2012 τα χρήματα κάθε μήνα σε επιταγές απο τον τοπικό ΟΑΕΕ της πόλης μου όπου κατέθετα εκεί κ τα δικαιολογητικά.

  Τον Ιανουάριο του 2013 κατέθεσα τα δικαιολογητικά στον ΕΟΠΠΥ του νομού κ σε έναν μήνα τα χρήματα του Ιανουαρίου είχαν κατατεθεί στο λογαριασμό μου.

  Απο τον Φεβρουάριο κ μετά, ενώ καταθέτω ΚΑΘΕ μήνα τα δικαιολογητικά στον ΕΟΠΠΥ, δεν έχει μπει τίποτα στο λογαριασμό μου.

  Μακάρι να είχα πληρωθεί έστω κ έναν μήνα, όπως λες ότι έχουν πληρωθεί μέχρι ΚΑΙ το Μάρτιο σε εσάς...

  'Οποτε ρωτάω στον ΕΟΠΠΥ μου λένε σε 6 μήνες να περιμένεις, ίσως περισσότερο κ δε μπορούμε να σου πούμε τίποτα άλλο...

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Και στο νομό που είμαι εγώ 6 μήνες λένε αλλά καμία δαπάνη δεν κατατέθηκε σε 6 μήνες.

  Το επικυρωμένο πτυχίο του λογοθεραπευτή το ξαναπήγες στον ΕΟΠΥΥ ή έκανες υπεύθυνη δήλωση ότι το έχεις καταθέσει στον ΟΑΕΕ; Εδώ εγώ είχα περιστατικό που τον Ιανουάριο τον πλήρωσαν και μετά καθυστερούσαν γιατί ο υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ είχε καρφιτσώσει το πτυχίο με την απόδειξη αντί να το βάλει στο φάκελο του παιδιού και για τις επόμενες δαπάνες έλειπε το πτυχίο οπότε δεν έβαζαν χρήματα.

   

  Γενικά στο νομό μου οι υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ πραγματικά δεν ήξεραν τί τους γινόταν τους πρώτους μήνες, κυριολεκτικά δεν έκατσε ΚΑΝΕΙΣ να διαβάσει το άρθρο 17 (να μη μιλήσω για την κοινοποίηση της 7ης Φεβρουαρίου που ούτε καν την είχαν ακουστά!) και ο καθένας έλεγε το κοντό του και το μακρύ του και μπέρδευαν τον κόσμο και δυστυχώς έκαναν λάθη και στις δαπάνες.

   

  Από την εμπειρία μου αν αρχίσει να "τρέχει" το σύστημα, δηλαδή αν σου βάλουν μία φορά χρήματα μετά δεν κολλάει ή τουλάχιστον δεν αφήνει τόοοοσο μεγάλα κενά. Ξέρω πως είναι δύσκολο, αλλά προσπάθησε να πιάσεις γραμμή στα κεντρικά του ΕΟΠΥΥ και ρώτα εκεί γιατί καθυστερούν τόσο οι δαπάνες ενώ σε άλλους νομούς πληρώνουν πιο τακτικά.

   

  Επίσης ρώτα τον λογοθεραπευτή σου αν άλλοι πελάτες του από τον ΟΑΕΕ έχουν πληρωθεί, τουλάχιστον να ξέρεις πως δεν έγινε κάποιο λάθος σε εσένα.


  as1cxHCFg2B0010MzUzNjZsfDQwMzk2Mmx8d2UgYXJlIGluIGxvdmUgZm9y.gif

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Και στο νομό που είμαι εγώ 6 μήνες λένε αλλά καμία δαπάνη δεν κατατέθηκε σε 6 μήνες.

  Το επικυρωμένο πτυχίο του λογοθεραπευτή το ξαναπήγες στον ΕΟΠΥΥ ή έκανες υπεύθυνη δήλωση ότι το έχεις καταθέσει στον ΟΑΕΕ; Εδώ εγώ είχα περιστατικό που τον Ιανουάριο τον πλήρωσαν και μετά καθυστερούσαν γιατί ο υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ είχε καρφιτσώσει το πτυχίο με την απόδειξη αντί να το βάλει στο φάκελο του παιδιού και για τις επόμενες δαπάνες έλειπε το πτυχίο οπότε δεν έβαζαν χρήματα.

