PDA

Επιστροφή στο Forum : Παροχές ΟΓΑ για Τρίτεκνες οικογένειες


nat-left
19-05-09, 22:50
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΓΑ

Παροχές ΟΓΑ
για τις τρίτεκνες οικογένειες

Ο Ο.Γ.Α., ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί επιδόματα δημογραφικού χαρακτήρα σε πολυμελείς οικογένειες οι οποίες συμβάλουν στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας.
Η επιδοματική πολιτική του ΟΓΑ βασίζεται σε μια σειρά από σημαντικές παροχές και μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία για την πολύτεκνη και τρίτεκνη μητέρα και αφορούν περισσότερες από 500.000 οικογένειες. Οι παροχές αυτές χορηγούνται ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου.
Επίσης, έχει ληφθεί μέριμνα και όσον αφορά την ασφάλιση της αγρότισσας που είναι μητέρα περισσότερων του ενός τέκνων.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΓΑ υλοποιεί τις ακόλουθες πολιτικές ενίσχυσης αυτών των οικογενειών:
1. ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ 2.000 €
Εφάπαξ παροχή ποσού 2.000 ευρώ χορηγείται στη μητέρα που αποκτά από 1-1-2006 και μετά τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κλπ) και για κάθε ένα από τα παιδιά αυτά, ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα. Το ποσό αυτό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Σε περίπτωση που η μητέρα αποβιώσει ή είναι υπαίτια για εγκατάλειψη των παιδιών της ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.
Το μέτρο αυτό ισχύει από 01/01/2006 και υλοποιείται από τον ΟΓΑ.
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: αρ. 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’/7.4.2006).
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Στη μητέρα που έχει ή αποκτά 3 ζώντα τέκνα χορηγείται, από την 1-1-2008, μηνιαίο επίδομα 42,70 ευρώ (για το 2008, το οποίο αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος ανάλογα με το δείκτη τιμών καταναλωτή) για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται με το επίδομα που καταβάλλεται για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Το πολυτεκνικό επίδομα χορηγείται για το 3ο παιδί μετά τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του (δηλαδή μετά τη διακοπή καταβολής του επιδόματος του τρίτου παιδιού).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1 έως 4 του άρθρου 6 του Ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α’/29.1.2008).

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρίτο παιδί χορηγείται, μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του, επίδομα που ανέρχεται στο ποσό των 170,86 ευρώ μηνιαίως (για το 2008, το οποίο αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος ανάλογα με το δείκτη τιμών καταναλωτή). Η μητέρα και το επιδοτούμενο παιδί πρέπει να μένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Τo επίδομα αυτό είναι δυνατόν να χορηγηθεί στον πατέρα, μόνο στην περίπτωση που η σύζυγός του με την οποία απέκτησε τα τρία παιδιά απεβίωσε ή έχει εγκαταλείψει αυτόν και τα παιδιά.
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Β’).
Επισηµάνσεις:
α) Δικαιούχοι των προαναφερόμενων παροχών (εφάπαξ παροχής, πολυτεκνικού επιδόματος τρίτου παιδιού και επιδόματος τρίτου παιδιού) είναι οι:
• Έλληνες πολίτες
• Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Ομογενούς
• Πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε
• Πολίτες κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάϊν) και της Ελβετίας
• Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες (Ν.Δ 3989/1959, Α.Ν 389/1968)
• Ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις (Ν.139/1975)
• Δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8 Π.Δ 61/1999)
• Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας
Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι των παροχών και τα επιδοτούμενα τέκνα πρέπει να μένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.
β) Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των προαναφερόμενων παροχών υποβάλλονται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου ή της Κοινότητας που διαμένει ο δικαιούχος.
4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Αγρότισσες, ασφαλισμένες του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών υπέρ του ΟΓΑ, για τους κλάδους σύνταξης, ασθένειας και για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας, επί ένα έτος, για κάθε τέκνο που αποκτούν πλέον του ενός.
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ2 άρθρο 7 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α’31).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων www.oga.gr (Τηλ. κέντρο 213-1519100, 210-3322100 ή Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων 1510).


Λοιπές παροχές & υποστηρικτικές δράσεις της ελληνικής πολιτείας για τις τρίτεκνες οικογένειες

5. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Οι τρίτεκνες οικογένειες (γονείς με 3 ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα) εντάσσονται μαζί με τους πολύτεκνους στο ποσοστό 3% εκ του συνολικού 8% επί του συνόλου των προσλήψεων που πραγματοποιούν επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα και δεν εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες, από το έτος προκήρυξης, χρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας www.ypakp.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5295000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1 του άρθρου 1 και 2 του Ν. 2643/1998(ΦΕΚ 220 Α’) όπως συµπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα µε τις παρ. 4α και 4β του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α’75/7-4-2006).
6. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Στις επιχειρήσεις και φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με την εξαίρεση όσων εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις, το υφιστάμενο ποσοστό 8% για τις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων επί του συνόλου των προσλήψεων, αυξάνεται σε 10%. Η διαφορά του 2% αφορά στις τρίτεκνες οικογένειες (γονείς με 3 ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας www.ypakp.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5295000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4β του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006(ΦΕΚ Α’75/7-4-2006).
7. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΙ ΟΤΑ
Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις, που αντιστοιχούν στο 5% του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα. Στο παραπάνω ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) προστίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στο οποίο υπάγονται αποκλειστικά οι τρίτεκνες οικογένειες, (γονείς με 3 ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας www.ypakp.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5295000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 4γ του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006(ΦΕΚ Α’75/7-4-2006).

Επισήµανση: Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.2643/1998, όπου με τις διατάξεις του νόμου αυτού παρέχεται προστασία σε περισσότερους από ένα δικαιούχους μιας οικογένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από ένα δικαιούχο αποκλείει τους υπόλοιπους.

8. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΚ
Με την αριθ. 50455/2006(ΦΕΚ 1620 Β’ /3-11-2006) Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, οι τρίτεκνοι εντάχθηκαν στο ειδικό πρόγραμμα πολυτέκνων. Κατόπιν αυτού, οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) που είναι τρίτεκνοι μπορούν να πάρουν άτοκο δάνειο αυτοστέγασης, προερχόμενο εξ ολοκλήρου από κεφάλαια του ΟΕΚ, εξοφλητέο σε 25 χρόνια, σε συνεχείς τετραμηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις, με περίοδο χάριτος 2 χρόνια για την περίπτωση ανέγερσης κατοικίας, ενός χρόνου για την περίπτωση αγοράς ημιτελούς κατοικίας και 8 μηνών για την περίπτωση αγοράς έτοιμης κατοικίας.
Το ελάχιστο όριο εμβαδού είναι 100 τ.μ., ενώ το ανώτατο ποσό του δανείου για αγορά κατοικίας δύναται να ανέλθει στο ποσό των 160.000 ευρώ.
Για την ανέγερση κατοικίας, το ποσό που χορηγείται ανά τ.μ. είναι 1.450 ευρώ.
Επίσης, οι τρίτεκνοι έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής και στα λοιπά προγράμματα του ΟΕΚ όπως: α) αποπεράτωσης, με ποσό 25.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται με 4.000 Ευρώ για κάθε παιδί και β) επισκευής, με ποσό 15.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται με 1.500 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ποσά αυτών των δανείων, (α) και (β) ανωτέρω, είναι εξολοκλήρου άτοκα, εξοφλητέα σε 15 χρόνια, σε άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις, με περίοδο χάριτος ενός έτους.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας www.oek.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5281100).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: Υ.Α. αριθ. 50455/2006(ΦΕΚ 1620 Β’ /3-11-2006), 50072/9-2-2007, 50071/9-2-2007, 50007/2006, 50008/2006 και 50861/3-2-2006.

9. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) στο πλαίσιο του προγράµµατος επιδότησης ενοικίου, επιδοτεί το ενοίκιο και των οικογενειών με τρία παιδιά, εφόσον είναι δικαιούχοι του. Το ποσό επιδότησης ενοικίου αναπροσαρμόζεται με Υπουργικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στα ΚΕΠ όλης της χώρας.
Στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφονται α) ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός ημερών εργασίας, β) το μέγιστο εισόδημα για πλήρη επιδότηση, καθώς και γ) το μηνιαίο και ετήσιο ποσό της χορηγούμενης επιδότησης για το έτος 2008.


ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ελάχιστος αριθμός) ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (για πλήρη επιδότηση) ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


3 Δικαιούχος με 3 προστατευόμενα παιδιά
1400

18.000 ΕΥΡΩ

215 ΕΥΡΩ


2.580 ΕΥΡΩ
Εποχιακά εργαζόμενος με 3 παιδιά 1000
Με αναπηρία 67% ιδίου ή προστατευόμενου μέλους

800
Άγαμος γονέας ή χήρος/χήρα 700
Παραμεθόριος 700
Άγαμος γονέας ή χήρος/χήρα και ανάπηρος 67%
500

Πηγή: Ενημερωτικό Έντυπο ΟΕΚ «Πρόγραμμα Επιδότησης Ενοικίου 2008-Οδηγίες»


Παρατηρήσεις:
1. Παραμεθόριοι θεωρούνται οι κάτοικοι των νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας και οι κάτοικοι των νησιών Ρόδου, Κω, Νισύρου, Σύμης, Καρπάθου, Ικαρίας, Πάτμου, Λέρου, Καλύμνου, Σάμου, Καστελόριζου, Χίου, Λέσβου, Λήμνου, Σαμοθράκης, Τήλου, Κάσου, Χάλκης και των νησιών που βρίσκονται γύρω τους και υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά.
2. Το μηνιαίο ποσό επιδότησης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το πραγματικά καταβληθέν ποσό ενοικίου του.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας www.oek.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5281100).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: Υ.Α. 26220/372/2008 (ΦΕΚ 1089/Β’/11-06-2008), ΔΟΛ ΚΕΠ.Φ15/25/17482 (ΦΕΚ 1263/Β/01-07-2008).

10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Στις ασφαλισμένες των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, πλην ΟΓΑ, αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί που αποκτούν από 1-1-2000 και εφεξής, ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος ή 300 ηµέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη ή 600 ηµέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο. Το ποσό για την εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου βαρύνει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επίσης, οι εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης με τις οποίες βαρύνονται οι γυναίκες ασφαλισμένες Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µειώνονται κατά 50%, κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα τοκετού. Για τους κλάδους κύριας ασφάλισης-σύνταξης αυτοαπασχολουμένων, που προβλέπεται καταβολή μειωμένων εισφορών από άλλη αιτία, ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης. Εφόσον καταβάλλεται επίδομα λοχείας, η προαναφερόμενη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης, χωρεί κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας www.ypakp.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5295000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 141 του Ν.3655/2008(ΦΕΚ Α’58/3-4-2008).

11. ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΑΜΑΤΟΣ, ΔΕΛΤΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) παρέχει Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού, Δελτίο Θεάματος και Δελτίο Αγοράς Βιβλίου, κάθε χρόνο, στους γονείς και τα τέκνα οικογενειών με 3 παιδιά, εφόσον είναι δικαιούχοι του.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας www.oee.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5286000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: Ετήσια απόφαση Δ.Σ.

12. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Οι τρίτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωµα προτίµησης στις λαϊκές κατοικίες που διαθέτει το κράτος, οι ΟΤΑ και κάθε άλλο αρμόδιο νομικό πρόσωπο. Καθιερώνεται ένα καθεστώς μοριοδότησης για τις τρίτεκνες οικογένειες.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.mohaw.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5232821).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: εδάφ. 2 περ. Δ’ της παρ. 2 καθώς και παρ. Ε’ της παρ.2 του άρθρου 43 του β.δ. 775/1964 (ΦΕΚ 254 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν µε τις παρ. 1α και 1β του άρθρου 2 του Ν.3454/2006 αντίστοιχα.

13. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Oι γονείς ή γονέας με τρία ανήλικα τέκνα, από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, για τα οποία έχουν με νόμο ή δικαστική απόφαση τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα ή προστατευόμενα, δικαιούνται να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο µέχρι 2.000 κ.ε., µε απαλλαγή 100% από το τέλος ταξινόµησης, από το 2008 και στο εξής. Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε., το ποσοστό απαλλαγής είναι 50%. Σημειώνεται ότι, ως προστατευόμενα, για την εφαρμογή αυτής της διάταξης, νοούνται τα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα ανάπηρα τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ηλικίας από τεσσάρων ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου οχήματος με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.
Δικαιούχοι είναι οι παρακάτω κατηγορίες γονέων με τρία παιδιά:
• Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
• Ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Ομογενούς
• Πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
• Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών www.mnec.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3332000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’/7.4.2006) και ΥΑ Δ. 1163/147/Α0018 (ΦΕΚ Β’1192/2006).

14. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟ
Το ύψος του αφορολόγητου ποσού, για οικογένειες με τρία τέκνα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για μισθωτό ή σε 20.500 ευρώ εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία ή για πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών www.mnec.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3332000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’), Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α’) βλ. και σχετική εγκύκλιο Υπουργείου Οικονοµικών ΠΟΛ: 1154/18-12-2007, N.3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α’).

15. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Υπάρχει αναλογικότητα του μέτρου βάσει του αριθμού των τέκνων. Ειδικότερα σε δικαιούχους οι οποίοι έχουν την επιμέλεια τριών ανήλικων τέκνων, παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον οικείο φόρο απόκτησης πρώτης κατοικίας, με αγορά, κληρονομιά ή γονική παροχή εφόσον η κατοικία είναι εμβαδού έως 225 τ.μ, ανεξάρτητα από την αξία της.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών www.mnec.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3332000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: Ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α’), Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α’ ) όπως συµπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν από το Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α’).

16. MEΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΤΑ & ΝΠΔΔ
Το ποσοστό θέσεων μερικής απασχόλησης με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δημόσιο, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. που αναλογεί στους γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και στα τέκνα αυτών (για έναν εκ των γονέων ή ένα εκ των τέκνων), είναι 10%, από το σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι πολύτεκνοι και τέκνα αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3744000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: περ. στ’ της παρ. 1 & περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3250/2004 (ΦΕΚ 124/Α’/7.7.2004), όπως αντικαταστάθηκαν µε τις παρ. 3α και 3β του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α’75/7-4-2006) αντίστοιχα.

17. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι που είναι γονείς τριών τέκνων ή ένα τέκνο οικογένειας με 3 παιδιά που είναι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι , τοποθετούνται στον τόπο των συμφερόντων τους, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει και δεν μετατίθενται παρά μόνο με αίτησή τους. Αν στη τελευταία περίπτωση ανωτέρω, και οι γονείς είναι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται μόνο για τους γονείς ή μόνο για ένα τέκνο αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3744000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α’), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 3γ του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (σχετική η αριθµ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/31/οικ. 9253/12.4.2007 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης).

18. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Ποσοστό 10% των προκηρυσσοµένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Φορέα και Κλάδο ή Ειδικότητα, καλύπτονται από γονείς με τρία τέκνα και από τα τέκνα αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3744000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: εδάφιο τρίτο της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3260/2004 και στη συνέχεια µε την παρ. 3δ1 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α’ 75/7-4-2006).

