ΜΠΕΜΠΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 6ΜΗΝΟ

  Recommended Posts

  Μήπως ξέρει κάποια την εγκύκλιο που μιλά για το μειωμένο ωράριο? Ενδιαφέρομαι να υπολογίσω σε πόσες εργάσιμες μέρες μετατρέπεται, και δυστυχώς ούτε η επιθεώρηση εργασίας ξέρει... Στην εργασία μου μου είπαν για 101 ημερολογιακές μέρες, δηλ για τρεις μήνες και 10 μέρες, αλλού άκουσα για 4 μήνες... Πού μπορώ να βρώ κάτι πιο επίσημο που να το υπολογίζει? Με ενδιαφέρει άμεσα γιατί δυστυχώς για λίγες μέρες δεν με πιάνει το νέο νομοσχέδιο και θέλω πολύ να μείνω έστω και λίγο παραπάνω με την μπέμπα μου...

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Διαφημίσεις


  στην υποργική απόφαση δεν αναφέρετάι ότι χρειάζεται συγκατάθεση του εργοδότη. Ισα ίσα που αναφέρει "...με αμετάκλητη αίτησή της να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής...", "... αίτηση στον εργοδότη τον οποίο οφείλει να προειδοποήσει εγγραφως ενα μήνα πρίν την έναρξη της άδεια..."


  .png

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Ειδικότερα, στην ασφαλισμένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εργαζόμενη ως άνω μητέρα παρέχεται το δικαίωμα ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ίσης με έξι μήνες, η οποία χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, που προβλέπονται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005. Στην περίπτωση που δεν γίνει χρήση της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας για την οποία, με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. απαιτείται συμφωνία και του εργοδότη, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας μητρότητας και στη συνέχεια το μειωμένο ωράριο.

   

  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

  ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙ?

   

  Ναι, μια μεταφραση παρακαλω! Εχω παθει πονοκεφαλο οσο το διαβαζω!

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Ειδικότερα, στην ασφαλισμένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εργαζόμενη ως άνω μητέρα παρέχεται το δικαίωμα ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ίσης με έξι μήνες, η οποία χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, που προβλέπονται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005. Στην περίπτωση που δεν γίνει χρήση της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας για την οποία, με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. απαιτείται συμφωνία και του εργοδότη, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας μητρότητας και στη συνέχεια το μειωμένο ωράριο.

   

  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

  ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙ?

   

  Ναι, μια μεταφραση παρακαλω! Εχω παθει πονοκεφαλο οσο το διαβαζω!

   

  Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω τα εξής:

  Η ειδική άδεια προστασίας μητρότητας - διάρκειας έξι μηνών - χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας.

  Σε περίπτωση όμως που η μητέρα ακολουθεί το μειωμένο ωράριο (και όχι την ισόχρονη άδεια που αντιστοιχεί σε αυτό), είτε επειδή το επέλεξε ή ίδια είτε επείδή δεν συμφώνησε ο εργοδότης, τότε η ειδική άδεια προστασίας μητρότητας διάρκειας έξι μηνών - χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας λοχείας


  OX0Gp2.pnguIhfp2.png

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  ΑΠΟΦΑΣΗ

   

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   

  Έχοντας υπόψη :

   

   

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 98/Α/ 22-4-05).

   

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», (ΦΕΚ 58/Α/3-4-2008).

   

  3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/6-11-2001).

   

  4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις», ( ΦΕΚ 31/Α/9-2-2004).

   

  5. Τις διατάξεις της υπʼ αριθμ. 30874/23-6-2004 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3227/2004.

   

  6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

   

  Αποφασίζουμε

   

  Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, ως εξής :

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

   

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

   

  1. Την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/08 δικαιούται η μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που απασχολείται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

   

  2. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, ως ισχύουν κάθε φορά καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση ετήσιας κανονικής αδείας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της.

   

  3. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ορίζεται η επομένη της λήξης των αδειών της προηγουμένης παραγράφου.

   

  4. Δικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας είναι και οι εργαζόμενες που κατά τη δημοσίευση του νόμου (3-4-2008) βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.

   

  5. Η διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ορίζεται σε έξι μήνες. Η εργαζόμενη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, η εργαζόμενη μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.

   

  6. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται στην εργαζόμενη, έπειτα από αίτησή της στον εργοδότη, τον οποίο οφείλει να προειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα πριν την έναρξη της εν λόγω αδείας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για τις εργαζόμενες που κατά τις 3-4-08 διένυαν την άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν στην εργασία τους.