   

  Γενικά στο νομό μου οι υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ πραγματικά δεν ήξεραν τί τους γινόταν τους πρώτους μήνες, κυριολεκτικά δεν έκατσε ΚΑΝΕΙΣ να διαβάσει το άρθρο 17 (να μη μιλήσω για την κοινοποίηση της 7ης Φεβρουαρίου που ούτε καν την είχαν ακουστά!) και ο καθένας έλεγε το κοντό του και το μακρύ του και μπέρδευαν τον κόσμο και δυστυχώς έκαναν λάθη και στις δαπάνες.

   

  Από την εμπειρία μου αν αρχίσει να "τρέχει" το σύστημα, δηλαδή αν σου βάλουν μία φορά χρήματα μετά δεν κολλάει ή τουλάχιστον δεν αφήνει τόοοοσο μεγάλα κενά. Ξέρω πως είναι δύσκολο, αλλά προσπάθησε να πιάσεις γραμμή στα κεντρικά του ΕΟΠΥΥ και ρώτα εκεί γιατί καθυστερούν τόσο οι δαπάνες ενώ σε άλλους νομούς πληρώνουν πιο τακτικά.

   

  Επίσης ρώτα τον λογοθεραπευτή σου αν άλλοι πελάτες του από τον ΟΑΕΕ έχουν πληρωθεί, τουλάχιστον να ξέρεις πως δεν έγινε κάποιο λάθος σε εσένα.

  Το αντίγραφο πτυχίου το πήγα στον ΕΟΠΠΥ τον Ιανουάριο κ μετά δε το ξαναπήγα γιατί μου είχαν πει ότι δε χρειάζεται γιατί το έχουν. Λες να φταίει αυτός Δε ξέρω. Τους έχουν φορτώσει όλα τα ταμεία κ δε ξέρουν κ αυτοί οι υπάλληλοι τι να πρωτοκοιτάξουν. Την άλλη βδομάδα θα πάω την απόδειξη του μήνα να ρωτήσω να δω τι γίνεται.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Διαφημίσεις


  Δε χρειάζεται να το ξαναπάς το πτυχίο, το βάζουν στο φάκελο του ασφαλισμένου. Ρώτησα για να μην έγινε καμιά χαζομάρα σαν την περίπτωση που σου είπα παραπάνω.

  Όταν από βδομάδα καταθέσεις τον Ιούνιο ρώτα τί γίνεται στους άλλους νομούς...γιατί εδώ πληρώνουν και εκεί όχι;


  as1cxHCFg2B0010MzUzNjZsfDQwMzk2Mmx8d2UgYXJlIGluIGxvdmUgZm9y.gif

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Ξερω κοπελα που ειναι στο ικα και κανει λογοθεραπεια και εργοθεραπαει στον γιο της και πληρωνεται για τον μηνα που καταθετει μετα απο 5-6 μηνες σχεδον και αυτο με καυγαδες καθε φορα...


   

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Στη Δράμα το ΙΚΑ είναι το μοναδικό ταμείο που πληρώνει κάθε μήνα ανελλιπώς. Η μοναδική φορά που καθυστέρησε ήταν το καλοκαίρι του 2011 που άλλαξε το σύστημα και ο κόσμος σταμάτησε να παίρνει τα χρήματα στο χέρι και έμπαιναν σε τραπεζικό λογαριασμό. Τότε ο Ιούνιος είχε μπει Σεπτέμβριο και έκτοτε ποτέ ξανά δεν καθυστέρησε.


  as1cxHCFg2B0010MzUzNjZsfDQwMzk2Mmx8d2UgYXJlIGluIGxvdmUgZm9y.gif

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Δε χρειάζεται να το ξαναπάς το πτυχίο, το βάζουν στο φάκελο του ασφαλισμένου. Ρώτησα για να μην έγινε καμιά χαζομάρα σαν την περίπτωση που σου είπα παραπάνω.

  Όταν από βδομάδα καταθέσεις τον Ιούνιο ρώτα τί γίνεται στους άλλους νομούς...γιατί εδώ πληρώνουν και εκεί όχι;

  Καλησπέρα!