19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Μια νέα κατηγορία εισακτέων δοκίµων, έχει δημιουργηθεί στις σχολές αστυνομίας, αυτής των τρίτεκνων οικογενειών. Ειδικότερα, από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και εφεξής, από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία σχολή, ποσοστό μέχρι 4% συνολικά καλύπτεται από γονείς τριών τέκνων και τέκνα τους, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις σχολές της αστυνομικής ακαδημίας από τους δικαιούχους γίνεται για μία μόνο από τις σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μια σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη σχολή.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3744000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α’) όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006, την παρ.3 του άρθρου 25 του Ν.3511/2006, την παρ.5 του άρθρου 55 του Ν.3585/2007 και αντικαταστάθηκε στην συνέχεια ως άνω µε την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3667/2008 (ΦΕΚ Α’ 114/18-06-2008).

20. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών καλύπτουν μαζί με τους πολύτεκνους και ορισμένες άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, τέκνα αναγνωρισμένων αγωνιστών εθνικής αντίστασης κ.α. το 10%, του συνολικού αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων, εφόσον ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύσσεται και για θέσεις της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. Η κάλυψη των θέσεων από τα πρόσωπα των προαναφερομένων κοινωνικών ομάδων της συγκεκριμένης κατηγορίας υποψηφίων γίνεται με βάση τη βαθμολογική σειρά κατάταξής τους, ανεξαρτήτως της υποκατηγορίας στην οποία ανήκουν.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3223521-29).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: Π.Δ. υπ’ αριθµ. 19 (ΦΕΚ Α’ 16/7.2.2006).

21. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και εφεξής, καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων στις Δημόσιες Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού, εισάγονται υποχρεωτικά, κατά τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι ποσοστού 3%, υποψήφιοι από τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής www.yen.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 4191700).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 1 του Ν. 380/1976 (ΦΕΚ 178 Α’) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006 και στη συνέχεια ως άνω µε την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.3667/2008 (ΦΕΚ Α114/18-06-2008).

22. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ & ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου χορηγούνται σε ποσοστό μέχρι 15% από το συνολικό αριθμό των προς διάθεση αδειών, σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών και σε γονείς με τρία τέκνα. Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες (Δήμος ή Κοινότητα ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης www.ypan.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 6969863).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 1 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α’) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α’/19-8-2005).

23. ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Από το συνολικό αριθμό των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, χορηγούνται κατά σειρά προτεραιότητας, σε ποσοστό μέχρι 15%, σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται προς τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης www.ypan.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 6969863).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α’/19-8-2005).

24. ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Χορηγείται Κάρτα Πολιτισµού σε τρίτεκνες οικογένειες, με την οποία παρέχονται τα παρακάτω δικαιώματα:
Ι. Ελεύθερη είσοδος σε:
α) Μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
β) Συναυλίες – παραστάσεις των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, της Ορχήστρας των Χρωμάτων, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (για όλες τις ημέρες εκτός Σαββάτου), του Μουσικού Κέντρου Καλαβρύτων, του Διεθνούς Καλλιτεχνικού Κέντρου Athenaeum, καθώς και σε ορισμένες εκδηλώσεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
γ) Κινηµατογραφικές αίθουσες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ΟΛΥΜΠΙΟΝ Ι & ΙΙ (κάθε Τρίτη),, του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και του Φεστιβάλ Ταινιών Μεγάλου Μήκους-Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
ΙΙ. Μειωµένο εισιτήριο:
α) Στις συναυλίες – παραστάσεις της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής
β) Στις θεατρικές παραστάσεις της Όπερας Θεσσαλονίκης (για μια καθορισμένη μέρα), του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και ορισμένων θεάτρων σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη.
γ) Στις κινηµατογραφικές αίθουσες ΟΛΥΜΠΙΟΝ Ι & ΙΙ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ορισμένες ημέρες), του Δικτύου Δημοτικών Κινηματογράφων του ΥΠΠΟ, των συγκροτημάτων ΟDΕΟΝ, SΤΕR CΕΝΤURY και VILLAGΕ CΕΝΤΕR, στις αίθουσες ΒΑΚΟΥΡΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, ΤΙΤΑΝΙΑ και ΦΑΡΓΚΑΝΗ στη Θεσσαλονίκη
δ) Σε ορισμένα σπήλαια της Ελλάδας
ΙΙΙ. Έκπτωση στην αγορά βιβλίων (50% σε βιβλία στοκ και 10% σε σχολικά βιβλία) σε ορισμένα βιβλιοπωλεία της Βόρειας Ελλάδας και Αθήνας.
Πληροφορίες στην τηλεφωνική γραμμή 800-1-100-100 (χωρίς χρέωση)
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006 (επίσης βλέπε σχετικά την αριθµ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055/2004 απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού (ΦΕΚ 423 Β’).

25. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής εκπαιδευομένων ή καταρτιζομένων στις εκπαιδευτικές μονάδες αρχικής κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ειδικότερα κατά τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας αυτών με μοριοδότηση, η ιδιότητα του γονέα ή τέκνου οικογένειας με 3 παιδιά λαμβάνει την ίδια µοριοδότηση με την ιδιότητα γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 6964600).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006. Σχετική η υπ’ αριθµ. 3304/2004 απόφαση του Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 855 Β’).
26. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
α) Ο πατέρας 3 τέκνων απαλλάσσεται από τη στρατιωτική θητεία.
β) Τέκνο που είναι το μόνο αγόρι από τα 3 παιδιά οικογένειας είτε ο μεγαλύτερος αδελφός, δικαιούται µειωµένη θητεία 9 µηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας www.mod.mil.gr (Τηλ. Κέντρο 210-6598607) ή την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΕΘΑ www.stratologia.gr.
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α’).

27. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΕΣ
Από το Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, εισάγονται στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα – Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού 35%, κατά σειρά επιτυχίας, μαζί με τους πολυτέκνους και κάποιες άλλες κατηγορίες και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας www.mod.mil.gr (Τηλ. Κέντρο 210-6598607).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 11 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38 Α’).

28. METEΓΓΡΑΦΕΣ
Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αγάμων μητέρων με 3 μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας, έχουν δικαίωµα µετεγγραφής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ εφόσον, βρίσκονται στο πρώτο εξάµηνο σπουδών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων www.ypepth.gr (Τηλ. Κέντρο 210-3442000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: εδάφ. Α’ παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α’), όπως ισχύουν σήµερα.

29. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ
Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ΑΕΙ, ποσοστό 20% (κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανόμενων αναπληρωτών), προσλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στο σχετικό πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν 3 τέκνα. Η πρόσληψη γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων www.ypepth.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3442000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α’), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 4α του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006.

30. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ-ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4α του άρθρου 7 του Ν.3369/2005 κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για εισαγωγή εκπαιδευομένων στα προγράμματα των δημοσίων ΙΕΚ της παραγράφου 3 του παρόντος (προγράμματα δια βίου κατάρτισης), οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με 3 παιδιά, λαμβάνουν την ίδια µοριοδότηση με τους γονείς και τα τέκνα πολυτέκνων.
Επίσης, οι καταρτιζόμενοι γονείς ή τέκνα οικογενειών με 3 παιδιά, καταβάλλουν στα προγράμματα δια βίου κατάρτισης των δημοσίων ΙΕΚ, το ίδιο ύψος διδάκτρων με το εκάστοτε οριζόμενο για τους γονείς και τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, εφόσον συντρέχουν και γι’ αυτούς οι λοιπές προϋποθέσεις που ισχύουν εκάστοτε για τους τελευταίους.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων www.ypepth.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3442000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 7 του Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α’) όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 4β του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006.

31. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στα Ινστιτούτα δια βίου Εκπαίδευσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης: α) οι εκπαιδευτές γονείς 3 τέκνων και άνω κατά τη μοριοδότησή τους με τα κριτήρια που ισχύουν εκάστοτε για όλους λαµβάνουν προσαύξηση 10% επί του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει, β) οι εκπαιδευόµενοι γονείς 3 τέκνων και άνω, μετά τη σχετική αξιολόγηση επάρκειας στα “Τμήματα Μάθησης”, εντάσσονται, μαζί με τους ανέργους, κατά προτεραιότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων www.ypepth.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3442000).
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 9 του Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α’), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 4γ του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213-1519100, 210-33 22 100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ: 1510
www.oga.gr

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

nat-left
19-05-09, 22:51
Επιπρόσθετα δικαιούμαστε από την Ευδαπ περισσότερα λίτρα νερό (μειωμένη τιμή) καθώς και 50% έκπτωση στα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε στη ΔΕΗ.

micnat
19-05-09, 22:58
Επιπρόσθετα δικαιούμαστε από την Ευδαπ περισσότερα λίτρα νερό (μειωμένη τιμή) καθώς και 50% έκπτωση στα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε στη ΔΕΗ.

Αυτό το τελευταίο νομίζω εξαρτάται από το Δήμο στον οποίο ανήκεις. Σε κάποιους μπορεί να έχεις και ολική απαλλαγή από τα τέλη, σε άλλους (όπως ο Δήμος Αθηναίων) δεν έχεις καμμία έκπτωση.

Ευχαριστούμε για την ενημέρωση :wink:

nat-left
20-05-09, 11:11
Εγώ μένω στο Δήμο Χαλανδρίου και η μόνη προϋπόθεση είναι το εισόδημα (Δεν θυμάμαι πόσο μου είπαν ακριβώς)
Να είσαι καλά!

melita
05-06-09, 14:59
Όσες τριτεκνες έχετε πάρει το επίδομα, σας ζήτησαν πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την συνομοσπονδία πολυτέκνων?
εάν ναι πως το αποκτάμε?

micnat
06-06-09, 00:13
Για το επίδομα του ΟΓΑ για τους τρίτεκνους δεν χρειάζεται κανένα πιστοποιητικό από την συνομοσπονδία πολυτέκνων. Το μόνο που ζητάνε είναι τις ταυτότητες και των δύο γονέων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη γέννησης του τρίτου παιδιού εφ'όσον γίνεται και αίτηση για την εφ'άπαξ παροχή των 2000ευρώ.

Οι τρίτεκνοι δεν μπορούν να εγγραφούν στην συνομοσπονδία των πολυτέκνων.

Ηλιάννα
06-06-09, 00:32
Οι τρίτεκνοι δεν μπορούν να εγγραφούν στην συνομοσπονδία των πολυτέκνων.

Δεν γνωριζω για αλλες περιοχες αλλα στο Ηρακλειο υπαρχει συλλογος τριτεκνων
Αυτο που εχουν καταφερει μεχρι τωρα ειναι
να εχουμε εκπτωση 50% στους επιβατες και 25% στα αυτοκινητα στην γραμμη Ηρακλειο Πειραιας (Minoanlines,ANEKlines,SuperFast)
4% εκπτωση σε Supermarket (Χαλκιαδακης του ομιλου Βεροπουλοσ)
και περιμενουν απαντηση απο τα ΚΤΕΛ Κρητης για εκπτωση

alvadi
06-06-09, 00:43
Υπάρχει και σύλλογος τριτέκνων στη Νέα Σμυρνη...
και σε άλλους δήμους έχουν ιδρυθεί σύλλογοι..

ciao
19-06-09, 21:05
Διάβασα οτι οι τρίτεκνες οικογένειες έχουν μείωση σε ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ. Μήπως ξέρει κανείς που μπορώ να ρωτήσω γι'αυτό; Στο δήμο που ανήκω ή στις συγκεκριμένες υπηρεσίες;

micnat
20-06-09, 00:40
Γειά σου ciao και καλώς ήρθες!
Για την ΕΥΔΑΠ θα ρωτήσεις στην ίδια την υπηρεσία, αλλά με ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης νομίζω αν τους πας θα σου κάνουν τη μείωση στο λογαριασμό.
Για τη ΔΕΗ θα ρωτήσεις στο Δήμο σου, μιας και δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και εξαρτάται από το Δήμο στον οποίο μένεις για το αν θα έχεις έκπτωση.

ΕΥΗ Γ
20-06-09, 19:52
nat-left σε ευχαριστουμε..επιτελους ολες οι πληροφοριες συγκεντρωμενες!!μια χαρα!!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
21-06-09, 02:58
Ειχα την εντυπωση οτι με το που γινεται το 3ο παιδι ακριβως 6 σταματαει το επιδομα των 170 και κατι και πεφτουμε στα 42 ευρω.
Μια κοπελα ομως μου ειπε οτι το επιδομα το παιρνουμε μεχρι ΚΑΙ τα 6..οποτε στην ουσια μεχρι να γινει το 3ο 7 χρ..ξερετε κατι πανω σ αυτο?

micnat
21-06-09, 22:41
Αφροδίτη, στη σελίδα του ΟΓΑ λέει

Λήξη καταβολής
Η καταβολή του ανωτέρω επιδόματος διακόπτεται:
α) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το παιδί συμπληρώνει το έκτο (6) έτος της ηλικίας του.

Δηλαδή το 170 και κάτι είναι μέχρι το μήνα μετά τα 6α γεννέθλια.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
22-06-09, 02:18
Αφροδίτη, στη σελίδα του ΟΓΑ λέει

Λήξη καταβολής
Η καταβολή του ανωτέρω επιδόματος διακόπτεται:
α) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το παιδί συμπληρώνει το έκτο (6) έτος της ηλικίας του.

Δηλαδή το 170 και κάτι είναι μέχρι το μήνα μετά τα 6α γεννέθλια.

Aρα αφου φετος κλεινουν τα 6 στις 21-7 ...το επιδομα θα το παρουμε μεχρι του χρονου τον Ιουλιο καθως τοτε θα εχουν συμπληρωσει τα 6 (τωρα συμπληρωνουν τα 5 και μπαινουν στα 6)
Εεε?

micnat
22-06-09, 09:28
Aρα αφου φετος κλεινουν τα 6 στις 21-7 ...το επιδομα θα το παρουμε μεχρι του χρονου τον Ιουλιο καθως τοτε θα εχουν συμπληρωσει τα 6 (τωρα συμπληρωνουν τα 5 και μπαινουν στα 6)
Εεε?

Εχμ... τα 6 σημπληρώνουν φέτος τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2003. Οπότε 21/7 (για παράδειγμα) θα κλείσουν τα 6, και το επίδομα θα το πάρεις μέχρι την 1/8... Μετά από τότε, θα παίρνεις το 42 και κάτι για κάθε παιδί... Πάρε και ένα τηλέφωνο τον ΟΓΑ στο 1510 για σίγουρα...

nat-left
31-08-09, 00:08
nat-left σε ευχαριστουμε..επιτελους ολες οι πληροφοριες συγκεντρωμενες!!μια χαρα!!

Παρακαλώ Εύη :)

pg3
02-04-10, 20:08
Μπορεί κάποιος να μου πει ποιο είναι τελικά το επίδομα για τους τριτεκνους για το 2010. Έχω καταλαβει οτι ειναι καποιο ποσο για το τριτο παιδι και αλλο ενα για το δευτερο και πρωτο. Το επιδομα καταβαλλεται ανα διμηνο αλλα ποιο ειναι το μηνιαιο ποσο τελικα που δικαιουμαι;
Ευχαριστω.

stavrosp
07-04-10, 18:08
Το σύνολο των παροχών που έχουν δοθεί μέχρι τώρα το γνωρίζουν οι σύλλογοι τριτέκνων.Μπορείτε να απευθύνεσθε και εκεί.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
07-06-11, 22:24
ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ?