   

  7. Ο χρόνος απουσίας της εργαζόμενης από την εργασία της κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της ετήσιας κανονικής άδειας, της προϋπηρεσίας για τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

   

  ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

   

  1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας καταβάλλει ειδική παροχή στην εργαζόμενη μητέρα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :

   

  α. Βρίσκεται σε ενεργή εργασιακή σχέση,

   

  β. Έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

   

  2. Το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ.

   

  Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και τέσσερις ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου.

   

  Με βάση τα αναφερόμενα ποσά, καταβάλλεται αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

   

  3. Για την άσκηση του δικαιώματος η δικαιούχος υποβάλλει, η ίδια ή διʼ αντιπροσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας του κεφ. Α της παρούσης .

   

  Κατά την πρώτη εφαρμογή και για διάστημα δύο μηνών η αναφερόμενη προθεσμία των 60 ημερών αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσης.

   

  4. Η παροχή καταβάλλεται σε έξι μηνιαίες δόσεις, όπως ορίζεται από την απόφαση αναγνώρισης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, με πίστωση λογαριασμού που τηρείται από τη δικαιούχο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

   

  5. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένης και την αποδίδει στο ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.

   

  Στην περίπτωση καταβολής μικρότερου ποσού επιδότησης, μειώνεται αναλογικά και ο χρόνος προς αναγνώριση στην ασφάλιση.

   

  6. Αρμόδια Υπηρεσία για την καταβολή της ειδικής παροχής στην εργαζόμενη είναι η τοπική Υπηρεσία παροχών ή το ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας της.

   

  Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι ο προϊστάμενος της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

   

  7. Η αιτούσα οφείλει να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

   

  α. βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης και προκειμένου για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχεία ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο αδείας.

   

  β. αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

   

  γ. υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρονται ο αριθμός μητρώου της ασφαλισμένης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο αριθμός φορολογικού μητρώου,

   

  δ. αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της δικαιούχου (φωτοτυπία της αντίστοιχης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης).

   

  Για την νομιμότητα της παροχής, η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό.

   

  8. Η παροχή διακόπτεται λόγω :

   

  α. πρόσληψης και απασχόλησής της δικαιούχου σε νέο εργοδότη,

   

  β. αίτησης διακοπής της δικαιούχου.

   

  9. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή τους στην ενδιαφερόμενη.

   

  Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών (ΕΕΑΔ) της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού και σε δεύτερο βαθμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

   

  Για τις εργαζόμενες που κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3655/08 (3-4-2008) διένυαν την άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν στην εργασία τους, ισχύουν τα ακόλουθα:

   

  α. ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας του κεφαλαίου Α΄ και ειδικής παροχής προστασίας του κεφαλαίου Β΄ της παρούσης λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

   

  β. δεν ισχύει περίοδος προειδοποίησης προς τον εργοδότη.

   

  γ. μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

   

  Η δαπάνη της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

   

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   

   

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ

   

   

  http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=58816

  Δεν χρειαζεται να συνεναισει ο εργοδοτης. Απλα να κανει μια αιτηση ο εργαζομενος 1 μηνα πριν την ληξη των 63 μερών .

  Οχι δεν δικαιουται και μειωμενο ωράριο μετα η εργαζόμενη . Είναι ή το 6μηνο ή το μειωμένο

  Οι αποδοχές του 6μηνου καταβάλλονται απο τον ΟΑΕΔ και ειναι γυρω στα 680 ?.

  Ο Εργαζομενος μπορει να επιλέξει να λειπει 1 μερα την εβδομάδα ή να εργάζεται 4ωρο (θα παρει τα μισα απο τον ΟΑΕΔ και τα υπολοιπα απο τον εργοδοτη.

  Ελπιζω να βοήθησα.


  Σιγουρα ο γυαλος ειναι στραβος.. δεν εξηγειτε αλλοιως!!

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  ΠΟΥ ΕΜΑΘΕΣ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΜΕΙΟΜΈΝΟ ΩΡΑΡΙΟ (1 ΩΡΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΗΝΕΣ );


  an1cCvQ0g410010Nzc3NzlkaHwxNTc1NzYzZGF8SCBWYXNpbGlrb3VsYSBtb3UgZWluYWk.gif

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

   

  Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, ως ισχύουν κάθε φορά καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση ετήσιας κανονικής αδείας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της.