  Πήγα σήμερα κ μου είπαν ότι το πρόβλημα είναι μόνο με τον ΟΑΕΕ γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η μηχανογράφηση κ δεν έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση των στοιχείων των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ στον ΕΟΠΠΥ οπότε άγνωστο το πότε θα πληρωθώ. :rolleyes:

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Καλημέρα. Μήπως ξέρει κάποιος να μου πει που πρέπει να πάω για να κάνω δαπάνη για λογοθεραπείες? Έχω την γνωμάτευση από το Ιπποκράτειο, την απόδειξη της λογοθεραπεύτριας και επικυρωμένη φωτοτυπία το πτυχίο της. Ο γιος μου είναι ασφαλισμένος στο ΟΑΕΕ, και μένουμε ανατολική Θεσσαλονίκη. Ξέρετε επίσης τι προθεσμία έχω για να κάνω την δαπάνη? Η απόδειξη έχει ημερομηνία 26 Ιουλίου.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Διαφημίσεις


  Καλησπέρα!

  Πήγα σήμερα κ μου είπαν ότι το πρόβλημα είναι μόνο με τον ΟΑΕΕ γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η μηχανογράφηση κ δεν έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση των στοιχείων των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ στον ΕΟΠΠΥ οπότε άγνωστο το πότε θα πληρωθώ. :rolleyes:

  Καλησπέρα κ πάλι!

  Πέρασαν 8 μήνες κ δεν έχω πάρει ακόμα τίποτα.

  Μιας κ στα κεντρικά στην Αθήνα δεν σήκωναν τα τηλέφωνα, έστειλα επιστολή στο τμήμα λογοθεραπείας. Με πήραν λοιπόν τηλ κ μου είπαν να πάρω στο τμήμα οικονομικών. Πήρα κ στο τμήμα οικονομικών κ τους εξήγησα την κατάσταση... Μου είπαν ότι η μηχανογράφηση έχει γίνει, μας βλέπουν κανονικά στο σύστημα κ βλέπουν κ τις 6 εκκρεμότητες (Φεβρουάριος-Ιούλιος απλήρωτοι). Από'κει κ πέρα μου είπαν ότι για την πληρωμή είναι υπεύθυνοι στο τοπικό ΕΟΠΠΥ κ μάλιστα τους φάνηκε παράξενη η δικαιολογία για τη μηχανογράφηση.

  Πήρα λοιπόν τηλ στον τοπικό ΕΟΠΠΥ κ μου είπαν ότι ξέρουν ότι δεν έχει κάνει ακόμα την εκκαθάριση ο αρμόδιος υπάλληλος αλλά απεργούσε κ είπαν να πάρω τη Δευτέρα.

  Αν τη Δευτέρα μου πει τίποτα χαζές δικαιολογίες, θα τον καταγγείλω στο Συνήγορο του πολίτη, δεν αντέχω άλλο να με κοροιδεύουν, στο 4 μηνο έλεγε θα τα πάρεις στο 6μηνο, το 6μηνο έγινε 8μηνο κ όλ'αυτά με δικαιολογίες που δεν ισχύουν.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Τον Ιούνιο του 2012..τον πληρώθηκα τον Ιούνιο του 2013...επειδή ο ΟΠΑΔ που πλεον είναι στον ΕΟΠΠΥ..έχει μεγάλη καθυστέρηση.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Γειά σας και απο μένα...

  έπεσα πάνω στο θέμα ψάχνοντας στο net.

   

  έχω πληρωθει

  Δεκ.2012

  Μαρ.2013

  Απρ.2013

   

  και δεν μου έχουν πληρώσει τα ενδιάμεσα και τα επόμενα......

  σε ερώτηση μου μου είπαν ότι τυπικώς είμαι εντάξει με τα χαρτιά (γιατι όλο και κάτι νέο βγαίνει να καταθέσεις)....

  περιμένω ακόμα και δεν ξέρω που να απευθυνθώ εκτός των παροχών.....