ΞΕΝΑΚΙ
29-10-11, 20:08
ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΗN IΔΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΓΕΝΝΗΣΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙ ΣΤΙΣ 14.04.11 ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΩ...ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ:roll:

Pola
29-10-11, 21:10
Δεν ειμαι η μονη λοιπον!!! :mrgreen::mrgreen: Γεννησα 1/4 και ακομη περιμενω, αν και νομιζω οτι δεν θα τα παρω ποτε..

kell
24-11-11, 17:34
καλησπερα σας. μπορειτε να με ενημερωσετε ποσα χρηματα ειναι το επιδωμα τριτου παιδιου? το εφαπαξ το πηρα τα 2000 . περιπου ποσο ειναι το διμηνο οταν εχεις 3 παιδια ο μεγαλος μου ειναι 15 ο δευτερος 5 και ο τριτος 5 μηνων. σας ευχαριστω

ΡΙΑ84
24-11-11, 18:12
κοριτσια επιτελους!!!!
σημερα το πρωι ηρθε το χαρτι που μου ζητανε τα δικαιολογιτικα των 10 χρονων!!!!
εχθες η μπεμπα μου ειχε γεννεθλια!!!περασε 1 χρονος!!!!
καλιο αργα παρα ποτε ομως!!
ελπιζω να μην κανει αλλον ενα χρονο να μας πληρωσουν!!!!

stavrosp
25-11-11, 16:10
[QUOTE=kell;2224362]καλησπερα σας. μπορειτε να με ενημερωσετε ποσα χρηματα ειναι το επιδωμα τριτου παιδιου? το εφαπαξ το πηρα τα 2000 . περιπου ποσο ειναι το διμηνο οταν εχεις 3 παιδια ο μεγαλος μου ειναι 15 ο δευτερος 5 και ο τριτος 5 μηνων. σας ευχαριστω[/QUOTE

Για το 3ο τέκνο:170/μήνα
Για το 1ο και 2ο τέκνο 2χ44/μηνα=88/μηνα
Σύνολο /μηνα=258/μηνα κια το δίμηνο 258χ2=516 ευρω

misspigi
25-11-11, 16:48
εγω μετα απο 13 μηνες απο τη γεννα (10-2010) περιμενω εναγωνιως την πληρωμη του Δεκεμβριου. ετσι μου ειπαν απο τον Ογα. αυτο με την καρτα πολιτισμου με ενδιαφερει. πως θα μαθω περισσοτερα;

stavrosp
26-11-11, 15:03
εγω μετα απο 13 μηνες απο τη γεννα (10-2010) περιμενω εναγωνιως την πληρωμη του Δεκεμβριου. ετσι μου ειπαν απο τον Ογα. αυτο με την καρτα πολιτισμου με ενδιαφερει. πως θα μαθω περισσοτερα;
Κάρτα πολιτισμού τα δικαιολογητικά στο πλησιέστερο ΚΕΠ.

misspigi
26-11-11, 16:00
ευχαριστω Σταυρο!!! να σε ρωτησω: τα 516 ευρω ειναι για τα 3 παιδια μεχρι 18 ετων;

κλάρα
26-11-11, 16:40
ευχαριστω Σταυρο!!! να σε ρωτησω: τα 516 ευρω ειναι για τα 3 παιδια μεχρι 18 ετων;
Κάλα θα ταν....!!!!;)μόλις το 3ο σου παιδάκι κλεισει τα 6 του χρόνια.....το ποσο των 516 ευρω...θα μειωθει στα....250 ευρω...!!!!:sad::sad:και θα μειωνεται καθε φορα που θα ενηλικιωνεται καθε ενα παιδι σου....μέχρι να κοπει έντελως......!!!!(έαν βεβαια δεν μας το κοψουν απο μονοι τους....νωριτερα...!!!!:evil:)

aleksagr
28-11-11, 20:11
STAVROSP ιφελα να ρωτισο πιρεσ τα 2000 ... ποτε? μου ιπαν οτι τοκοψαν...

agentP
28-11-11, 20:21
Κάρτα πολιτισμού τα δικαιολογητικά στο πλησιέστερο ΚΕΠ.
Ισχύει ακόμα η κάρτα πολιτισμού; είχα ακούσει ότι καταργήθηκε.

misspigi
28-11-11, 21:03
κλαρα μου εκανες την καρδια.... μπαξε!!! οχι οτι περιμενα κατι διαφορετικο. αθανατη Ελλαδαρα!!!
καταργηθηκε η καρτα πολιτισμου;;; εμ βεβαια! τι καλο παραμενει σε αυτο τον τοπο;

mmmmmmm
29-11-11, 08:09
Κι εμένα που είπαν από το ΚΕΠ ότι ίσως να καταργήθηκε αλλά επειδή δεν ήταν σίγουροι (!!!) κάναμε την αίτηση προ 2 μηνών. Δεν έχουμε βέβαια ακόμα νέα.

stavrosp
29-11-11, 10:39
ευχαριστω Σταυρο!!! να σε ρωτησω: τα 516 ευρω ειναι για τα 3 παιδια μεχρι 18 ετων;
Όταν το 3ο τέκνο συμπληρώσει τα 6 έτη σταματά το επίδομα του 3ου τέκνου(170ευρώ) και θα λαμβάνετε 44 ευρώ για κάθε παιδί(για τα τρία) μέχρι να συμπληρωθεί το 23 έτος. Κάθε τέκνο που συμπληρώνει αφαιρείται το ποσο των 44 ευρώ.
Ήτοι όταν το 3ο γίνει 6 ετών(συμπληρωμένα) τότε θα λαμβάνετε για τα τρία τέκνα 3χ44/μηνα=132/μηνα
Σύνολο /μηνα=132/μηνα κια το δίμηνο 132χ2=264 ευρω

stavrosp
29-11-11, 10:40
Κι εμένα που είπαν από το ΚΕΠ ότι ίσως να καταργήθηκε αλλά επειδή δεν ήταν σίγουροι (!!!) κάναμε την αίτηση προ 2 μηνών. Δεν έχουμε βέβαια ακόμα νέα.

Δεν καταργήθηκε ισχύει και για τριτέκνους.Υπήρξε κάποια ΄΄ολιγωρία΄΄από το Υπουργείο.

Γιάννης74
29-11-11, 21:07
"Ολιγωρία" από το σπιρτσόζικο αυτό κράτος; Πως κι έτσι; ;)

Εγώ ενημερώθηκα από υπάλληλο σε Αρχαιολογικό Χώρο το καλοκαίρι (Επίδαυρος) ότι για τους τρίτεκνους απαιτείται η κάρτα, ενώ οι πολύτεκνοι περνάνε δωρεάν με την ταυτότητα πολυτέκνων. Έγινε μάλιστα συζήτηση για το θέμα διότι μπροστά μας ήταν κάποιοι τρίτεκνοι που τελικά πλήρωσαν, ενώ εμείς δεν πληρώσαμε (με ταυτότητες πολυτέκνων). Η υπάλληλος ήταν κατηγορηματική και σίγουρη για όσα έλεγε...