   

  Δεν χρειαζεται να συνεναισει ο εργοδοτης. Απλα να κανει μια αιτηση ο εργαζομενος 1 μηνα πριν την ληξη των 63 μερών .

  Οχι δεν δικαιουται και μειωμενο ωράριο μετα η εργαζόμενη . Είναι ή το 6μηνο ή το μειωμένο

  Οι αποδοχές του 6μηνου καταβάλλονται απο τον ΟΑΕΔ και ειναι γυρω στα 680 ?.

  Ο Εργαζομενος μπορει να επιλέξει να λειπει 1 μερα την εβδομάδα ή να εργάζεται 4ωρο (θα παρει τα μισα απο τον ΟΑΕΔ και τα υπολοιπα απο τον εργοδοτη.

  Ελπιζω να βοήθησα.[/i]

   

  Συγνώμη αυτό που λες ότι δεν δικαιούται μειωμένο που το λέει ? Αφού λέει μετά την χρήση της άδειας λοχείας ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ! Αυτές που δεν παίρνουν ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια παίρνουν κανονικά το μειωμένο τους οπως ορίζει ο νόμος !

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Διαφημίσεις


  Δεν αναφέρει πουθενά ότι μετά την χρήση της άδειας δεν μπορείς να έχεις μειωμένο ωράριο !

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  δεν χάνεται το μειωμένο

   

  γιαυτο και λέγανε ότι τώρα η μάνα θα κάθεται μέχρι και ένα χρόνο

   

  2 μήνες τοκετού και λοχείας

  6 μήνες αυτο το καινούργιο

  και 4 μήνες του μειωμένου ωραρίου


  .png

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Μήπως ξέρει κάποια την εγκύκλιο που μιλά για το μειωμένο ωράριο? Ενδιαφέρομαι να υπολογίσω σε πόσες εργάσιμες μέρες μετατρέπεται, και δυστυχώς ούτε η επιθεώρηση εργασίας ξέρει... Στην εργασία μου μου είπαν για 101 ημερολογιακές μέρες, δηλ για τρεις μήνες και 10 μέρες, αλλού άκουσα για 4 μήνες... Πού μπορώ να βρώ κάτι πιο επίσημο που να το υπολογίζει? Με ενδιαφέρει άμεσα γιατί δυστυχώς για λίγες μέρες δεν με πιάνει το νέο νομοσχέδιο και θέλω πολύ να μείνω έστω και λίγο παραπάνω με την μπέμπα μου...

   

  Χριστίνα εγώ το έψαξα πριν γεννήσω και είναι 83 εργάσιμες! Εγώ ήδη αξιοποίησα τις πρώτες 33 και κρατάω καβάτζα για αργότερα!

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Μήπως ξέρει κάποια την εγκύκλιο που μιλά για το μειωμένο ωράριο? Ενδιαφέρομαι να υπολογίσω σε πόσες εργάσιμες μέρες μετατρέπεται, και δυστυχώς ούτε η επιθεώρηση εργασίας ξέρει... Στην εργασία μου μου είπαν για 101 ημερολογιακές μέρες, δηλ για τρεις μήνες και 10 μέρες, αλλού άκουσα για 4 μήνες... Πού μπορώ να βρώ κάτι πιο επίσημο που να το υπολογίζει? Με ενδιαφέρει άμεσα γιατί δυστυχώς για λίγες μέρες δεν με πιάνει το νέο νομοσχέδιο και θέλω πολύ να μείνω έστω και λίγο παραπάνω με την μπέμπα μου...

   

  Χριστίνα εγώ το έψαξα πριν γεννήσω και είναι 83 εργάσιμες! Εγώ ήδη αξιοποίησα τις πρώτες 33 και κρατάω καβάτζα για αργότερα!

   

  το 83 μέρες δεν είναι σωστό...