   

  αισχος :evil:

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ . ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 2013 ΤΙΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ2012 ΚΑΙ ΕΚΤΟΤΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΠΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ2012 ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΠΥ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΕΒΑΖΑΝ ΑΠΛΡΙΛΙΟ ΚΑΙ ΜΑΙΟ ΜΑΖΙ. ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΤΙΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ. ΑΔΙΕΞΟΔΟ.


  m0Esp2.png

  m0Esp2.png

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  εμενα εχθες μου ειπαν απο τον εοππυ στο αιγαλεω και μου εδωσαν ενα χαρτι οτι εχει δοθει η εντολη να πληρωθω για τον σεπτεμβριο του 2013.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Κατάλαβα κορίτσια.

  Και αυτό στην καμπούρα μας. Εμείς σήμερα ξεκινήσαμε και τώρα το ψάχνω. Η λογοθεραπευτρια μου το παρουσίασε λίγο πιο αισιόδοξο το σενάριο. ϊσως για να μην με αποτρέχει από το να ξεκινήσω. Γίνεται όμως? Δεν γίνεται. Θα σας ενημερώνω και για τα δικά μας νέα. Περιοχή Αθήνα.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Πήρα τηλέφωνο στο ιατροπαιδαγωγικό (Κατεχάκη) και μου έιπαν ότι θα μας καλέσουν για ραντεβού σε 2 με 3 μήνες.

  Εχουμε πρόβλημα στην άρθρωση (σ και ξ με δίφθογγους), για μαθησιακά μου είπαν σε έξι μήνες το ραντεβού (δεν έχω θέμα με μαθησιακά απλά τους ρώτησα) . Η λογοθεραπεύτρια που θα ξεκινήσουμε μου έιπε ότι σε 2 με 3 μήνες θα έχει γίνει εντωμεταξύ αρκετή δουλειά και παίζει να μην μου το εγκρίνουν. Εγώ θα την ξεκινήσω άμεσα γιατί το Σεπτέμβριο πάμε πρώτη και δεν μπορώ να περιμένω να ξεκινήσω σε 3 μήνες. ¨Εχει τύχει σε καμία να μην σας το εγκρίνουν?

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Έτσι λένε, αλλά τα περιστατικά αρθρωσης σε ένα μήνα τα καλούν και αν όντως υπάρχει θέμα δεν νομίζω να μην εγκρίνουν.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  10 ΜΗΝΕΣ;;; 'Οχι, θέλω να ελπίζω ότι δε θ'αργήσουν τόσο!!!

  Ναι, από τον Ιούλιο του '12 μέχρι κ φέτος το Φεβρουάριο τα έπαιρνα αμέσως πίσω. Κατέθετα τα δικαιολογητικά στον τοπικό ΟΑΕΕ κ έπαιρνα επιταγή. Αλλά απο τότε που άλλαξαν κ καταθέτω τα δικαιολογητικά στον κοντινό ΕΟΠΠΥ, τίποτα... γίνεται λέει η εκκαθάριση απο τα κεντρικά στην Αθήνα κ αργούν. :(

  Πάντως σε εμάς αργησαν να κάνουν εκκαθαριση και τα λεφτά μπήκαν μετα από αρκετό καιρό

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Καλημέρα. Τον Σεπτέμβριο του 2013 έκανα αίτηση για να πάρω τα χρήματα της λογοθεραπείας για τον μικρό μου γιο. Έκανε λογοθεραπεία μόνο 1,5 μήνα και δεν χρειάστηκε να ξανακάνει γι' αυτό τα έκανα όλα μαζί τα χαρτιά. Δεν έπρεπε να πάρω τα χρήματά μου? Εσείς περιμένετε πολύ καιρό για να πληρωθείτε? Μένω Θεσσαλονίκη.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

  Για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο θα χρειαστεί να είστε εγγεγραμμένο μέλος. Είναι δωρεάν.

  Δημιουργήστε νέα εγγραφή

  Κάντε εγγραφή να συμμετάσχετε στις συζητήσεις - είναι εύκολη και γρήγορη!

  Δημιουργήστε νέα εγγραφή

  Σύνδεση

  Έχετε ήδη έναν λογαριασμό χρήστη; Συνδεθείτε εδώ.

  Συνδεθείτε τώρα