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
29-11-11, 22:44
24. ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Χορηγείται Κάρτα Πολιτισµού σε τρίτεκνες οικογένειες, με την οποία παρέχονται τα παρακάτω δικαιώματα:
Ι. Ελεύθερη είσοδος σε:
α) Μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
β) Συναυλίες – παραστάσεις των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, της Ορχήστρας των Χρωμάτων, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (για όλες τις ημέρες εκτός Σαββάτου), του Μουσικού Κέντρου Καλαβρύτων, του Διεθνούς Καλλιτεχνικού Κέντρου Athenaeum, καθώς και σε ορισμένες εκδηλώσεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
γ) Κινηµατογραφικές αίθουσες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ΟΛΥΜΠΙΟΝ Ι & ΙΙ (κάθε Τρίτη),, του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και του Φεστιβάλ Ταινιών Μεγάλου Μήκους-Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
ΙΙ. Μειωµένο εισιτήριο:
α) Στις συναυλίες – παραστάσεις της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής
β) Στις θεατρικές παραστάσεις της Όπερας Θεσσαλονίκης (για μια καθορισμένη μέρα), του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και ορισμένων θεάτρων σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη.
γ) Στις κινηµατογραφικές αίθουσες ΟΛΥΜΠΙΟΝ Ι & ΙΙ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ορισμένες ημέρες), του Δικτύου Δημοτικών Κινηματογράφων του ΥΠΠΟ, των συγκροτημάτων ΟDΕΟΝ, SΤΕR CΕΝΤURY και VILLAGΕ CΕΝΤΕR, στις αίθουσες ΒΑΚΟΥΡΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, ΤΙΤΑΝΙΑ και ΦΑΡΓΚΑΝΗ στη Θεσσαλονίκη
δ) Σε ορισμένα σπήλαια της Ελλάδας
ΙΙΙ. Έκπτωση στην αγορά βιβλίων (50% σε βιβλία στοκ και 10% σε σχολικά βιβλία) σε ορισμένα βιβλιοπωλεία της Βόρειας Ελλάδας και Αθήνας.
Πληροφορίες στην τηλεφωνική γραμμή 800-1-100-100 (χωρίς χρέωση)
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006 (επίσης βλέπε σχετικά την αριθµ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055/2004 απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού (ΦΕΚ 423 Β’).Αυτη την καρτα απο που την παιρνουμε?

stavrosp
30-11-11, 08:23
Αυτη την καρτα απο που την παιρνουμε?
Από το πλησιέστερο ΚΕΠ

depi71
30-11-11, 20:47
καλησπερα στην ομορφη παρεα,παιδια εγω που πηγα πριν ενα μηνα στον λευκο μας πυργο εδω στην θεσσαλονικη που θεωρειται μουσειο δειχνοντας την καρτα πολιτισμου περασα ετσι δωρεαν σαν τριτεκνη

ΡΙΑ84
01-12-11, 10:36
καλησπερα στην ομορφη παρεα,παιδια εγω που πηγα πριν ενα μηνα στον λευκο μας πυργο εδω στην θεσσαλονικη που θεωρειται μουσειο δειχνοντας την καρτα πολιτισμου περασα ετσι δωρεαν σαν τριτεκνη

θα πρεπει να ειναι καποιας ηλικιας τα παιδια για να την βγαλουμε;;;

και κατι αλλο,το καλοκαιρι ειχα παει σε ενα μουσιο με ψαρια στην Κρητη και εκει μου ειπε η κοπελα πως θα πρεπει να εχω καρτα οτι ειμαι τριτεκνη για να μου κανει εκπτωση,αυτη η καρτα ειναι η ειναι καποια αλλη οπως εχουν οι πολυτεκνοι;;;

stavrosp
02-12-11, 01:28
θα πρεπει να ειναι καποιας ηλικιας τα παιδια για να την βγαλουμε;;;

και κατι αλλο,το καλοκαιρι ειχα παει σε ενα μουσιο με ψαρια στην Κρητη και εκει μου ειπε η κοπελα πως θα πρεπει να εχω καρτα οτι ειμαι τριτεκνη για να μου κανει εκπτωση,αυτη η καρτα ειναι η ειναι καποια αλλη οπως εχουν οι πολυτεκνοι;;;
Αν το μουσείο είναι δημόσιο,απαιτείται κάρτα πολιτισμού που εκδίδεται από το ΚΕΠ.

konkon12671
03-12-11, 17:54
καλησπερα ,ειμαι καινουργιο μελος στο forum και εχω κι' εγω την ιδια απορια με πολλους εδω μεσα: γεννησαμε 28/3/11 καταθεσαμε τα απαραιτητα δικαιολογιτικα στις αρχες Μαιου στον ανταποκριτη ΟΓΑ του δημου μας και απο τοτε ουτε φωνη ουτε ακροαση, ουτε καν για το εφαπαξ επιδομα

konkon12671
06-12-11, 14:47
μολις ενημερωθηκα απ'τον ΟΓΑ οτι θα αργησει η καταβολη του επιδοματος, γιατι συμφωνα με τον καινουργιο νομο,θα πρεπει να λαβουμε μια επιστολη λεει ,συμφωνα με την οποια θα πρεπει με καποια δικαιολογητικα να αποδηκνειεται οτι κατοικουμε στην Ελλαδα τα τελευταια 10 χρονια καιαφου γινει αυτο θα γινει η καταβολη του εφαπαξ και του επιδοματος

κλάρα
06-12-11, 15:01
...εδω παιδια πλεων δεν πληρωνουν κανονικα και τους ηδη τριτεκνους-πολυτεκνους που παιρνουν το επιδομα χρονια τωρα......!!!!:evil::evil:
6 δεκεμβριου σημερα και τπτ......!!!!!
Μηπως πληρωθηκε κανεις απο τους παλαιους??????:confused:

NASIA
06-12-11, 15:29
Eβγαλε ανακοίνωση ο ΟΓΑ ότι εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες(??????)θα πληρωθούμε στις 14/12/2011 οι παλιοί.Οποτε καταλάβατε θα πρεπει να παρουμε την 6η δοση και ειδομεν.:sad::sad::sad:

stavrosp
07-12-11, 22:22
Eβγαλε ανακοίνωση ο ΟΓΑ ότι εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες(??????)θα πληρωθούμε στις 14/12/2011 οι παλιοί.Οποτε καταλάβατε θα πρεπει να παρουμε την 6η δοση και ειδομεν.:sad::sad::sad:
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου Τρίτη 6.12.2011

«Πληρωμή των Πολυτεκνικών Επιδομάτων από τον ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού,πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του ΣΤ’ διμήνου 2011 θα καταβληθούν, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, με πιθανή ημερομηνία την
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Λαμπρινή125
13-12-11, 19:51
Καλησπέρα, κατέθεσα τα χαρτιά μου στις 18/3/2011 για το επίδομα τριτέκνων και το εφάπαξ αλλα τίποτα ακόμα..απο τον ΟΓΑ με ενημέρωσαν οτι είχε παγώσει το θέμα και ξαναξεκινήσαν τον Οκτώμβριο όποτε θα αργήσουμε πολύ ακόμα να τα πάρουμε.Μήπως γνωρίζει κανείς πόσο θα περιμένουμε ακόμα????

Λαμπρινή125
13-12-11, 19:55
ποτε σκοπεύουν να στείλουν την επιστολη για τα 10 ετη που διαμενουμε στην Ελλαδα?

Λαμπρινή125
13-12-11, 20:07
ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΗN IΔΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΓΕΝΝΗΣΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙ ΣΤΙΣ 14.04.11 ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΩ...ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ:roll:
και γω ακόμα περιμένω...

Λαμπρινή125
13-12-11, 20:11
Γνωρίζει κανείς αν δικαιουμαστε σαν τρίτεκνοι εκπτωση σε ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΥΑΘ??

Evelina-A
13-12-11, 21:21
παρολο που τα πήγα η ιδια στον ογα λαρισας και μου είπαν θα τα παρω τωρα , τίποτα ακόμα! 11/04/11 γέννησα και τίποτα!
όλα τα επιδόματα μπήκαν σήμερα? εννοω υπάρχει περίπτωση να μπουν σε καποιους αυριο? η ελπίδα πεθαινει τελευταια!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
13-12-11, 22:43
Δεν καταργήθηκε ισχύει και για τριτέκνους.Υπήρξε κάποια ΄΄ολιγωρία΄΄από το Υπουργείο.

Πηγα σημερα για την καρτα πολιτισμου στο ΚΕΠ και μου ειπαν οτι εχει σταματησει απ το Φεβρουαριο ...

Τελικα οσοι πηραν πηραν και τερμα?

Εχει παει κανεις το τελευταιο διαστημα και αν ναι απο ποιο νομο?

Λίτσα
14-12-11, 15:39
Kαλησπέρα και από εμένα!
Λοιπον οσον αφορά το επιδομα του τριτου παιδιου (για εμάς που το περιμένουμε ακόοοοοομα) οσον αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης, πριν απο δεκα μερες έμαθα ότι ο ΟΓΑ τώρα ξεκίνησε να επεξεργάζεται τις αιτήσεις οσον κατεθεσαν τον Ιανουάριο του 2011!!!!