  είναι κοντά στους 4 μήνες το μειωμένο

  εκτός κι αν δεν δούλευες κανονικό 8ωρο αλλά μειωμένο

  ψάξτο καλύτερα

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Φοβερός ο νέος νόμος κορίτσια! Δεν διευκρινίζεται όμως για πόσο καιρό δεν μπορούν να μας απολύσουν. Πριν ήταν 1 χρόνος απ' την λήξη της άδειας λοχείας, θα ισχύει το ίδιο; = 6 μήνες απ' τη λήξη της καινούριας άδειας; Δηλαδή αν πάρεις 4 μήνες μαζεμένο το μειωμένο + 6 μήνες η καινούρια άδεια, επιστρέφεις και μετά από 2 μήνες σε απολύει;

   

  Επίσης, ποιος θα με αντικαταστήσει εμένα για όλο το διάστημα που θα λείπω; Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει υποδομή και γι' αυτό οι εργοδότες φρικάρουν. Φανταστείτε:

   

  2 μήνες άδεια κύησης + 2 μήνες λοχείας + 6 μήνες η καινούρια άδεια = 10 μήνες απουσίας

   

  και ακολουθεί ένας χρόνος με 6ωρο και ένα εξάμηνο με 7ωρο! Και βάλε κάτι άδειες λόγω προβλημάτων εγκυμοσύνης, κόλλα δίπλα και την καλοκαιρινή, να το εγκεφαλικό στον εργοδότη! Βέβαια αν η γυναίκα έχει παχουλό μισθό, δύσκολα θα αρκεστεί στα 540 καθαρά απ' τον ΟΑΕΔ! Έχω συνάδελφο που παίρνει 1600ευρώ και λέει ότι τα 540 δεν φτάνουν ούτε για το γάλα του μωρού! Δηλαδή πόσα θα 'πρεπε να πληρώνει ο ΟΑΕΔ; Αυτή σίγουρα δεν θα ζητήσει την επιπλέον άδεια! Τώρα οι υπόλοιπες που δεν έχουμε τόσο μεγάλες απώλειες προτιμάμε να μείνουμε με τα μωρά μας!!

   

  Κι εγώ, όταν επέστρεψα στη δουλειά και είχα τον γιο μου 2,5 μηνών, μου είχε κακοφανεί πάρα πολύ! Ήταν πολύ μικρό! Ακόμη είχε κολικούς και δεν είχε στρώσει τελείως ο βραδυνός ύπνος!! Τώρα, όταν με το καλό κάνω άλλο, θα αρχίσω δουλειά όταν θα είναι 8-9 μηνών! Πολύ καλό το νομοσχέδιο, πώς ζητάμε την άδεια όμως απ' το αφεντικό; Και να φανταστείτε ότι με τους προϊσταμένους μου έχουμε άριστες σχέσεις και γενικώς είναι πολύ ανεκτικοί. Οπότε, το ζητάω και ο Θεός βοηθός!!


  5dyVp3.png

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Διαφημίσεις


  Φοβερός ο νέος νόμος κορίτσια! Δεν διευκρινίζεται όμως για πόσο καιρό δεν μπορούν να μας απολύσουν. Πριν ήταν 1 χρόνος απ' την λήξη της άδειας λοχείας, θα ισχύει το ίδιο; = 6 μήνες απ' τη λήξη της καινούριας άδειας; Δηλαδή αν πάρεις 4 μήνες μαζεμένο το μειωμένο + 6 μήνες η καινούρια άδεια, επιστρέφεις και μετά από 2 μήνες σε απολύει;

   

  απ όσο έχω καταλάβει... ναι :?

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Φοβερός ο νέος νόμος κορίτσια! Δεν διευκρινίζεται όμως για πόσο καιρό δεν μπορούν να μας απολύσουν. Πριν ήταν 1 χρόνος απ' την λήξη της άδειας λοχείας, θα ισχύει το ίδιο; = 6 μήνες απ' τη λήξη της καινούριας άδειας; Δηλαδή αν πάρεις 4 μήνες μαζεμένο το μειωμένο + 6 μήνες η καινούρια άδεια, επιστρέφεις και μετά από 2 μήνες σε απολύει;

   

  Oχι ...ειναι + 2 μηνες οι ετησιες άδειές σου (γιατι θα αλλαξει κι ο χρόνος)... και σου δίνουν τα παπούτσια στο χέρι αν δεν σε χρειάζονται πια... :lol::lol::lol:

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Γι αυτο δεν ξέρω τι συμφέρει τελικά... ειδικά αν δουλεύεις καπου οπου θες να παρμείνεις λόγω καλου μισθου... αλλα με βόλεψε λιγο και η παραγραφος που μπορεις να δηλωσεις (αμετακλητα βέβαια) οτι θα κάνεις χρήση καποιους από τους μήνες απο τους έξι και ίσως κάτσω κανενα τριμηνο και να επιστρέψω να τα βρούμε κάπου στη μέση!