Επίσης οταν ρώτησα και εγω στο ΚΕΠ για την καρτα πολιτισμου μου ειπαν οτι κατεργηθηκε , ουτε καν αιτηση δεχθηκαν. Εχει κανεις τον νομο να τους τον δειξω γιατι με ενδιαφέρει αυτή η καρτα.

Προσπαθω να επικοινωνησω με συλλογο τριτεκνων Θεσσαλονικης και το τηλ δεν απαντα. Υπαρχει? Καταργήθηκε? Ξερει κανεις? Πως μπορουμε εμεις οι τριτεκνοι να αποδειξουμε την ιδιοτητα αυτή απο την στιγμή που δεν εχουμε κάρτες όπως οι πολυτεκνοι?

Για την ΔΕΗ θέλει εισοδηματικά κριτήρια, νομίζω ειναι 12.000 ευρώ οικογενειακό εισοδημα αλλά για την ΟΥΘ δεν το ήξερα οτι έχουμε εκπτωση. Την έχει λάβει κάποιος από εσάς?????

Ευχαριστώ

stavrosp
15-12-11, 15:17
1ον.Για το επίδομα από τον ΟΓΑ.Υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις δυστυχώς.Έγινε και η πρόσθεση επιπλέον δικαιολογητικών για 10ετή παραμονή.Και τώρα πάλι θα υπάρξει καθυστέρηση για τον τόπο που θα εφαρμοσθεί η παροχή των επιδομάτων σε όσους έχουν εισόδημα από 55000 ευρώ και κάτω.Γενικά υπομονή!!!!!!!!!!!
2ον.Για την κάρτα πολιτισμού.Το ΚΕΠ στην Έδεσσα δέχθηκε κανονικά τα δικαιολογητικά για κάρτα πολιτισμού.Όμως λόγω της μειώσεως του προσωπικού(ουσιαστικά είχε διαλυθεί) θα αργήσουν.Και εδώ υπομονή!!!!!!!!!!
3ον.Τηλέφωνο Προέδρου 6975688632
4ον.Για την ΔΕΗ η εγκύκλιος για το ΚΟΤ καθορίζει ότι το εισόδημα θα είναι το εκάστοτε καθοριζόμενο από την φορολογία εισοδήματος.΄΄... * Τρίτεκνους: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το αφορολόγητο όριο της κατηγορίας τους ...΄΄
Επίσης για το αφορολόγητο:


Ν 4024 2011 Άρθρο 38
Υπολογισμός και καταβολή φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα ΦορολογίαςΕισοδήματος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 2238/1994 (Α΄ 151), καταργούνται.
2. Το άρθρο 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Υπολογισμός και καταβολή του φόρου
1. Το δηλωθέν εισόδημα πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:
Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο Σύνολο
Εισοδήματος Συντελεστής Κλιμακίου Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) % (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ)
5.000 0 0 5.000 0
7.000 10 700 12.000 700
4.000 18 720 16.000 1.420
10.000 25 2.500 26.000 3.920
14.000 35 4.900 40.000 8.820
20.000 38 7.600 60.000 16.420
40.000 40 16.000 100.000 32.420
Άνω των 100.000 45
2. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του φορολογούμενου που τον βαρύνουν και κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο που τον βαρύνουν.


Σχόλιο:Όπως αντιλαμβάνεσθε αν δεν αλλάξει αυτό,τότε το ΚΟΤ καταντά ΄΄κοροϊδίᨴ

konkon12671
17-12-11, 16:34
Kαλησπέρα και από εμένα!
Λοιπον οσον αφορά το επιδομα του τριτου παιδιου (για εμάς που το περιμένουμε ακόοοοοομα) οσον αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης, πριν απο δεκα μερες έμαθα ότι ο ΟΓΑ τώρα ξεκίνησε να επεξεργάζεται τις αιτήσεις οσον κατεθεσαν τον Ιανουάριο του 2011!!!!

Επίσης οταν ρώτησα και εγω στο ΚΕΠ για την καρτα πολιτισμου μου ειπαν οτι κατεργηθηκε , ουτε καν αιτηση δεχθηκαν. Εχει κανεις τον νομο να τους τον δειξω γιατι με ενδιαφέρει αυτή η καρτα.

Προσπαθω να επικοινωνησω με συλλογο τριτεκνων Θεσσαλονικης και το τηλ δεν απαντα. Υπαρχει? Καταργήθηκε? Ξερει κανεις? Πως μπορουμε εμεις οι τριτεκνοι να αποδειξουμε την ιδιοτητα αυτή απο την στιγμή που δεν εχουμε κάρτες όπως οι πολυτεκνοι?

Για την ΔΕΗ θέλει εισοδηματικά κριτήρια, νομίζω ειναι 12.000 ευρώ οικογενειακό εισοδημα αλλά για την ΟΥΘ δεν το ήξερα οτι έχουμε εκπτωση. Την έχει λάβει κάποιος από εσάς?????

Ευχαριστώ
Πριν λιγες μερες μιλησα με την ανταποκριτρια του ΟΓΑ στον δημο μου(Θερμη-Θεσ/νικη) και μου ειπε οτι τωρα εξεταζουν τις αιτησεις του Φεβρουαριου.Μολις εξετασουν την καθε αιτηση(π.χ εγω την εκανα τον ΜΑΙΟ)τοτε θα στειλουν και την επιστολη που θα ζητανε τα δικαιολογητικα για την 10ετη παραμονη στην Ελλαδα

Geo
06-01-12, 18:41
Καλησπέρα και καλή χρονιά. Εγώ κατέθεσα τα έγγραφα στον ανταπ/τη ΟΓΑ στο Δήμο Χορτιατη 26 ή 27/12 και μου ζήτησε και τα δικαιολογητικα για την 10ετη παραμονη

steliosioa
07-01-12, 23:14
Κι εγώ κατέθεσα στις 23.12.11 στη θεσσαλονίκη και μου είπαν ότι έχουν καθυστερήσει και στο σύλλογο τριτέκνων που γράφτηκα είπαν ότι υπάρχουν κάποιοι που περιμένουν 1 χρόνο

Anellena
21-01-12, 22:35
μια τρίτεκνη μητερα παιρνει κανονικα 268 ευρώ τον μήνα,εφόσον το μικρό παιδι της είναι κατω από 6 ετών,όπως επίσης και το επίδομα τοκετου μην ξεχνάμε που είναι στα 2000 ευρώ.
τωρα υπάρχουν και κάποια άλλα επιδόματα για τρίτεκνους?ΔΕΗ? Νερο? κτλ? ευχαριστώ

stavrosp
22-01-12, 00:52
Στον πλησιέστερο σύλλογο θα σας ενημερώσουν για το σύνολο των μέτρων και παροχών που αφορούν τρίτεκνες οικογένειες.

annia
23-01-12, 15:34
Καλησπέρα σας καλός εχόντων των πραγμάτων θα γίνουμε τρίτεκνοι στις αρχές Σεπτέμβρη θα ήθελα να μάθω τι δικαιούμαστε που μπορούμε να απευθυνθούμε καθώς και από πότε πρέπει να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα χαρτιά,ευχαριστώ εκ των προτέρων

ΣΤΕΛΙΟΣ3ΣΤ
23-01-12, 21:52
ΝΕΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ3ΣΤ
23-01-12, 21:58
ΕΙΜΑΙ ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ;ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ Ο ΣΥΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ...

goldy213
23-01-12, 22:58
μια τρίτεκνη μητερα παιρνει κανονικα 268 ευρώ τον μήνα,εφόσον το μικρό παιδι της είναι κατω από 6 ετών,όπως επίσης και το επίδομα τοκετου μην ξεχνάμε που είναι στα 2000 ευρώ.
τωρα υπάρχουν και κάποια άλλα επιδόματα για τρίτεκνους?ΔΕΗ? Νερο? κτλ? ευχαριστώ
καλησπέρα εγώ μένω στην Αθήνα (κέντρο) και έχω κάνει αίτηση στην ΕΥΔΑΠ για εκπτωτικό τιμολόγιο τρίτεκνου και έχει γίνει.Μπορείς να δεις λεπτομέρειες στο site τους.Όσον αφορά την ΔΕΗ για την Αθήνα δεν ισχύει κάτι, ξέρω όμως ότι για άλλες περιοχές ισχύει.Πρέπει να ρωτήσεις αν μένεις σε άλλη περιοχή.

goldy213
23-01-12, 23:01
Καλησπέρα σας καλός εχόντων των πραγμάτων θα γίνουμε τρίτεκνοι στις αρχές Σεπτέμβρη θα ήθελα να μάθω τι δικαιούμαστε που μπορούμε να απευθυνθούμε καθώς και από πότε πρέπει να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα χαρτιά,ευχαριστώ εκ των προτέρων

καλησπέρα δεν νομίζω να μπορείς να κάνεις τίποτα ακόμη.Όταν με το καλό γεννήσεις και δηλωθεί το παιδί μπορείς να κάνεις αίτηση στον ΟΓΑ της περιοχής σου να πάρεις το επίδομα που δίνουν και ένα εφάπαξ ποσό €2000.Αν ισχύει βέβαια τότε γιατί με όλα αυτά που γίνονται πολύ φοβάμαι ότι θα μας τα κόψουν σιγά σιγά.Λεπτομέρειες στο site του ΟΓΑ.Έχει τα πάντα για να μάθεις.

katgiam
24-01-12, 10:24
Καλημέρα σε όλες τις τρίτεκνες μανούλες σήμερα μίλησα με τον Ογα μετά απο προσπάθειες πολλών ημερών και μου είπαν οτι εξετάζουν ακόμα τον Απρίλιο φνταστείτε τη γίνεται εγώ που γέννησα τον Ιούλιο έχω πολύ δρόμο ακόμα.:-(:-(:-(

chrikos
28-01-12, 02:05
καλησπέρα. Εγώ γέννησα το τρίτο παιδάκι 5/2/11 και χαρτιά καταθέσαμε 3ο/11. Τα χαρτιά για να αποδείξουμε 10ετή παραμονή στην Ελλάδα τον 11ο/11 και ακόμα τί-πο-τα!!!! Ξέρει κάποιος αν ισχύουν ακόμα τα επιδόματα τριτέκνων ή αν τα έχουν καταργήσει?

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
28-01-12, 03:13
Πηγα σημερα για την καρτα πολιτισμου στο ΚΕΠ και μου ειπαν οτι εχει σταματησει απ το Φεβρουαριο ...

Τελικα οσοι πηραν πηραν και τερμα?

Εχει παει κανεις το τελευταιο διαστημα και αν ναι απο ποιο νομο?


Kανα νεοτερο...ξερει κανεις?

Νικούλα34
02-02-12, 16:27
Καλησπέρα παιδιά,

Μια ερώτηση αν ξέρει κανείς,
Είμαι Ελληνίδα του εξωτερικού και μένω Ελλάδα τα 5 τελευταία χρόνια, γέννησα το 3ο μας παιδί και είμαι άνεργη. Είμαι ασφαλισμένη έμμεσα στο Ika του άντρα μου.
Εγώ δικαιούμαι εφάπαξ 2000 ευρώ? Αν όχι ο άντρας μου δικαιούται που είναι Ελλαδα πάνω απο 10 χρόνια?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

stavrosp
03-02-12, 19:53
Υπάρχει μια ασάφεια τόσο στον νόμο όσο και στην εγκύκλιο.Ζητήθηκε από εκπροσώπους της ΠΕΣΠΟ3Τ(2θμιο όργανο εκπροσώπισης συλλόγων τριτέκνων)στο Υπουργείο Υγείας κατά την πρόσφατη συνάντηση με αρμόδια διεύθυνση (Προστασίας Οικογένειας) να αντιμετωπισθεί άμεσα το πρόβλημα.Αναμένουμε.Εσείς όμως να καταθέσετε ακνονικά τα αναγκαία δικαιολογητικά στον ανταποκριτή του ΟΓΑ και σε περίπτωση άρνησης να ζητήσετε έγγραφη αιτιολόγηση.

φωτεινη παντελιδου
04-02-12, 23:41
καλησπερα ειμαι στον τριτο μηνα της εγκυμοσυνης μου στο τριτο παιδι μου, εργαζομουν μεχρι τον 10 του 2011 θα παρω επιδομα τριτεκνιας και ποσο?

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
05-02-12, 01:40
καλησπερα ειμαι στον τριτο μηνα της εγκυμοσυνης μου στο τριτο παιδι μου, εργαζομουν μεχρι τον 10 του 2011 θα παρω επιδομα τριτεκνιας και ποσο?


Εαν εργαζοσουν ή οχι δεν εχει καμια σχεση με το επιδομα.
Οταν με το καλο γεννησεις θα κανεις τα χαρτια σου και σ ενα 6μηνο μ ενα 1 μετα θα παρεις ενα ποσο εφαπαξ 2000 + τα διμηνα που θα σου χρωστανε (καπου 560 το διμηνο μεχρι να γινει 6 χρ το παιδακι σου μετα μειωνεται στα 250 το διμηνο)

reiv
21-06-12, 23:24
Καλησπέρα είμαστε και εμεις τριτεκνοι από26/11/2011,καταθεσαμε τα δικαιολογητικα 12/02/2012.....και ακόμα δεν εχουμε κανενα νεοτερο.Όταν και αν παρουμε το επιδομα και τα 2000 ξέρει κανεις αν θα τα παρουμε από την ημερομηνια γεννησης ή την ημερομηνια καταθεσης των δικαιολογητικων;Και πως γινεται;;;;Σε πέρνουν τηλ.,σου στελνουν καποια ειδοποιηση;Ευχαριστώ

stavrosp
25-06-12, 02:39
Από την ημερομηνία καταθέσεως της αίτησης.Κατα μέσο όρο η καθυστέρηση φθάνει και τους 8 μήνες.Αν έχετε δώσει αριθμό λογαριασμού τραπέζης θα εμβασθούν.

NikosXristina
20-09-12, 10:22
Καλημερα

Μπήκα και εγώ σήμερα αφού πέρασαν σχεδόν 4 μήνες από την κατάθεση των δικαιολογητικών για το εφάπαξ επίδομα (2000) τριτεκνης να δω τι γίνετε γιατί καθυστερούν τόσο πολύ από τον ΟΓΑ. 6-7 μήνες από οτι κατάλαβα απο την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Τα καταθέσαμε τέλη Ιουνίου του 12 οπότε καλό 2013 μας βλέπω. Ελπίζω να υπάρχει ακόμα μέχρι τότε

1μανουλα
20-09-12, 19:45
οχι 6-7 μηνες ,υπολογιζε σιγουρα 12 μηνες.

konkon12671
21-09-12, 20:38
οχι 6-7 μηνες ,υπολογιζε σιγουρα 12 μηνες.
12 μηνες και βαλε.Εκανα τα χαρτια για το επιδομα τον απριλιο του 2011!!!!!!! παρακαλω , συμπληρωσα τα επιπλεον δικαιολογητικα που μου ζητηθηκαν για 10ετη συνεχομενη διαβιωση στην Ελλαδα τον Μαιο του 2012 και μολις προχθες ,αφου πηρα 100 τηλεφωνα στον Ο.Γ.Α Θεσ/νικης που υπαγομαι ,μου ειπαν οτι μεσα στον Οκτωβριο,μεχρι 15/10 θα το εχω εισπραξει.Θελει γαιδουρινη υπομονη.