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  ίσως κάτσω κανενα τριμηνο και να επιστρέψω να τα βρούμε κάπου στη μέση!

   

  Πάλι καλά που είναι στο χέρι μας! Οπότε επιλέγει η καθεμία ότι την βολεύει, ανάλογα και με την εποχή! Πάντως, θα 'πρεπε το 1 έτος της απαγόρευσης της απόλυσης να μετατίθεται αν γίνεται η χρήση του εξαμήνου. Αλλιώς, με το που μένουμε έγκυες θα ξέρουμε και πότε θα απολυθούμε!!


  5dyVp3.png

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Χριστίνα εγώ το έψαξα πριν γεννήσω και είναι 83 εργάσιμες! Εγώ ήδη αξιοποίησα τις πρώτες 33 και κρατάω καβάτζα για αργότερα!

   

  το 83 μέρες δεν είναι σωστό...

  είναι κοντά στους 4 μήνες το μειωμένο

  εκτός κι αν δεν δούλευες κανονικό 8ωρο αλλά μειωμένο

  ψάξτο καλύτερα

   

  83 εργάσιμες είναι όντως σχεδόν 4 μήνες!

  22 εργάσιμες ο μήνας x 4 μήνες = 88 ημέρες


  OX0Gp2.pnguIhfp2.png

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Εγώ πάντως τον έχω κατασυμπαθήσει αυτό το νέο νόμο.

  Εδώ γεννάται πάντως απορία μου..

  Έχουμε "συμφωνήσει" με την εργοδότρια εταιρία οτί εγώ θα παραιτηθώ Σεπτεμβρίο,έναντι αδράς αποζημίωσης φυσικά

  ΠΗΤ έχω στις Ιουλίου, άρα γυρνάω στη μισθοδοσία Σεπτεμβρίου για λίγο. Κατά τον Αύγουστο δηλαδή τους ενημερώνω, ξέρετε, εγώ δεν θα παραιτηθώ όπως έχουμε σημφωνήσει, αλλά θα μείνω 6 μήνες και μετά θα πάρω την αποζημιωσούλα μου? Ιδού το ερώτημα.....

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  maraki δε νομίζω ότι δικαιούσαι αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης, παρά μόνο σε περίπτωση απόλυσης. Εκτός και αν στα δώσουν μάυρα.


  OX0Gp2.pnguIhfp2.png

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  το θέμα μου δεν είναι η αποζημίωση. αυτή τήν έχω εξασφαλίσει με ιδιωτικό συμφωνιτικό. Παραίτηση δεν έχω υπογράψει ακόμη. Θα την υπογράψω το Σεπτέμβριο. Με το νέο νόμο θα ζητούσα μεγαλύτερη αποζημίωση.(τα 650€*6μήνες)

  Είναι μεγάλη ιστορία τέλος πάντων... Αλλά ο νόμος είναι πιό πάνω απο οποιοδήποτε συμφωνητικό,σωστά?

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  ίσως κάτσω κανενα τριμηνο και να επιστρέψω να τα βρούμε κάπου στη μέση!

   

  Πάλι καλά που είναι στο χέρι μας! Οπότε επιλέγει η καθεμία ότι την βολεύει, ανάλογα και με την εποχή! Πάντως, θα 'πρεπε το 1 έτος της απαγόρευσης της απόλυσης να μετατίθεται αν γίνεται η χρήση του εξαμήνου. Αλλιώς, με το που μένουμε έγκυες θα ξέρουμε και πότε θα απολυθούμε!!

   

  Συμφωνώ απόλυτα αλλιως για καποιες θα είναι "δώρο αδωρο".!

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  maraki_23 απόσο γνωρίαω το ιδιωτικό συμφωνητικό δεν μετρα σε κανένα δικαστήριο. Αν κάνω λάθος διορθώστε με


  .png

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

  Για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο θα χρειαστεί να είστε εγγεγραμμένο μέλος. Είναι δωρεάν.

  Δημιουργήστε νέα εγγραφή

  Κάντε εγγραφή να συμμετάσχετε στις συζητήσεις - είναι εύκολη και γρήγορη!

  Δημιουργήστε νέα εγγραφή

  Σύνδεση

  Έχετε ήδη έναν λογαριασμό χρήστη; Συνδεθείτε εδώ.

  Συνδεθείτε τώρα